Language: NOR | ENG

Kamera på eller kamera av?

Illustrasjonsbilde digitalt møte

Mange studenter slår av eget kamera når de har digital undervisning. Forskerne har undersøkt hvordan studentene selv opplever læringsutbyttet når de har slått av kameraet (foto: Colourbox). 

Mange studenter slår av kameraet under hjemmeundervisningen.

Da Norge stengte ned og undervisningen ble heldigital på landets høgskoler og universiteter i mars, opplevde mange av foreleserne det samme i forelesninger på Zoom og andre digitale plattformer: De fleste av studentene hadde slått av kameraet.

– Svarte skjermer fører til avstand mellom deltakere i et læringsfellesskap som er atskilt rent fysisk. Undervisere spør seg hva de kan gjøre for å få studentene til å slå på kameraene, sier  Gunhild Wedum

Wedum er en av forskerne ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring som har ved undersøkt hvordan studentene oppfattet undervisningssituasjon i perioden Norge var nedstengt som følge av covid-19.

Oppleves som et speil

Forskerne ved Høgskolen i Innlandet har blant annet spurt studentene om den digitale undervisningen, hvorfor de har eget kamera på eller av og hva de selv tenker om læringsutbyttet i denne perioden.

Flere av studentene som slår av kameraet opplever det som ubehagelig å vise fram hvordan de ser ut der de sitter hjemme foran maskina. De vil slippe å tenke på hvordan de og omgivelsene oppfattes.

Flere oppgir at skjermen oppleves som et speil og at de blir opptatt av sitt eget utseende og hvordan de «ter» seg i en undervisningsituasjon der de sitter hjemme hos seg selv.

«Det er en meget kunstig situasjon, og man er synlig hele tiden. En bør ikke bli bedt, eller engang oppfordret om å skru på kamera, spesielt ikke når deltakelse på undervisningen er frivillig», skriver en av heltidsstudentene som har svart på undersøkelsen.  

Lavere læringsutbytte for noen

Studentene ble spurt om hvordan de opplevde læringsutbyttet. Det er en klar og signifikant sammenheng mellom svarte skjermer og læringsutbytte. De som alltid har svart skjerm, svarer at de lærer mindre.

Forskerne peker på flere mulige årsaker til dette, blant annet at disse studentene i utgangspunktet kan være lite motiverte for læring.

Det er forskjeller på svarene fra heltids- og deltidsstudenter. De som studerer på heltid er mer opptatt av det sosiale knyttet til studiene.

En student sier:

«Jeg liker å være på skolen, og har det som en arbeidsplass. Så har savnet et sted å dra. Det ene faget vi hadde dette semesteret begynte ikke før i mai, så dette emnet har vært 100 prosent digitalt. Noe jeg synes er trist, for det emnet er noe jeg virkelig er interessert i, og kunne tenkt meg mer interaksjon med lærer og med studenter i et klasserom.»

Strategisk bruk av kamera

Blant deltidsstudenter som oppgir å ha svart skjerm «av og til», er det et flertall som rapporterer forbedret læringsutbytte og færre har opplevd redusert læringsutbytte.

Forskerne ser en mulig forklaring i at disse studentene er mer autonome og tar selvstendige valg. De velger strategisk om kameraet skal være på eller av.

– Disse studentene som har avslått kamera «av og til», benytter seg i større grad av bevisste læringsstrategier avhengig av undervisningssituasjon, sier førsteamanuensis Øystein Olav Skaar, en annen av de som står bak studien. 

Å legge om undervisningen

Undervisningsopplegget har stor betydning for om studentene slår av kamera under forelesningen.

Den digitale undervisningen etter 12.mars har ikke vært planlagt, og læringskurven for lærere og studenter har vært bratt.

Detaljert planlegging av den digitale undervisningen er viktig, skrive forfatterne. Bruk av metoder som gjør studentene aktive er et virkemiddel for å opprettholde oppmerksomt og motivasjon. Det  øker læringsutbyttet.

Forfatterne mener det ikke er nødvendig å forvente at studentene skal ha kamerat på når det eksempelvis er 200 studenter til stede på en forelesning. Men i en del sammenhenger er det en forutsetning at kameraer er slått på for å bygge trygge læringsmiljøer som premiss for aktive studenter, skriver de.  Relasjonen mellom student og foreleser har også betydning for læringsutbytte, ikke bare det faglige innholdet.