Language: NOR | ENG

Informasjon til ph.d.-kandidatene

illlustrasjon

HINN håper – og vil legge til rette for – at ph.d.-kandidatene kan gjennomføre sine prosjekter som planlagt. 

Utbruddet av Koronaviruset og de påfølgende smitteverntiltakene har store konsekvenser for oss alle. Det er likevel viktig at vi forsøker, så langt som mulig, å utføre våre arbeidsoppgaver som normalt. Mange er kreative og finner gode løsninger på hvordan oppgaver kan utføres hjemmefra. Så selv om høgskolens lokaler er stengt arbeides det hardt for å holde undervisning, forskning og annet arbeid i gang. 

Ph.d.-programmenes aktiviteter, som kurs, seminarer og kollokviegrupper skal gjennomføres digitalt, ved høgskolens verktøy som Zoom og Skype/skyrom. Siden ph.d.-perioden kan oppleves som ensom under vanlige omstendigheter er det særlig viktig at man tar ekstra vare på hverandre i disse dager og møtes i digitale rom. (Fredagspils på Zoom eller skype?)

Veiledning kan gjennomføres som planlagt på digitale møteplasser og plattformer.

Reiser må utsettes som for alle andre ansatte. Se mer info på Innafor. For reiser senere i vår (fra mai og utover) anbefales dialog med fakultetet. Dette kan være forskningskonferanser, utenlandsopphold, mv.

Ph.d.-programmenes ledelse, utvalg og administrasjon arbeider fra hjemmekontor og utfører sine oppgaver som normalt så langt det er mulig. Ta kontakt med ph.d.-leder og/eller ph.d.-koordinator dersom du har spørsmål som gjelder søknad om innpass, innlevering av avhandling eller lignende.

Prøveforelesning og disputas. Høgskolen legger til rette for at disputaser kan avholdes i tråd med smitteverntiltak. Det har blitt gjennomført og planlegges delvis digitale disputaser som streames til publikum. På mange måter er vi kastet inn i en grønn omstilling fra fly-kultur til virtuell kultur.

Forsinkelser og forlengelser som følge av Korona-utbruddet

Situasjonen rammer den enkelte ph.d.-kandidats arbeid ulikt. For noen er det uproblematisk å fortsette arbeidet med ph.d.-prosjektet hjemmefra. For andre er det vanskelig å få fullgode arbeidsdager hjemme på grunn av stengte skoler og barnehager. Dersom du er ansatt som stipendiat ved HINN skal du registrere denne typen fravær som sykt-barn-dager. Se mer info på Innafor.

Jamfør HINNs Retningslinjer for ansettelse i stilling som vitenskapelig assistent, stipendiat og postdoktor, punkt 6, a, ii, (på denne siden i Ph.d.-håndboken) vil denne typen fravær som hovedregel gi grunnlag for forlengelse av ansettelsesperioden eller alternativt reduksjon i pliktarbeidsdelen, i den grad dette er nødvendig for å fullføre doktoravhandlingen.

Det samme gjelder hvis Korona-situasjonen forårsaker forsinkelser i ph.d.-arbeidet fordi man ikke får gjennomført planlagte aktiviteter som datainnsamling. Hvis det ikke lar seg gjøre å bytte rekkefølge på arbeidsoppgaver slik at forsinkelse unngås, kan man i slike tilfeller søke om forlengelse av stipendiatstillingen med henvisning retningslinjene nevnt ovenfor, punkt 6, a, iii, der det står:

«Det kan i særskilte tilfeller gis forlengelse for andre forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen. Slike forhold kan være særlige omsorgsbelastninger og uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. Når slike forhold medfører forsinkelse, kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden, forutsatt at stipendiaten vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidas utløp.»

Vi anbefaler at du sparer på dokumentasjon som viser på hvilken måte du opplevde hinder for progresjonen og legger dette ved søknaden.

Dersom du ikke er ansatt som stipendiat ved HINN må du søke om forlengelse av finansiering fra din arbeidsgiver. En forlengelse av ansettelsesperioden vil gi forlengelse av din avtale om opptaksperioden.

For øvrig oppfordrer vi alle til å følge nøye med på HINNs nettside om Koronaviruset som oppdateres fortløpende.