Language: NOR | ENG

HINN utvikler nettbasert kompetansepakke for fagopplæringen

Foto av en ung mann som tar fagprøven

HINN vant den åpne anbudskonkurransen som Utdanningsdirektoratet har utlyst for å støtte innføring av nye læreplaner (fagfornyelsen) for opplæring i bedrift.

HINN vant den åpne anbudskonkurransen som Utdanningsdirektoratet har utlyst for å støtte innføring av nye læreplaner (fagfornyelsen) for opplæring i bedrift. Det skal utvikles en nettbasert kompetansepakke for fagopplæringen, og målgruppa er instruktører og faglige ledere i lærebedrifter, prøvenemnder og fylkeskommuner.

Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for livslang læring (SELL) og Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) ved HINN, og i tillegg deltar fagpersoner fra Høgskolen for yrkesfag og NTNU. Kompetansepakken skal være ferdigstilt senest 1. november 2021 slik at den kan tas i bruk i god tid før de nye læreplanene (Vg3) trår i kraft fra høsten 2022.

Fagfornyelsen innebærer nye utdanningsprogram og lærefag. Det er definert et tydelig verdigrunnlag gjennom overordnet del i læreplanverket. Fagfornyelsen skal styrke utviklingen av elevenes og lærlingenes dybdelærling og forståelse. Elever og lærlinger skal utvikle kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og mestring i de fagene der det er relevant. Med det nye kompetansebegrepet skal opplæringen i større grad tilrettelegge for kritisk tenkning og refleksjon.

For mer informasjon, ta kontakt med førsteamanuensis Brit Svoen (prosjektleder): brit.svoen@inn.no