Language: NOR | ENG

HINN med i internasjonal universitetsallianse

eMerge-logo

Høgskolen i Innlandet er en av 7 høgskoler og universiteter bak eMERGE. 

Høgskolen i Innlandet er med i en internasjonal universtetsallianse som søker om å etablere ett nytt europeisk universitet: eMERGE

Rektor har sammen med lederne fra seks andre universiteter signert en felles erklæring med en ambisjon om å etablere en unik europeisk allianse med fokus på utdanning, mobilitet og forskning.

7. november 2019 lanserte Europakommisjonen den andre pilotrunden under Europeiske Universitet (European University Initiative, EUI). EUI er et program finansiert under ERASMUS + som er designet for å styrke konkurranseevnen til europeisk høyere utdanning. Ved å ta i bruk en utfordringsbasert tilnærming skal studenter, akademikere og eksterne partnere kunne samarbeide i tverrfaglige team for å takle de største problemene Europa står overfor i dag. EUI er et av flaggskipene i EUs ambisjoner for å styrke og øke konkurranseevnen til det Europeiske utdanningsområdet. Under initiativet vil 24 nye allianser få midler til å utvikle ulike aktiviteter, samt felles emner og programmer på tvers i alliansen.

Kart over Europa med partnerinstitusjonene

Alliansens partnere er spredt over hele Europa

eMERGE

Til sammen har de 7 institusjonen i eMERGE over 105 000 studenter. Disse institusjonene har alle en egenart i sine forskjellige kulturer, språk og utdanningsprogrammer. Gjennom en langsiktig, felles strategi med en nedenfra-og-opp-tilnærming, søker eMERGE å bygge en ny struktur for å støtte opp under alle våre aktivitetsområder –fra undervisning og læring til forskning og innovasjon. Et sentralt element for å få dette til er å støtte nye former for mobilitet for studenter og ansatte. Kort sagt har eMERGE som mål å skape systemiske endringer i hvordan vi samarbeider og opererer til fordel for lokalsamfunn og lokale interessenter.

Målet med europeiske universitetsallianser

Målet med EUI er å styrke det europeiske universitetssystemet, spesielt når det kommer til mobilitetsmuligheter for studenter og ansatte. Partnerne i eMERGE ønsker å etablere et system på tvers av landegrenser og fagområder som vil være med å øke kvalitet, ytelse og attraktivitet gjennom vårt unike internasjonale og tverrfaglig samarbeid. For HINN er dette et viktig grep for å styrke vår internasjonale aktivitet. Du kan lese mer om målene med europeiske universitet her.

Hva er det neste for eMERGE?

EU-kommisjonen kunngjør i løpet av sommeren resultatet av den andre pilotutlysningen om hvem som får tildelt midler til å etablere Europeiske Universitet. I mellomtiden fortsetter partnerne i eMERGE å samarbeide om å bygge opp alliansen gjennom ulike arrangementer.  Mer informasjon kommer snart.

 

Kontaktperson ved HINN:

Bente Gaalaas Rønningen Bolme