Language: NOR | ENG

HINN legger til rette for økt tilgang til studiestedene for studenter fra 2. juni.

Rena

Fra 2. juni får studentene tilgang til lokaler på studiestedene hver dag. 

Fra og med tirsdag 2. juni utvides studentenes tilgang til studentarbeidsplasser og grupperom. 

Studentene bes merke seg at det fortsatt ikke legges opp til campusbasert undervisning resten av vårsemesteret, og at omleggingen til digitale eksamensformer opprettholdes.

Fra og med tirsdag 2. juni utvides studentenes tilgang til studentarbeidsplasser og grupperom.

Tilgang gis etter første-mann-til-mølla-prinsippet og reservasjonen gjøres i nettskjema https://nettskjema.no/a/150519. NB: Tilgangen er ikke gjeldende før du har fått bekreftet reservasjonen fra servicepunkt@inn.no.

Ved reservasjon husk å oppgi om du reserverer studentarbeidsplass eller grupperom. For å kunne foreta smittesporing ved behov for det, skal det ved reservasjon av grupperom oppgis hvilke andre studenter som skal benytte rommet.

For å finne fram ut hvor lesesalsplassen eller grupperommet er i byggene, oppfordrer vi til å benytte mazemap.

Registreringen foretas senest innen kl 08.00 dagen før og det kan reserveres en dag om gangen. Blir det flere som ønsker studentarbeidsplass en tilgjengelige plasser, vil psykososiale forhold og studentenes progresjon i utdanningsløpet bli vektlagt. Innenfor kriteriet studentenes progresjon vil dårlig/ ustabilt nett hjemme være en del av vurderingene.

Merk åpningstidene

Campusene er åpne for studenter på følgende tidspunkter:

  • Mandag, onsdag, fredag: kl 08.30 – 18.00
  • Tirsdag og torsdag: kl 12.00 – 20.00
  • Lørdag og søndag: Stengt

Blir det endringer i åpningstider eller ny løsning for å reservere arbeidsplassene, vil dette bli informert om på høgskolens hjemmeside. 

Den enkelte er ansvarlig for å forlate lokalene ved åpningstidens slutt. Securitas har fått fullmakt til å be studenter forlate lokalene ved åpningstidens slutt.

Ansvar for egen og andres sikkerhet

Når høgskolen nå åpner for tilgang til studentarbeidsplasser, innebærer dette at du får et sterkere selvstendig ansvar for å bidra til å unngå smittespredning, - både for din egen og andres sikkerhet. Vi ber deg lese nøye og etterleve de smittevernrådene og andre føringer som gis for bruk av studentarbeidsplassene og grupperom. 

Det utarbeides oversikter over max-antall per grupperom med utgangspunkt i 1 meters avstand, og det er ikke anledning til å flytte stoler eller bord mellom grupperommene. Likeså er det ikke anledning til å flytte om på lesesalsplasser.

Lokalene blir ikke rengjort mellom hver bruker og den enkelte må ivareta smittevern og overholde anbefalinger til avstand og håndvask. Følg også med på anbefalinger gitt av FHI sine hjemmesider ( www.fhi.no) og anbefalinger som gis av myndighetene.

Det vil bli skiltet og plassert ut smittevernutstyr ved innganger og rundt i lokalene. Rengjøring av lokalene utføres når det ikke er andre i lokalene i tidspunktene mandag, onsdag og fredag kl 06.00 til 08.30 og tirsdag og torsdag fra kl 06.00 til 12.00. Ved manglende mulighet for forsvarlig renhold, vil åpningstidene måtte justeres. Mangler det smittevernutstyr eller du har spørsmål, ta kontakt med servicepunkt@inn.no.

Print- og kopi

Studentene har studentene tilgang til print- og kopimaskin på studiestedene, og kan reservere tidspunkt ved å benytte følgende nettskjema https://nettskjema.no/a/147589. Tilgang gis etter første-mann-til-mølla-prinsippet. NB: Tilgangen er ikke gjeldende før du har fått bekreftet reservasjonen fra servicepunkt@inn.no.

Tilgang til denne tjenesten innebærer du får et sterkere selvstendig ansvar for å bidra til å unngå smittespredning, - både for din egen og andres sikkerhet. Vennligst følg smittevernrådene blant annet om 1 meters avstand til andre og håndhygiene.