Language: NOR | ENG

HINN har sendt sitt svar til NOKUT

HINN har sendt sitt svar til NOKUT

Etter mange års hardt og målrettet arbeid overleverte rektor Kathrine Skretting i desember 2018 Høgskolen i Innlandets søknad om å bli akkreditert som universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT. Den sakkyndige komiteen fant at HINN ikke møtte alle kravene, og HINN har derfor kommet med tilsvar til komiteens rapport. (Foto: Jørgen Klein)

Høgskolen i Innlandet har sendt sitt tilsvar til NOKUT. I tilsvaret gir høgskolen sine kommentarer på den sakkyndige komiteens rapport, og dokumenterer hvordan HINN fyller samtlige krav til universitetsstatus.

I rapporten konkluderer komiteen med at HINN kan godkjennes på ti av tretten krav. Etter høgskolens vurdering er det mulig å trekke andre konklusjoner enn det komiteen gjør innenfor gjeldende regelverk. I tilsvaret svarer høgskolen på komiteens kritiske merknader, både når det gjelder forståelsen av rettskildene og hvordan kravene oppfylles. I tillegg gjøres det rede for utvikling etter at søknaden ble sendt, samt tiltak og planer for videre utvikling.

NOKUT vil oversende tilsvaret til den sakkyndige komiteen. Komiteens arbeid og videre saksbehandling tilsier at saken tidligst vil bli forelagt NOKUTs styre i juni.

-Vi er kvalifisert

-Arbeidet med tilsvaret har ytterligere bekreftet at vi er kvalifisert til å bli universitet, sier rektor Kathrine Skretting.

HINN går i sitt tilsvar særlig inn på analysene og argumentasjonen rundt de tre kravene komiteen mener høgskolen ikke oppfyller. Samtidig gis det også utfyllende opplysninger og merknader knyttet til flere av de andre kravene i regelverket som regulerer akkreditering som universitet. Vi beskriver den positive utviklingen i tiden som har gått etter søknaden ble sendt, som omfatter blant annet økning i EU-finansierte forskningsmidler og økt forskningsproduksjon. Rektor viser også til at høgskolen har konkrete planer den neste fireårsperioden, som vil styrke doktorgradsområdene ytterligere.

-Vi håper komiteen og NOKUT vil konkludere med at vi holder nivået til de nylig akkrediterte universitetene i Norge, og legger til grunn at vi sammenlignes med disse. Vi er derfor optimister og lar nå komiteen få ro til å behandle tilsvaret vårt, avslutter Skretting.

Høgskolens tilsvar kan leses i sin helhet i fila under:

Les også:

Komiteen mener HINN ikke oppfyller enkelte krav til å bli universitet 

Sterkt uenig i komiteens vurderinger