Language: NOR | ENG

Evaluering av krisehåndtering i forbindelse med covid-19-pandemien ved HINN

Tegnede illustrasjoner av grupper jamfør smitteverntiltak ved covid-19.

Høgskolen vil gjennomføre en evaluering av håndteringen av covid-19-pandemien, og ønsker å høre studentenes mening. Illustrasjon: Pixabay

Høgskolen vil gjennomføre en evaluering av håndteringen av covid-19-pandemien, og ønsker å høre studentenes mening. Ved å spørre alle studenter (og ansatte) ønsker vi å få svar på spørsmål som gjør oss bedre rustet til å håndtere en framtidig krisesituasjon - til både studentenes og ansattes beste.  

Da høgskolen – og hele Norge - ble stengt ned den 12. mars måtte vi alle forholde oss til en helt ny hverdag og studiesituasjon – som ingen hadde noen tidligere erfaring med.   

Evalueringens formål er å kartlegge om krisehåndteringen; både prosessen og utfallet har holdt en kvalitet opp mot forventninger og standarder skissert i egne planer og planer for sektoren. På bakgrunn av kartleggingen identifiseres forbedringsområder og eventuelle mangler for å ta lærdom til senere krisehåndtering.

Med unik kompetanse i egen institusjon gjennomføres evalueringen av fagmiljøer ved Handelshøgskolen Innlandet.

Før sommerferien gjennomføres det intervjuer, der studenter utgjør en informantgruppe. Intervjuene danner grunnlaget for å utarbeide et spørreskjema som sendes ut i august.

Evalueringen ledes av Tonje Lauritzen ved Østlandsforskning. Faglig ansvar ligger hos Institutt for organisasjon, ledelse og styring ved Bjørn Bakken og Åse Storhaug Hole. Ansvar for gjennomføring av intervjuer og spørreundersøkelsen ligger hos Østlandsforskning ved Asbjørn Kårstein, Per Olav Lund og Iveta Malasevska.