- En internasjonal lederutdanning på høyt nivå

Portrettbilde av Roger Tvedten.

Roger Tvedten startet høsten 2017 Master i offentlig ledelse og styring ved studiested Rena. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Roger Tvedten har mange års erfaring fra offentlig sektor. Han så verdien i faglig påfyll, og startet på Master i offentlig ledelse og styring.

38-åringen fra Kristiansand har gjennom utdanning, ulike engasjement og yrkesstillinger i Forsvaret fått et solid innblikk i offentlig sektor. Men han ville lære enda mer, og startet derfor med studier innen MPA. 

- Siden 1999 har jeg vært tilknyttet offentlig sektor gjennom utdanning, engasjementer og yrkestilsetting i Forsvaret. Denne bakgrunnen gjorde det naturlig å vurdere en erfaringsbasert utdanning, der jeg kunne møte andre studenter i tilnærmet samme arbeidssituasjon og hvor fokuset på tverretatlig og tverrfaglig erfaringsutveksling utgjør en betydelig del av utdanningen. Slik har jeg tilegnet meg større forståelse for den offentlige forvaltningens innretning og funksjon.

Fra tilbake i 2004 har Roger gjennomført deler av et Årsstudium i organisasjon, ledelse og endring, som ble tilbudt gjennom et sivil-militært samarbeidstiltak mellom dæværende Høgskolen i Hedmark, NKI og Krigsskolen.

 - Så oppstod en lengre pause fra studier, før jeg fra høsten 2013 til sommeren 2017 gjennomførte studier ved Forsvarets studiesenter, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Agder (Kristiansand) og Høgskolen i Hedmark / Innlandet (Kongsvinger, Rena).

Fokus på ledelse, organisasjon og psykologi

Roger har gjennomgående hatt et dedikert og målrettet fokus på emner inneholdende temaer innen ledelse, organisasjon og psykologi.

- Som veien i min akademiske verden gir et bilde av, har jeg på egenhånd kombinert relevante og samsvarende emner og selvstendig bygd opp, og gjennom studieveileder ved Høgskolen i Innlandet, søkt om godkjenning av en fritt sammensatt bachelorgrad med hovedvekt på organisasjons- og ledelsesfag. Bachelorgraden ble godkjent ved Høgskolen i Innlandet og vitnemål utlevert sommeren 2017.

Godt fornøyd med studievalget

Så langt er han godt fornøyd med valget om å fortsette på MPA.

- Det har vært meget lærerikt og mine forventninger har absolutt blitt tilfredsstilt. Kombinasjonen av teoretiske gjennomganger, caser og praktisk rettede oppgaver og dedikerte forelesere, har resultert i en god arena for læring og personlig utvikling.

På studiet går han i dybden i emner fra statsvitenskap videre til organisasjonsteori og strategi, samt forvaltningsøkonomi.  

Det har nå endt opp i et foretrukket valgemne som for min del er innen beredskap og krisehåndtering, og samfunnsvitenskapelige metoder med vitenskapsteori til slutt. En spennende sammensetning som gjør at jeg sitter igjen med et faglig godt utbytte av studiet.

Noe som har overrasket deg ved dette studiet?

- Det er spesielt én ting som har overrasket meg: Bredden og omfanget bak de ulike emnene som har dannet grunnlaget for studiet. Skal jeg trekke fram ett spesielt emne, så må det bli statsvitenskapen; studien av politikk og norsk gjeldende styreform som overrasket mest rent faglig – men også bekreftet mest i forhold til egne meninger og tanker om emnet og innholdet.

- Passer spesielt godt for ledere i offentlig sektor

Roger mener dette studiet passer spesielt godt for dem som har, eller er på vei mot en ledende stilling i offentlig sektor, samt personer som vil bygge på kompetansen de har fra før.

- Det betyr ikke at man ikke kan jobbe i privat sektor og få med seg et godt utbytte av studiet. Slik studiet er bygd opp er det blant annet sammenlignende og peker på likheter og ulikheter mellom de forskjellige sektorene i det norske samfunnet, og det er kunnskap som kan komme like godt med for ansatte i privat sektor.

Master i offentlig ledelse og styring åpner også mange dører.

- Dette er en internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet. Studiet har så langt gitt meg et godt grunnlag for utvikling av egen kritisk refleksjon og tenkning. Ikke minst er den forståelsen jeg har tilegnet meg av offentlig forvaltning og akademisk metode verdifull for deltakelse i andre utdanninger, eksempelvis ved Forsvarets Høgskole.

Tar flere studier

Roger studerer deltid og samlingsbasert på Rena. Han startet på MPA-studiet høsten 2017, og høsten 2018 begynte han også på   Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap ved HINN.

 - Dette studiet, som også er på deltid og samlingsbasert, skal sammen med et senere Årsstudium i krisehåndtering utgjøre en ny fordypning på bachelornivå. Årsstudiet og en fordypningsoppgave med metode, er det gjenstående i det nye bachelor-løpet og planlegges gjennomført når masterstudiet er ferdig.

Gjenbruk av deler av studiepoengene fra den første bachelorgraden, ny påbegynt fordypning og avslutningsvis fordypningsoppgaven med metode, vil med tiden etter MPA-studiet resultere i en ny fritt sammensatt bachelor med hovedvekt på beredskapsledelse & krisehåndteringsfag.

- Drømmejobben er en mellom-/toppleder stilling i offentlig sektor, enten i egen etat Forsvaret eller hos andre beredskapsaktører. 

Sist endret: .