Turistskilt på fjellet (Colourbox)

Stipendiat Olga Høegh-Guldberg disputerer for sin doktorgrad innen innovasjon ved HINN på Lillehammer 18. september 2018.

Tittelen på avhandlingen er «Dynamics of innovation network practices in tourism».

Viktig for utviklingen i regional og nasjonal industri

Høegh-Guldberg har i sin forskning sett på utviklingen av innovasjonsnettverk i turistnæringen. Som case har hun bl.a. studert bedriftsnettverk, som primært har fokus på strategisk samarbeid mellom bedriftene, men hun har også sett på Innovasjon Norges Arena nettverk, hvor næringsliv, kunnskapsmiljø og offentlige utviklingsaktører arbeider sammen.

Slike nettverk har i økende grad blitt viktig for utviklingen av, og innovasjon i, regional og nasjonal industri.

Avhandlingen tar sikte på å forstå:

  • Hvordan slike innovasjonsnettverk i turistnæringen utvikler seg over tid
  • Hvordan deltakerne kan gjøre seg nytte av slike nettverk

Kan møte utfordringene sammen

Kontinuerlig utvikling og innovasjon er viktig for å kunne opprettholde en virksomhet over tid. I lys av de sektorsspesifikke egenskapene til reiselivsnæringen kan det imidlertid være utfordrende for turistselskapene å holde tritt med tempoet i den nasjonale - og internasjonale utviklingen i bransjen.

Deltakelse i innovasjonsnettverk kan derfor ofte bidra til å møte noen av disse utfordringene.

Høegh-Guldbergs studie viser hva som faktisk kan skje i slike innovasjonsnettverk over tid, og hvordan slike nettverk burde bli håndtert av nettverksledelsen og offentlige organisasjoner.

Det viktigste ved Høegh-Guldbergs forskning har vært å se på den sektorsspesifikke nettverkspraksisen og ulike prosesser over tid, samt hvordan deltakerne kan dra nytte av sin deltakelse.

Høegh-Guldbergs forskning viser følgende om hvordan utviklingen av innovasjonsnettverk i turistnæringen:

  • kan forstås som en kombinasjon av planlagte og oppståtte prosesser. Det vil si at den planlagte utviklingen kan bli avbrutt av minst fire kritiske faktorer (finansiering, ledelse, organisering og felles aktiviteter). Dette betyr at tempoet - eller retningen på utviklingen av nettverket kan bli endret.
  • krever forskjellige lederroller i nettverket, samt hvordan og hvorfor disse rollene endrer seg i takt med utviklingen av nettverket.
  • kan gjøre det mulig for medlemmene i et nettverk å dra nytte av nettverksinnovasjon i egen bedrift gjennom å balansere mellom eksisterende og ny praksis.

Veiledere

Hovedveileder har vært Lars Fuglsang fra Roskilde Universitet, mens medveileder har vært Dorthe Eide fra Nord Universitet.

Opponenter

  • Første opponent, professor Anne Haugen Gausdal, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Andre opponent, Flemming Sørensen, Roskilde Universitet
  • Tredje komitémedlem og komiteens administrator, professor Sverre J. Herstad, Høgskolen i Innlandet
Sist endret: .