Language: NOR | ENG

Disputas: Transformativ læring og globale utfordringer

Eirin Annamo.

Eirin Annamo forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 1. oktober. Foto : Privat. 

Eirin Annamo forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 1. oktober.

Avhandlingen tar utgangspunkt i at vi lever i en tid preget av store globale utfordringer, der ulike kriser griper inn i og forsterker hverandre. Annamo argumenterer i avhandlingen for at dette blant annet er en konsekvens av at vi som mennesker lever med et begrenset virkelighetsbilde og en fremmedgjøring overfor oss selv og våre omgivelser.

- Vi er fremmedgjorte overfor oss selv, hverandre, naturen og det samfunnet vi lever i. Ut fra dette perspektivet ser avhandlingen nærmere på hva manglene i vår tids virkelighetsbilde kan bestå av, sier Annamo.

I arbeidet med avhandlingen har Annamo sett nærmere på hvilke former for begrensninger vår tids virkelighetsbilde kan bestå i, og hvordan vi kan skape et nytt og mer tidsriktig virkelighetsbilde for nåtiden. For å gjøre dette har hun gjennomført en sammenkobling av Roy Bhaskars kritiske realisme og Edmund O’Sullivans transformative læringsperspektiv.

- Sammenkoblingen av tenkningen til disse to bidrar til en utvidet forståelse av hva virkelighetsbilder og utviklingen av disse kan forstås som, og hvordan kritikk kan sees som en kreativ prosess for å skapte noe nytt, sier Annamo.

Videre ser avhandlingen på hvordan man kan transformere en dysfunksjonell form for virkelighetsbilde til en ny og funksjonell vei videre. Dette innebærer blant annet utviklingen av en ny forståelse av læring, både teoretisk og praktisk. Annamo utvikler en læringsteori hvor læring defineres som det å bringe noe kreativt nytt inn i eksistens.

- Det nye som skapes kan enten være nytt for enkeltindividet, eller det kan være innsikter og ferdigheter som er nye for en større krets. Dette er læring i transformativ forstand, læring for å skape reell endring, sier Annamo.

Hun mener forskningsarbeidet vil bidra med ny forståelse innen fagfeltene kritisk realisme, transformativ læring og praktisk pedagogisk anvendelse, og også få betydning på andre områder.

 - Forskningsarbeidet har betydning for hvordan vi kan forstå dagens globale krisesituasjon, og for viktigheten av å utvikle nye virkelighetsbilder for bedre å kunne møte disse utfordringene i fremtiden, mener Annamo.

Også i skoleverket tror hun avhandlingen kan ha betydning.

- Den nye læringsforståelsen gir et mulig nytt fundament for å skape reell endring og utvikling innen skole og utdanning, tror Annamo.