Language: NOR | ENG

Disputas: Om foreldres erfaringer i kontakt med barnevernet

Portrett

Lena Catherine Lossius Westby disputerer ved Høgskolen i Innlandet 19.03.2021.

Lena Catherine Lossius Westby forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 19. mars.

I studien har Westby intervjuet 11 foreldre i sårbare familier om deres erfaringer fra å stå i langvarig kontakt med barnevernet. Samtlige av foreldrene er enslige forsørgere, og flere av dem lever i vedvarende lavinntekt.

Lena Catherine Lossius Westby disputerer ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling 19.mars med avhandlingen " Sårbare barnefamiliers erfaringer fra møter med norsk barnevern: en narrativ studie".

Studien viser at levekårsproblemer og økonomiske problemer ikke tas på alvor av barnevernet, men at barnevernets fokus ligger på vurderinger av foreldrenes samspill med barna, og vurderinger av risiko knyttet til foreldrenes oppveksthistorie og familienes måte å leve på. Til tross for politisk fokus i Norge rettet mot utrydding av barnefattigdom, er ikke barnevernet opptatt av levekårsproblematikk i disse familiene.

Foreldrenes forhold til barnevernet preges av overvåkning, og av redsel for å gjøre feil slik at barnevernet finner åpninger for å gripe inn i familiene med tvangstiltak. Familiene måles etter samfunnsverdier de ikke har økonomisk eller kulturell kapital til å etterkomme, og barnevernets fag- og verdigrunnlag kan i samhandling med disse familiene i ytterste konsekvens slå beina under barnas omsorgssystem.

Westby viser også at i barnevernssaker der foreldrene involveres til medvirkning og deltakere i beslutninger om tiltak rundt barna, virker dette positivt på foreldrenes forhold til barnevernet.