Language: NOR | ENG

Disputas: – De opplevde mestring og stolthet

Portrett av Roald Undlien

Doktorand Roald Undlien.  

Frivillig arbeid kan endre utviklingshemmedes livssituasjon, viser ny doktorgrad.

Disputas avholdes 10.juni. Av smittevernhensyn er påmelding påkrevd. Se informasjon nederst i artikkel. 

Stipendiat Roald Undlien disputerer ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet.

Avhandlingen tar utgangspunkt i Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Blant de som var frivillige under arrangementet var en gruppe elever med forskjellige typer utviklingshemning ved en lokal videregående skole, som fikk i oppgave å plukke og sortere søppel på to av arenaene. Avhandlingen følger denne gruppen før, under og to år etter arrangementet.

Opplevde mestring

Mennesker med utviklingshemning er vanligvis ikke en del av frivillighetskorpset ved idrettsarrangementer, og vi vet derfor lite om hva slags utbytte de kan ha av denne typen aktivitet.

De som deltok opplevde Ungdoms-OL som en arena hvor man kunne lære nye ferdigheter, oppleve mestring, og knytte sterke bånd innad i gruppa.

– For mennesker med utviklingshemning byr frivillighet ved et olympisk arrangement muligheten til å inngå i en sammenheng der man kan være til nytte, fremfor å være en som mottar bistand. Man får også muligheten til å lære nye ferdigheter, vise frem nye sider av seg selv, og knytte tettere kontakt med andre. For noen kan også frivillig arbeid være en inngang inn i det ordinære arbeidsliv, sier Undlien. 

To år etter arrangement var fortsatt Ungdoms-OL en kilde til stolthet, gode minner, og påvirket livskvalitet for flere av deltagerne på en positiv måte.

Vinn−vinn-effekter

Noen av hovedfunnene er at frivillighet ved olympiske arrangementer har et potensial for å skape vinn−vinn-effekter og samarbeid mellom personer eller organisasjoner som normalt ikke jobber sammen.

Organisasjoner som setter søkelys på viktige sosiale temaer på vegne av utsatte grupper, opplevde Ungdoms-OL som en egnet arena for sosialt entreprenørskap.

Videre kan sosiale entreprenører dra nytte av markedsføringen og oppmerksomheten som følger i kjølvannet av et olympisk arrangement for å løfte frem sine prosjekter, og i sin tur skape sosial verdi for spesifikke grupper gjennom frivillig arbeid.

Undlien sier han håper doktoravhandlingen kan bidra til at både brukergruppa selv, de som jobber med målgruppa og arrangører av ulike arrangement kan lære mer om potensialet denne typen frivillighet har.

– Håpet er at avhandlingen på sikt kan bidra til at flere mennesker med utviklingshemning blir inkludert i frivillig arbeid, sier Roald Undlien.

Undlien er til tilknyttet forskningssenteret «Lillehammer Olympic and Paralympic Studies Centre»  (LOSC) 

Kilde: 

Roald Undlien:  “We just knew that we had to be a part of it” ‒ The Youth Olympic Games as a catalyst for social innovation, Høgskolen i Innlandet, juni 2020.