Language: NOR | ENG

Beste bachelor- og masteroppgave kåret på Evenstad

Mann med hund i friluft.

Erik Versluijs fikk i 2020 prisen for beste masteroppgave på studiet master i anvendt økologi. Foto : Privat. 

Erik Versluijs og Nils-Ánte Triumf hadde i 2020 de beste oppgavene på master i anvendt økologi og bachelor i utmarksforvaltning.

Institutt for skog- og utmarksfag har hatt gleden av å dele ut kvalitetsstipend på 25.000 kroner for beste bacheloroppgave i utmarksforvaltning og beste masteroppgave i anvendt økologi. I fjor høst ble det også delt ut et stipend for beste bacheloroppgave i skogbruk i regi av Velg Skog.

Det har grunnet covid-19 vært en noe forsinket kåring av de beste oppgavene på studiested Evenstad fra 2020.

Formålet med kvalitetsstipendet er å stimulere til fremragende kvalitet på gradsoppgavene. Oppgavene har blitt vurdert av tre ulike komiteer bestående av ett internt medlem fra instituttet og ett eksternt medlem fra næringen. Det var svært mange gode oppgaver i 2020 som gjorde konkurransen om stipendet vanskelig.

Kvalitetsstipend master i anvendt økologi

Prisen for beste masteroppgave i anvendt økologi for 2020 gikk til Erik Versluijs for oppgaven «Wolf-human interaction: a method and pilot study for experimental human approaches on wild, GPS collared wolves»

https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2660564

Rekolonisering av ulv i et menneskedominert landskap har ført til økt konflikt mellom vilt og mennesker, da noen opplever frykt for ulv. Kandidatens oppgave prøver å bidra til å redusere denne konflikten gjennom å øke kunnskapen om ulvens adferdsrespons når mennesker er i nærheten. Det eksperimentelle studiet har blitt utført gjennom tilnærmingsforsøk på ville, GPS-merkede ulver, hvor kandidaten har sammenlignet to ulike metoder for å studere fluktresponsen til ulven i forhold til tilnærmingen av et menneske.

Resultatet ble at ulike faktorer påvirket fluktresponsen til ulvene, som for eksempel antall mennesker i tilnærmingen, vindretning, støynivå og dekningsgrad på skjulet til ulven, men den generelle konklusjonen er at ulven trekker seg vekk fra menneskene.

Evalueringskomiteen skriver at oppgaven presenterer en kompleks evaluering av forskjellige statistiske beregninger som kan brukes i studiet av et av de mest kontroversielle temaene innen naturforvaltning i Norge for tiden, nemlig måten ulv og mennesker påvirker hverandre.

Selv om avhandlingen presenterer analysen av en relativt liten utvalgsstørrelse av data, legger den det analytiske og konseptuelle grunnlaget for videre arbeid. Hvert av de to kapitlene i avhandlingen kunne ha vært en levedyktig masteroppgave i seg selv, så denne oppgaven skiller seg ut i volumet av presentert materiale.

Kvalitetsstipend bachelor i utmarksforvaltning

Prisen for beste bacheloroppgave i utmarksforvaltning gikk til Nils-Ánte Triumf for oppgaven «Bestandsestimering av rødrev (Vulpes vulpes) ved bruk av kamerafeller»

https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2660570

Rødreven er en nøkkelart i økosystemet som det fortsatt ikke er funnet en nøyaktig og kostnadseffektiv metode for å bestandsestimere. Studenten har prøvd ut en modell for å estimere bestandsstørrelse av rødrev ved hjelp av kamerafeller. Resultatet ble et lavere tetthetsestimat enn forventet, der han konkluderer med at denne modellen ikke er en god metode for å bestandsestimere rødrev.

Evalueringskomiteen skriver at vinneren har skrevet om en art mange av oss kjenner godt. Ideen til oppgaven mener de er svært viktig i forvaltningssammenheng, siden denne arten betyr mye for omgivelsene sine. De likte godt at kandidaten har en tydelig og godt begrunnet problemstilling. Denne svares videre ut på en utmerket måte i kort og konsis oppgave.

Nils Ante Triumf

Nils Ánte Triumf sto bak den beste bacheloroppgaven i utmarksforvaltning. 

Kvalitetsstipend bachelor i skogbruk

Prisen for beste bacheloroppgave i skogbruk gikk til Nils Hidle Gedde for oppgaven «Gnagskade og død forårsaket av gransnutebilla (Hylobius abietis) på granplanter (Picea abies) beskyttet med Conniflex og Merit Forest».

Kvalitetsstipendet for skogbruk er sponset av skogeierorganisasjonene i Norge gjennom Velg Skog, og ble delt ut av Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Gransnutebillen kan gjøre store skader på nyplantede bartrær ved å gnage på barken av planter i nye plantefelt, som kan medføre svekkelse i vekst eller død. For å bekjempe problemet med gransnutebilla er det tradisjonelt brukt insekticider. Kandidaten har i sin oppgave sammenlignet et insekticid, Merit Forest, med et mer miljøvennlig alternativ, Conniflex, og evaluert hvordan disse beskytter mot gransnutebilla. Resultatet viste at det ikke var noen forskjell i relativ skadeandel mellom de to behandlingene, men at det var en høyere overlevelse på planter behandlet med Meri Forest, men kan av ulike faktorer ikke konkludere med at denne behandlingen generelt sett gir høyere overlevelse på planter enn Conniflex.    

Evalueringskomiteen synes denne oppgaven er svært relevant for den norske skognæringen, spesielt med tanke på det økonomiske perspektivet og samfunnsnytten.