Language: NOR | ENG

Utgir bok om samproduksjon i forskning

Utsnitt av bokcover (Universitetsforlaget)

Boka er utgitt på Universitetsforlaget. Les mer om boka på universitetsforlaget.no

Professor Ole Petter Askheim har nylig utgitt boka "Samproduksjon i forskning - Forskning med nye aktører" sammen med Inger Marie Lid fra VID og Sigrid Østensjø fra OsloMet.

Portrett Ole Petter Askheim (foto: HINN)

Ole Petter Askheim er professor ved Fakultet for helse og sosialvitenskap ved HINN på Lillehammer (foto: HINN)

Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer reiser krav om brukermedvirkning eller samproduksjon i forskning?

Forventning om aktive brukere i forskningsprosessen

Det er økende forventninger og krav til at ikke bare forskere, men også brukerne av helse- og velferdsforskning skal delta aktivt i forskningsprosessen. Hensikten med boka er å reflektere kritisk over brukermedvirkning i forskning.

Boka tar opp spørsmål som:

  • Hva er bakgrunnen for at samarbeid med, og medvirkning av brukere av forskningen, har kommet så tydelig på dagsorden?
  • Hvem defineres som brukere, og hva ligger i medvirknings- og samproduksjonsbegrepet?
  • Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer reiser krav om brukermedvirkning eller samproduksjon i forskning?
  • Og innebærer samproduksjon av kunnskap at forskningen blir bedre og mer relevant?

Gir konkrete eksempler på samproduksjon

Hoveddelen av bokas kapitler er basert på konkrete prosjekter der samproduksjon av kunnskap mellom forskere og andre aktører har stått sentralt.

De resterende kapitlene tar opp mer prinsipielle problemstillinger som metodologiske og etiske utfordringer, hvordan ulike kunnskapsformer kan finne sin plass innenfor et samproduksjonsparadigme, og hvordan forskningskvalitet og nytteverdi kan begrepsfestes og evalueres.

Boka er skrevet for forskere, phd- og masterstudenter, men også brukerorganisasjoner og tjenester som deltar i helse- og velferdsforskning.