Language: NOR | ENG

Siste nytt fra prosjektet Grensevilt

Kart over dyr merket av Grensevilt per februar 2019 (HINN)

Kart over dyr merket av Grensevilt per februar 2019 (Ill.: HINN)

Grensevilt er et samarbeidsprosjekt med mål om å tilrettelegge for grenseoverskridende, inkluderende og konfliktdempende forvaltning av vilt.

grensevilt

Samarbeidet er mellom Sveriges Lantbruksuniversitet og Høgskolen i Innlandet.

Prosjektet har akkurat kommet ut med sitt andre nyhetsbrev som du kan lese her. De kan også meddele at de har avsluttet årets elgmerking med å merke alle 17 elgene de hadde planlagt å merke.

I tillegg har de merket ulv i Bograngen, Juvberget og Varåa, samt en jerv.

Grensevilt har både en egen hjemmeside og en Facebookside hvor du kan følge med på hva de gjør.

Om prosjektet

Mens viltet forflytter seg fritt på tvers av administrative grenser og ofte har leveområder fordelt over flere forvaltningsenheter, preges dets forvaltning av administrative grensebarrierer.

Elg, ulv og jerv har utbredelse på tvers av den svensk-norske riksgrensen, og grensekryssende elgtrekk fører til en skjev fordeling av jaktinntekter og skogskader.

Likevel foregår forvaltningen av disse artene med liten grad av samordning mellom landene, og forvaltningen er stort sett artsbasert, ikke overgripende på flerarts- eller økosystemnivå.

En god økosystemforvaltning bygger også på en gjensidig dialog på tvers av administrative grenser på ulike romlige nivå, som gir rom for en felles enighet om hvordan viltet og skogen skal forvaltes.

For å oppnå dette er det et stort behov for ny kunnskap om utfordringer i grenseoverskridende forvaltning av elg, ulv og jerv, og en større grad av dialog og samhandling på tvers av riksgrensen.

Ved en kombinasjon av ny kunnskap, nettverksbygging og økt dialog på tvers av riksgrensen til Grensevilt, reduseres grensebarrierer og fører til en mer samordnet, helhetlig svensk og norsk viltforvaltning med særlig fokus på elg, ulv og jerv.

Sist endret: .