Language: NOR | ENG

Rektorkrav om styrket finansiering av lærerutdanningene

Lærer

Overgangen fra fireårig lærerutdanning på bachelornivå til femårig masterutdanning koster lærerutdanningsinstitusjonene dyrt. Nå krever rektorene at lærerutdanningene får styrket finansiering. 

Høgskolen i Innlandet har sammen med 12 andre lærerutdanningsinstitusjoner sendt brev til forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, med krav om bedre finansiering av de nye femårige lærerutdanningene.

PRESSEMELDING

I 2017 ble de første grunnskolelærerstudentene tatt opp på det nye, femårige masterprogrammet, en reform med stort potensial for å heve kvaliteten i norsk skole. Utfordringen er imidlertid at reformen ikke er tilstrekkelig finansiert. Nå sliter universiteter og høgskoler med kostnadsøkningene som følger av å gå fra fireårig lærerutdanninger på bachelornivå til femårige utdanningsløp på masternivå.

De 13 rektorene peker på tre betydelige kostnadsdrivere som truer reformen. For det første stilles det høyere krav til kompetansen til ansatte tilknyttet utdanningsprogrammer på masternivå. Kompetanse koster, både i utviklingskostnader og i lønnskostnader. For det andre fører reformen til at utdanningsinstitusjonenes utgifter til å betale kommunale skoler for å ta imot og veilede lærerstudentene i praksis øker som følge av flere praksisdager. For det tredje vil studentmengden øke med 25 prosent som følge av at det nå tar fem år å utdanne en lærer i stedet for fire slik det var tidligere. Det får konsekvenser for kapasiteten på undervisningsrom og lesesaler og annen infrastruktur, og lærekrefter.

Dekan Morten Ørbeck, som er ansvarlig for lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet, anslår at merkostnadene knyttet til kompetansekravet alene beløper seg til rundt 10 millioner kroner årlig for hans fakultet. Det femte studieåret utgjør om lag samme sum, dvs rundt 10 millioner kroner i året.

Rektorene understreker i brevet at de er positive til reformen, som har til hensikt å heve kvaliteten på lærerutdanningene, men mener at lærerutdanningsinstitusjonene ikke gis mulighet til å følge opp og implementere endringene på en god måte. Rektorene krever at det femte studieåret finansieres gjennom tildeling av nye, fullfinansierte studieplasser, og at lærerutdanningene får en høyere kategorisering i Kunnskapsdepartementets finansieringssystem, slik at hver student gir institusjonene høyere tildeling.

Høgskolen i Innlandet har en lavere basisfinansiering fra Kunnskapsdepartementet enn de fleste sammenlignbare universiteter og høgskoler, og er derfor ekstra sårbar for reformer som ikke finansieres godt nok.

Vedlegg:

  • Brevet som er sendt til forskning- og høyere utdanningsministeren.
    Brevet er også sendt til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og til stortingsrepresentantene

Kontaktpersoner:

  • Morten Ørbeck, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, tlf 976 91 867
  • Kathrine Skretting, rektor, tlf 951 36 364
Sist endret: .