Language: NOR | ENG

Råvareekportør eller Bio Valley?

Illustrasjon bioøkonomi

Langvarig strukturert samarbeid mellom Innland og utland, liten og stor, råvareleverandør og high-tech, forvaltning og akademia, hav og skog, forsker og bedriftseier er nøkkelen til Innlandet som et sentrum for bioøkonomi, mener artikkelforfatteren. 

Innlandet i Norge har store landbaserte bioressurser og en klar ambisjon om å bli landets fremste bioøkonomi-region. Men hvordan blir man det?

Av: Halgrim Breie, rådgiver, Høgskolen i Innlandet, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Akademikere, byråkrater og næringsaktører fra Innlandet drog til Polen i juni for å finne mer ut om dette. Der møttes folk fra utkantstrøk i Finland, Latvia, Polen og Estland for å lære av hverandre. Alle regionene har betydelige bioressurser og potensiale for å bli bioøkonomiske sentrum.

Utkantenes betydning

halgrim.breie-inn.no

Rådgiver Halgrim Breie ved HINN

Mange har forstått at nøklene til framtida ligger i naturressursene som befinner seg i Europas utkanter. Problemet er at urbaniseringen medfører mangel på kapital og kompetanse i distriktene, ressurser som er helt nødvendige for ny, bærekraftig utnytting av naturressursene. I RDI2Club-prosjektet, knytter vi de ulike lands miljøer innen forskning og innovasjon sammen med partnere i næringsliv og forvaltning, slik at vi blir et stort, tverrfaglig økosystem. Poenget er at vi hver for oss er for små, og at vi må utnytte kjentfolk i nabolandenes fagmiljøer om vi skal mestre bærekraftig og innovativ utnyttelse av bioressursene i regionen.

En av regionen i samarbeidet er Swietokryckie-regionen sør-øst i Polen. Med gode vekstbetingelser er produksjon og foredling av frukt og tømmer viktige næringer. I tillegg sysselsetter byggebransjen mange.  Den regionale strukturen for innovasjon og samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig forvaltning var spesielt interessant. I motsetning til i Norge, hvor det er svært mange og dels overlappende aktører, som i stor grad opererer i uoversiktlige og uformelle samarbeid, hadde man der organisert syv regionale bransjeforum og et overordnet innovasjonsråd. Bransjeforumene var etablert for de bransjene som var betraktet som regionens fremste satsningsområder, i tråd med tankegodset for smart spesialisering.

Smart spesialisering

Smart spesialisering handler om å bygge videre på den kompetansen, det nærings­livet og de ressursene som allerede er til stede i regionen, for å utvikle nye nisjer og næringsområder. I dette arbeidet er tilrettelagte dialogprosesser mellom næringsaktører, myndigheter, forskere, organisa­sjoner, institusjoner og investorer helt sentralt. Her har norske aktører innen bioøkonomi noe å lære. SINTEF’s analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050, «Gull i grønne skoger», påpeker også hvordan lokal styringsvilje og koordinert innsats fra myndigheter og næringsliv er helt sentralt dersom man skal skape vekst i Innlandet.

I RDI2Club utvikler vi et innovasjonssystem på tvers av landegrensene for alle aktører innen bioøkonomi. Websiden https://biobord.eu som piloteres høsten 2019, skal etableres som et knutepunkt for samhandling og kunnskap. Les gjerne mer om hvordan prosjektleder Anna Alto beskriver prosjektet her.

Innlandet som sentrum

Langvarig strukturert samarbeid mellom Innland og utland, liten og stor, råvareleverandør og high-tech, forvaltning og akademia, hav og skog, forsker og bedriftseier er nøkkelen til Innlandet som et sentrum for bioøkonomi. La oss utforske og forplikte hverandre!

RDI2CluB - Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems. RDI2Club er en del av Interregprogrammet Baltic Sea Region 2014 – 2020.

Samarbeidsparter i prosjektet