Language: NOR | ENG

Pressemelding: De siste dagers oppmerksomhet rundt Evenstad

Campus Evenstad

Rektor Kathrine Skretting understreker at det er ikke i noens interesse at forsknings- og utdanningsmiljøet på Evenstad svekkes. 

Jeg viser til de siste dagers medieoppslag om vårt institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad og resten av Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, og ønsker som rektor å gi noen kommentarer. 

Rektor Kathrine Skretting

Rektor Kathrine Skretting

For det første er det leit at Kristin Gangaas velger å slutte i stillingen som instituttleder. Hun og tidligere dekan Harry Andreassen har betydd veldig mye for utviklingen av Evenstad som et unikt forsknings- og utviklingsmiljø og et produktivt studiemiljø. Miljøet på Institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad, og doktorgradsprogrammet i anvendt økologi som har sitt utspring der, er en av bærebjelkene i universitetssatsingen vår. Høgskolen i Innlandet har mye å takke Harry og Kristin for.

Så er det slik at fusjonen innebar etableringen av nye fakulteter, der Evenstad og landbrukssatsingen på Blæstad ble slått sammen med bioteknologisatsingen på Hamar, til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi. Dette fakultetet er tenkt å utgjøre det naturvitenskapelige benet i det nye universitetet.

Ny dekan

Stillingen som dekan for dette fakultetet ble lyst ut på vanlig måte. Maria Hörnell Willebrand ble tilsatt og har ansvaret for å få etablert fakultetet med en studieportefølje, forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor rammene av blant annet økonomiske realiteter. Som rektor har jeg tillit til at dekanen ser helheten i fakultetet, og dekanen må derfor ha muligheten til å gjøre sine vurderinger om blant annet bruk av penger basert på det.

Det er ikke til å legge skjul på at dette fakultetet har økonomiske utfordringer, og høgskolen har gått inn med ekstra midler til å dekke underskudd i driften på både Blæstad og bioteknologi på Hamar. Hvordan dette skal håndteres videre fremover er en prosess som pågår nå. 

Spydspiss

Både jeg og dekanen er opptatt av at Evenstad skal kunne fortsette å levere kvalitet i utdanningene og være en spydspiss innen forskning på anvendt økologi og det som hører med. Dette er viktig ikke bare for HINN sin universitetssatsing, men er også en grunnstein i det grønne skiftet og Innlandets satsing på bioøkonomi.

Fakultetets dekan er i gang med viktige prosesser på Blæstad sammen med ansatte der, der det blant annet ses på muligheter for å hente inn mer eksterne midler på både forskning og utdanningsområdet. Utdanningene der opplever styrket rekruttering, og det bidrar i positiv retning på økonomien. Utbyggingsbehovene er ikke uten utfordrende sider, men vi fortsetter driften i lokalene vi har inntil vi har funnet en mer langsiktig løsning gjennom prosessene som nå pågår. 

Jeg har som rektor ikke inntrykk av noen stor uro i instituttet. Maria Hörnell Willebrand er en svært kompetent fagperson og leder, som bringer med seg spennende erfaringer, nye ideer og et rikt kontaktnett, som jeg er sikker på vil styrke både instituttet på Evenstad, fakultet og høgskolen. Jeg vil gjenta at Evenstad er viktig for HINN, og det er ikke i noens interesse at forsknings- og utdanningsmiljøet der svekkes.

Rektor Kathrine Skretting

 

Sist endret: .