Language: NOR | ENG

Ønsker økt internasjonal studentmobilitet

Studenter som sitter i en sofa

Studentene gir innspill om hva de mener må til for å få flere norske studenter til å studere i utlandet.

Statssekretær Rebekka Borsch fikk med seg mange innspill om hva som skal til for å øke den internasjonale studentmobiliteten da hun besøkte høgskolen tirsdag 23. januar. 

Statsråd Iselin Nybø ønsker at flere norske studenter tar deler av studiene sine i utlandet. Departementet jobber derfor nå med en ny stortingsmelding som skal være klar ved årsskiftet 2019/20. Besøket ved HINN var en del av statsrådens informasjonsinnhenting i forkant av arbeidet med stortingsmeldingen. 

Engasjerte studenter

Studentene hadde mange innspill til hva departementet burde jobbe med dersom flere norske studenter skal velge å reise utenlands i løpet av studietiden sin. Leder for Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn), Lisa Marie Mandfloen, presiserte at bedre finansieringsordninger for studentene helt klart ville gjort det lettere for flere studenter å reise.

- Dagens finansieringsordning er til hinder for at mange studenter ser på det som et reelt alternativ. Studenter som skal reise ut er avhengig av å spare seg opp penger for å finansiere et studieopphold i utlandet.

Statssekretær Borsch lurte likevel på hvorfor det ved noen norske institusjoner er en betydelig høyere andel studenter som reiser ut sammenlignet med f.eks. ved HINN. 

Kathrine Skretting og Rebekka Borsch

Rektor Kathrine Skretting og statssekretær Rebekka Borsch lytter interessert til studentenes innspill.

Student Kristin Aldridge som har en bachelorgrad i sosialt arbeid (sosionom), og som nå studerer til bachelor i organisasjon og ledelse, trakk frem at det for studenter ved flere profesjonsutdanninger kan være utfordrende å ta et utenlandsopphold.

- Da jeg studerte bachelor i sosialt arbeid ble vi faktisk frarådet å reise utenlands. Vi ville gått glipp av viktige emner i den tiden vi eventuelt reiste utenlands, og det ville telle negativt ut når vi senere skulle søke oss ut i arbeid.  

Rammevilkår

Statssekretæren fikk også med seg innspill fra de som underviser studentene og som legger til rette for at studentene skal få reise ut.

Dosent Gerd Wikan trakk frem sårbarheten ved at internasjonalt samarbeid og tilrettelegging for studentenes utenlandsopphold ofte er drevet av ildsjeler, og at det må jobbes med gode rammevilkår internt ved utdanningsinstitusjonene for at studentmobiliteten skal kunne øke.

Det ble videre løftet frem flere gode eksempler på miljøer i høgskolen hvor det jobbes godt med internasjonalisering, samt tanker om hvordan man kunne øke og bedre det internasjonale miljøet ved studiestedene her hjemme i Norge.

Statsråden uteble

Opprinnelig var det statsråden selv, Iselin Nybø, som skulle møte studenter og ansatte ved HINN. Grunnet utvidelsen av regjeringen måtte imidlertid Nybø prioritere andre oppgaver. Det var derfor statssekretær Rebekka Borsch, med følge, som tok turen til Elverum. - Som vi spøkefullt pleier å si, en statssekretær er litt som buss for tog, men jeg tror vi skal klare oss fint, sa Borsch ved starten av møtet. 

Møtet med studenter og ansatte ved HINN var forøvrig det første i rekken av mange møter som statsråden og departementet skal ha med utdanningsinstitusjonene i Norge i tiden fremover. 

Innspillene

I tillegg til innspillene som statssekretæren fikk med seg tirsdag 23. januar, har Høgskolen i Innlandet allerede spilt inn svar til høringen.

Kort oppsummert sier HINN at det er viktig å anerkjenne at internasjonale perspektiver ivaretas i utdanningene på andre måter enn ved mobilitet alene. Incentivordninger bør innlemme kortere opphold utenlands. Arbeid med å øke mobiliteten er ressurskrevende både for fagmiljøene og for det administrative apparatet som støtter opp omkring ordningene som etableres. Økt studentmobilitet er allikevel ett av mange viktige tiltak for kvalitetsutvikling, og HINN stiller seg positiv til ambisjonen om en kulturendring i sektoren, da dette er sammenfallende med høgskolens strategiske mål.

Les også: Nybø besøker Høgskolen i Innlandet