Language: NOR | ENG

Ny bok om vitenskapen om mennesket

Utsnitt av bokcover (Abstakt forlag)

Boka " Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket" er utgitt på Abstakt forlag (abstrakt.no)

Professor Ragnfrid Kogstad har nylig utgitt boka "Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket" hvor flere ansatte ved HINN har bidratt.

Kogstad har redigert boka sammen med sammen med Arnulf Kolstad fra NTNU på Abstrakt forlag.

Ulike virkelighetsforståelser står mot hverandre

Menneskers følelser, psykiske problemer og eksistensielle utfordringer kan ikke forstås og studeres på samme måte som objekter utenfor oss selv. Likevel observeres, kartlegges og systematiseres adferd med sikte på å komme fram til sann viten om hva psykiske problemer er, hvordan de oppstår, og hvordan de skal behandles.

Innen det psykiske helsefeltet har kritikken mot kunnskapen som utvikles på denne måten, blitt stadig sterkere. Ulike virkelighetsforståelser står mot hverandre.

Fra et biomedisinsk perspektiv forsvares en diagnostisk og medisinsk tilnærming til psykiske lidelser. Fra et psykososialt og humanistisk ståsted mener man at den biomedisinske tilnærmingen reduserer kompliserte subjektive opplevelser og sammensatte sosiale forhold til objektivert sykdom hos enkeltindivider.

Går bak de konkrete konflikttemaene

"Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket" søker å gå bak de konkrete konflikttemaene for å se på betingelsene for å kunne frembringe relevant kunnskap. Aktuelle grunnlagsproblemer som drøftes, er:

  • Hvordan håndtere selvreferanseproblemet – det at vi selv er en del av feltet vi studerer.
  • I hvilken utstrekning kan opplevelser, tanker, intensjoner og følelser studeres med naturvitenskapens metoder?
  • Hvilken rolle har subjektiv erfaring i forhold til objektiv virkelighet?
  • Hvordan analysere forholdet mellom retorikk og underliggende hensikter?
  • Hvilke psykologiske innsikter kan skjønnlitteraturen bidra med?
  • Hvordan samspiller etikk og menneskerettigheter med den øvrige kunnskapsbasen?

Forholdet mellom de psykodynamiske/psykoanalytiske, psykososiale og biomedisinske/ nevrobiologiske tradisjonene drøftes. Videre belyses temaer som ny kunnskap om hjernen og genene, traumer, selvmord, medisinering, tvangsbehandling og behandlingstraumer, subjektets rolle som del av det store økologiske systemet, og forholdet mellom skjønn og evidens.