Language: NOR | ENG

Musikk som verktøy for integrering

Internasjonal musiker

Hvordan kan musikk være et verktøy for å fremme integrering og interkulturell kompetanse? Det skal et forskningsprosjekt se nærmere på. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Høgskolen i Innlandet er partner i et internasjonalt forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan musikk kan fungere som et verktøy for å fremme integrering og interkulturell kompetanse. 

En sentral del av prosjektet Mapping the Music of Migration (MAMUMI) dreier seg om å samle lydopptak av migranters musikalske historier i en interaktiv app, som har som formål å øke bevissthet rundt og toleranse for kulturelt mangfold. Ved å presentere og kontekstualisere ulike musikktradisjoner som en viktig del av migranters livserfaringer søker prosjektet å motarbeide negative stereotypier, og bidrar til økt forståelse for musikks rolle i hvordan migrasjon spiller inn på kulturell utveksling og identitetsforhandlinger.

Migrasjon

kai arne og ingeborg

Kai Arne Hansen og instituttleder Ingeborg Lunde Vestad

- Migrasjon er blant de mest aktuelle politiske og sosiale sakene i vår samtid, og prosjektet griper inn i denne tematikken ved å rette fokus mot hvordan musikalske praksiser tilrettelegger for, eller ekskluderer/vanskeliggjør, sosiale relasjoner og integrering, forklarer førsteamanuensis Kai Arne Hansen ved Institutt for kunstfag og kulturstudier, som er Høgskolen i Innlandets kontaktperson for prosjektet. 

Prosjektet ledes av Dr. Abigail Gardner ved Universitetet i Gloucestershire, Storbritannia, med partnerinstitusjoner i Bulgaria, Hellas, Italia, Kypros, Norge, og Spania. Prosjektet går over to år frem til oktober 2021, og er innvilget i overkant av 2,7 millioner kroner fra Erasmus+ Strategiske partnerskap. 

-Forskerne ved Institutt for kunstfag og kulturstudier, Høgskolen i Innlandet vil sammen med prosjektleder ha hovedansvar for å utvikle det teoretiske og metodologiske rammeverket for prosjektet, samt å formidle prosjektets resultater gjennom fagfellevurderte publikasjoner, sier Hansen. Prosjektets øvrige partnere er ideelle organisasjoner som skal utvikle og gjennomføre lokale MAMUMI “workshops”, som legger til rette for erfaringsutveksling og innhenting av materiale til appen. 

Musikk som positiv mekanisme

-En primær ambisjon for både workshops og den interaktive appen er å bruke historiefortelling om musikk som en positiv mekanisme for å fremme integrering og skape nye rom for kulturell utveksling, forteller Hansen videre. 

Kai Arne Hansen spesialiserer seg i forskning på musikk og identitet, kjønn og seksualitet, og kontemporære medier. I tillegg deltar førsteamanuensis Camilla Kvaal i prosjektet fra HINN sin side. Hun har skrevet en doktorgradsavhandling om interkulturelle musikkpraksiser.  

Kompetanseutvikling

-Prosjektet vil innebære både lokale workshops og prosjektmøter med internasjonale partnere ved Høgskolen i Innlandet (Hamar), og representerer en mulighet for høgskolen til å øke sin kompetanse på musikks betydning på migrasjon- og integreringsfeltet. Prosjektet vil slik komme både forsknings- og undervisningsmiljøer ved høgskolen til gode, og kan stimulere til fremtidige samarbeid på tvers av sektorer og nasjonale grenser, avslutter Hansen. 

Partnere i prosjektet:

 

Sist endret: .