Language: NOR | ENG

Læring i en digital tid

""

Foto: Colourbox.com

Kreativ og skapende med teknologi. Velkommen til IKT-fagdagen 29. oktober!

Hvilken kompetanse trenger fremtidens lærer? Hvordan kan vi utvikle god pedagogisk praksis med hensiktsmessig bruk av teknologi? IKT-fagdagen ønsker å koble teori og praksis, og være en arena for erfaringsdeling hvor vi løfter fram ulike eksempler på bruk av teknologi i klasserommet.

Med Fagfornyelsen som bakteppe setter vi i år fokus på hvordan digitalisering kommer enda tydeligere inn i nye læreplaner, og hvor det oppfordres til å være kreativ og skapende med teknologi i ulike typer læringsaktiviteter. Digitale ferdigheter ses som en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag, allerede tidlig i skoleløpet.

Teknologiforståelse, digital dømmekraft og skaperkraft løftes fram som viktige kompetanser, og ses som en naturlig del av det å ha grunnleggende, digitale ferdigheter:
‘Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk' ( www.udir.no).

Målgrupper for fagdagen er lærerstudenter, lærere i grunnskolen, videregående skole og høgskolen.

Meld deg på årets IKT-fagdag

Fagdagen avholdes 29. oktober 2019 kl. 09.00-15.00 Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, Auditorium 1.

Fagdagen arrangeres årlig og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune.