Language: NOR | ENG

-Kampen mot mobbing og trakassering må fortsette

-Kampen mot mobbing og trakassering må fortsette

Kampen for et arbeidsmiljø fritt for mobbing og alle former for trakassering må fortsette.

1 av 10 medarbeidere ved Høgskolen i Innlandet opplever å ha blitt utsatt for mobbing og trakassering siste år.

Ipsos har på vegne av Universitetet i Agder gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren. HINN er en av 26 institusjoner som har vært med i undersøkelsen som ble gjennomført i mai og juni i år.  

- Undersøkelsen gir oss viktig kunnskap om forekomsten av uønskede opplevelser i vår institusjon knyttet til mobbing og trakassering, seksuell trakassering og seksuelle overgrep. I tillegg viser undersøkelsen at vi må jobbe mer med å gjøre eksisterende varslingsmuligheter og -rutiner bedre kjent blant våre ansatte, sier rektor Kathrine Skretting.

56 prosent av medarbeiderne i HINN deltok i undersøkelsen. Svarprosenten nasjonalt var på 42 prosent.

Seksuell trakassering

Det er ingen ved HINN som svarer at de har vært utsatt for seksuelle overgrep, men syv medarbeidere (1% av respondentene) svarer at de opplever å ha vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering.

- Det er syv for mange! slår Skretting kategorisk fast. Funnene er alvorlige, aller mest for de som er rammet, og vi beklager at ansatte hos oss har hatt slike opplevelser. Et arbeids- og studiemiljø fritt for mobbing og alle former for trakassering er et ansvar for alle. Vi må arbeide for en kultur preget av medmenneskelig respekt, og en kultur der vi stiller opp for hverandre, hvor det er naturlig å si fra med en gang, gjerne til den som står for trakasseringen, når man føler seg trakassert eller er vitne til slike hendelser. 

Andre årsaker

Om lag 10% av medarbeiderne som har deltatt i undersøkelsen ved HINN oppgir at de har blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 månedene. Det er ingen som svarer at de har vært utsatt for fysisk trakassering, men trakasseringen har form som verbal og ikke-verbal trakassering, og det er både ledere og kollegaer som står bak. Noen få av respondentene oppgir at de ble mobbet eller trakassert på bakgrunn av sitt kjønn, alder, etnisitet eller funksjonsnedsettelse, men de aller fleste oppgir svaralternativet «andre årsaker».

- Det er et krevende svar og noe vi rett og slett må jobbe med å finne ut av hva betyr, sier rektor. Dette temaet må være med i det systematiske arbeidet med å utvikle hele organisasjonen vår, i arbeidet med lederutvikling og medarbeiderskap, og med hva slags kultur vi ønsker skal prege oss. Vi skal som arbeidsgiver gå foran i arbeidet med å bygge tillit og trygghet.  

Kontinuerlig jobb

HINN har utarbeidet egne rutiner for varsling, og et apparat – Si ifra-ordningen - for å gjøre det enkelt for både studenter og ansatte å rapportere om blant annet uønsket seksuell oppmerksomhet, mobbing og annen trakassering. Disse er gjort tilgjengelig blant annet på høgskolens nettsider og intranett, men likevel oppgir nesten halvparten av deltakerne i undersøkelsen at de ikke vet hvor de finner denne informasjonen.

- Jeg tror rutinene våre for å håndtere varslene er gode og robuste, men forbedring av retningslinjer og tilrettelegging for varsling er et kontinuerlig arbeid hos oss. Vi har nye etiske retningslinjer under utvikling og som systematisk skal revideres, og det er også tiltak som blir foreslått i rapporten fra Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering (UHRMOT). Undersøkelsen viser at vi må bli flinkere til å kommunisere disse tiltakene slik at ledere og ansatte forholder seg til dem, sier Skretting videre.

Høgskolens HR-avdeling jobber også med disse temaene inn mot kompetanseutvikling og opplæringsplaner, blant annet som del av oppstarten for nye medarbeidere. De overvåker status gjennom blant annet vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalg, som er en samarbeidsarena for mellom ledelse og ansatte for å sikre et godt arbeidsmiljø, og temaet inngår i regelmessige medarbeiderundersøkelser.

- Undersøkelsen viser at det er nødvendig å jobbe videre med holdninger og forebygging. I den nasjonale rapporten går det frem at stipendiater er en ekstra utsatt gruppe i vår sektor, og det skal vi også ha langt fremme i bevisstheten. Vi må hele tiden adressere spørsmål om maktforhold og maktmisbruk i institusjonen vår, og jobbe for å få til en kultur som avslører og stanser krenkende atferd, avslutter rektor.