Language: NOR | ENG

HINN har fått midler til å bygge kapasitet

Grønn spire i pengehaug (Colourbox)

Høgskolen i Innlandet er tildelt drøye 4,7 millioner kroner i prosjektmidler gjennom DIKUs nye program for studentaktiv læring.

DIKU står for  Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning som skal styrke kvaliteten i norsk utdanning ved å fremme utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer.

Sterkere sammen

'INN bygger kapasitet’ er et prosjekt med stort fokus på studentsamarbeid og samarbeid på tvers av fagmiljøer og fakulteter. Samarbeidspartnere er Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP), Fakultet for audiovisuell medier og kreativ teknologi (AMEK), samt Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL).

Både grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 og bachelorutdanningene Spillteknologi og simulering og Animasjon og digital kunst er med i prosjektet.

Prosjektet er et tydelig eksempel på utviklingsarbeid i tråd med høgskolens strategi « Sterkere sammen – Strategi for 2018-2020».

Prosjektet skal gjennom simuleringsteknologi utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Bygge kapasitet for fremtidig arbeidsliv

Prosjektet har som hovedmål å utvikle nyskapende varianter av omvendt klasserom ved å bruke teknologistøttet læringsdesign - for å bygge studentenes endringskapasitet for et fremtidig arbeidsliv, både personlig, lokalt og globalt.

Det skal utvikles en simuleringslab hvor studentene kan trene på ulike arbeidsrelaterte scenarier knyttet til kommunikasjon, sosial kompetanse, evne til ta initiativ, problemløsning, følelsesmessig bevissthet for å utvikle resiliens.

Simulering og de ulike scenariene skal utvikles i samarbeid med studentene på spillstudiene og grunnskolelærerutdanningene. Ulike varianter av simulering skal implementeres i omvendt klasseromsdesign for studenter ved alle de involverte studieprogrammene.

Prosjektet vil kombinere læringsutbytter fra de ulike studieprogrammene og gjennomføre undervisningsøkter på tvers av studieprogram.

Solid kompetanse og samarbeid

Fagmiljøene bak prosjektet “INN bygger kapasitet” besitter allerede en bred faglig kompetanse innen teknologi, pedagogikk, drama og bærekraftig utvikling i vid forstand. Prosjektet har til hensikt å bygge videre på de kapasitetene vi har for å lage noe nytt og innovativt der studentenes læring står i fokus.

Prosjektet vil også finne god støtte i VR- og AR -klyngen i regionen. Et unikt spleiselag mellom offentlige aktører, akademia og privat næringsliv har ført til Nordens første VR/AR-studium ved Høgskolen i Innlandet, etableringen av den amerikanske VR-lederen EON Reality, Norges største 3D/VR- og «motion capture»-studio og VR-klyngen VRINN.

Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet og tilhørende nettverk av høgskolepedagogiske rådgivere vil kunne bidra med å spre utdanningsfaglig kompetanse utviklet i prosjektet, slik at det kommer andre fagmiljø i høgskolen til gode.

Program for studentaktiv læring

Til søknadsfristen 10. desember 2018 mottok DIKU 75 søknader. En ekspertgruppe, ledet av professor Monika Nerland ved Universitetet i Oslo, har gjennomført vurderingen.

25. april 2019 ble vurderingskomiteens anbefalinger lagt frem for DIKUs styre, som tok den endelige beslutningen og tildelte totalt ca 53 millioner kr fordelt på tolv prosjekter fra åtte ulike institusjoner.

Det vil bli en ny utlysning i programmet til neste år (med søknadsfrist våren 2020), med ca. kr 50 millioner i potten.

Les også sak på khrono.no om tildelingene fra DIKU