Language: NOR | ENG

Full tillit til kvalitetsarbeidet

Prorektor Stine Grønvold

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, mottok i går beskjed om at den sakkyndige komiteen fra NOKUT konkluderer med at høgskolens kvalitetssystem tilfredsstiller alle krav.

I går kom gladmeldingen fra NOKUT: Høgskolen i Innlandets kvalitetssystem tilfredsstiller alle krav!

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Innlandet skal sikre systematisk utvikling av kvaliteten i alle studietilbudene og gjelder alle forhold som har betydning for studiekvaliteten - fra informasjon til mulige søkere, til avslutning av studiet og undersøkelser blant tidligere studenter etter endt utdanning.

-At vårt felles kvalitetssystem passerer NOKUTs tilsyn uten en eneste anmerkning er et håndfast bevis på at fusjonen er vellykket. Vi har fått på plass et gjennomgående system i hele institusjonen vår som sikrer det viktigste en høgskole skal drive med, nemlig tilby utdanninger av høy kvalitet, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Konklusjonen i tilsynsrapporten fra NOKUT er som følger:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet er tilfredsstillende: Alle krav i studietilsynsforskriften § 4-1, studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og universitets- og høyskoleloven § 4-3 (4) er oppfylt. De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten.

Med andre ord: Full klaff på første forsøk!

Viktig for universitetsprosessen

Alle universiteter og høgskoler skal ha et godkjent kvalitetssystem, så det er ikke der bragden ligger.

-Bragden er å ha et slikt omfattende system på plass så raskt i en nyfusjonert høgskole, og enda viktigere; kunne bevise overfor tilsynsmyndigheten at systemet fungerer i den daglige driften av høgskolen, forklarer Grønvold.

Det er naturlig nok svært mange som har vært involvert i utviklingen og dokumenteringen av kvalitetsarbeidet i høgskolen. Dette arbeidet har foregått samtidig med andre krevende prosesser knyttet til fusjonen. Det er derfor stor lettelse i hele høgskolen over NOKUTs sakkyndige komite sin positive konklusjon.

-Vi var avhengige av å få kvalitetssystemet vårt positivt vurdert for å unngå forsinkelser i universitetsprosessen vår. Det er høye krav som stilles, og det skal det også være, men da det er veldig godt å få belønning for strevet, sier Grønvold.

Den sakkyndige komiteen har konkludert med at alle krav er innfridd, og rapporten skal legges frem for NOKUTs styre sammen med høgskolens uttalelse til rapporten i oktober. For Høgskolen betyr dette at NOKUT sin behandling av universitetssøknaden kan gå sin gang i henhold til planen.

-Komiteen som er nedsatt for å vurdere universitetssøknaden vår kommer på besøk til HINN i september. Da skal de møte en høgskole som på alle områder er klar til å ta steget opp i øverste divisjon og bli universitet, slår Grønvold fast.