Language: NOR | ENG

Forskningskonferanse om flerspråklighet i barnehagen

Illustrasjon på flerspråklighet

15.-16. mai arrangerer forskningsgruppa «Andrespråksdidaktikk» en stor internasjonal forskningskonferanse om flerspråklighet i barnehagen.

Høgskolen i Innlandet har forsket på flerspråklighet i barnehage siden midten av 1980-tallet, men det er første gang så mange internasjonale barnehageforskere er samlet på Hamar med fokus på flerspråklighet. Konferansen springer ut fra forskernettverket «Multilingual childhoods», og det har vært to andre konferanser i nettverket tidligere – i Roma og i Dublin.

Presentasjoner av nyere forskning på flerspråklighetsfeltet

Denne gangen er det Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på Hamar og forskergruppa Andrespråksdidaktikk – nasjonale og globale perspektiver som er vertskap for konferansen. Konferansen har fått navnet «Multilingual childhoods: Education, policy and practice»., og ledes av førsteamanuensis og studieleder for barnehagelærerutdanningen fra Høgskolen i Innlandet, Gunhild Tomter Alstad.

Det ventes rundt 70 deltakere til konferanse, og de kommer fra land som Spania, Portugal, Island, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannia, USA, Irland, Nederland, Chile, Etiopia, Luxemburg, Tyskland, Finland og Frankrike.

Det er rundt 50 forskjellige presentasjoner av nyere forskning på flerspråklighetsfeltet, og vi har tre plenumsforelesere som tar for seg flerspråklighet i barnehagefeltet på ulike måter.

Professor Mila Schwartz vil snakke om barns aktørskap i flerspråklige kontekster. Vår egen professor Lars Anders Kulbrandstad tar utgangspunkt i språklige minoriteter i utdanningssystemet og gir en historisk framstilling i en norsk kontekst, mens professor Annick De Houwer vil utfordre hvordan etiske perspektiv og inkluderingsperspektiv har relevans i flerspråklige kontekster.

Eget symposium for doktorgradsstudenter

Konferansen starter med et symposium for doktorgradsstudenter 14. mai. 11 doktorgradsstudenter fra fire forskjellige land møtes for å presentere og diskutere sine pågående doktorgradsprosjekt. På kvelden 14. mai er det mottakelse med utstilling i høgskolebiblioteket, en utstilling universitetsbibliotekar Karianne Hagen har ansvar for.

Selve konferansen starter 15. mai og avsluttes 16. mai.

Konferansen har støtte fra Norges forskningsråd. Flerspråklighet er stadig aktuelt i utdanningsfeltet, og det er gjerne slik at formell språkopplæring i skole har mest forskningsfokus. En økende andel barn i barnehagealder vokser opp i flerspråklige miljø, men det har vært lite forskningsfokus på flerspråklighet i barnehagekontekster.

På denne konferansen rettes oppmerksomheten både mot språklige fenomen flerspråklig utvikling og andrespråksutvikling, men også språkdidaktisk og språkpedagogisk forskning, slik som fremmedspråkslæring, minoritetsspråk, flerspråklige barnehagemiljø og barnehagelæreres språklige profesjonskompetanse.

Mer informasjon om konferansen finner du her