Language: NOR | ENG

Boklansering: Samproduksjon i forskning

Bokomslag

Torsdag 29. august lanseres antologien "Samproduksjon i forskning - Forskning med nye aktører" der HINN-professor Ole Petter Askheim er en av redaktørene. 

Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer reiser krav om brukermedvirkning eller samproduksjon i forskning?

Ole Petter Askheim, professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet, er sammen med professor Inger Marie Lid fra VID vitenskapelige høgskole og professor Sigrid Østensjø fra OsloMet redaktører for antologien Samproduksjon i forskning - Forskning med nye aktører som lanseres torsdag 29. august.

Les om lanseringen her.

Det er økende forventninger og krav til at ikke bare forskere, men også brukere av helse- og velferdsforskning skal delta aktivt i forskningsprosessen. Det reiser noen spørsmål som adresseres i boken:

  • Hva er bakgrunnen for at samarbeid med, og medvirkning av brukere av forskningen, har kommet så tydelig på dagsorden?
  • Hvem defineres som brukere, og hva ligger i medvirknings- og samproduksjonsbegrepet?
  • Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer reiser krav om brukermedvirkning eller samproduksjon i forskning?
  • Innebærer samproduksjon av kunnskap at forskningen blir bedre og mer relevant? 
bokomslag

Hoveddelen av bokas kapitler er basert på konkrete prosjekter der samproduksjon av kunnskap mellom forskere og andre aktører har stått sentralt. De resterende kapitlene tar opp mer prinsipielle problemstillinger som metodologiske og etiske utfordringer, hvordan ulike kunnskapsformer kan finne sin plass innenfor et samproduksjonsparadigme, og hvordan forskningskvalitet og nytteverdi kan begrepsfestes og evalueres. 

Boka er skrevet for forskere, phd- og masterstudenter, men også brukerorganisasjoner og tjenester som deltar i helse- og velferdsforskning.

Sist endret: .