Workshop om nedtrapping av psykofarmaka

Piller i en hånd (Colourbox)

Høgskolen i Innlandet ønsker å utvikle Nordens første utdanningstilbud innen trygg nedtrapping av psykofarmaka (foto: Colourbox)

Torsdag 17. januar inviterer vi til workshop om nedtrapping av psykofarmaka på HINN Elverum.

Psykofarmaka er en samlebetegnelse for legemidler hvis hovedeffekt er å påvirke psykiske funksjoner og dermed brukes i behandlingen av psykiske lidelser ( Store medisinske leksikon).

Etterlyser kunnskap for trygg nedtrapping

Det i dag økt kunnskap og oppmerksomhet om uheldige sideeffekter av psykofarmaka, både ved langtidsbehandling, men også ved rask og ukontrollert nedtrapping. Dette kan innebære at både pasienter og profesjonelle kan vegre seg mot systematisk nedtrapping selv om det er ønskelig.

Både brukere, pårørende og profesjonelle etterlyser kunnskap som kan bidra til å sikre en systematisk og trygg nedtrapping.

Dette sammenfaller også med sterke stemmer innen det psykisk helsefeltet som ønsker å basere tilnærmingen til psykiske helseplager ut fra et  tilfriskningsperspektiv. Dette innebærer at den farmakologisk fokuserte behandlingen må innrette seg på et personorientert perspektiv.

En slik forskyvning vil måtte innebære utfordringer for alle sentrale aktører. Dette ønsker vi å fokusere på i vår workshop.

Mulig framtidig studietilbud

Workshopen danner et faglig grunnlag for utviklingen av et mulig framtidig studietilbud «Personorientert og trygg nedtrapping av psykofarmaka».

Primært ligger ønsket fra et økende antall brukere om å selv få delta i beslutninger om egen medisinering, om dette også skulle innebære å trappe ned. Dette sammenfaller med det psykisk helsefeltets ønske om å inkludere bruk av psykofarmaka som en del av en integrert recoverytenkning, og betydningen av at den farmakologisk orienterte behandlingen skal kunne inngå som en «personlige medisin». 

Parallelt med dette har det de siste ti årene kommet fram kritisk erfarings- og forskningskunnskap om de potensielle skadevirkningene bruken av psykofarmaka kan ha for enkelte, både på kort og lang sikt.

I den siste tiden er det også kommet fram kunnskap om farene ved ukritisk eller utrygg nedtrapping, og nødvendigheten av trygg nedtrapping. Kunnskap om trygg nedtrapping kan bidra til å styrke både brukere, pårørende, erfaringskonsulenter og profesjonelle i slike prosesser.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 16. november 2015 ut et rundskriv til de regionale helseforetakene med krav om opprettelse av medikamentfrie behandlingstilbud innen alle helseregioner bl.a. som følge av innsatsen fra Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester. 

Vil imøtekomme behovet for å kunnskap og kompetanse

Vi som arrangører har ikke noe ønske om å framstå som motstandere av en kunnskapsbasert og balansert bruk av psykofarmaka. Om pasienten eller foreskriver enten ønsker å redusere antall medikamenter, minimere dosen, eller ønsker å prøve helt uten medikamenter for en periode, er det en beslutning personen må ta sammen med sitt uformelle og profesjonelle nettverk innenfor en åpen og støttende ramme.

Høgskolen i Innlandet sitt fagmiljø innen psykisk helse har bidratt i en nyskapende tradisjon, og vi ønsker nå å følge opp denne tradisjonen med å utvikle Nordens første utdanningstilbud innen trygg nedtrapping av psykofarmaka.

Dette studietilbudet søker å imøtekomme behovet for å tilføre feltet kunnskap og kompetanse innen området trygg nedtrapping. Utdanningstilbudet søker å rette seg både til pasienter/brukere (likemenn), og profesjonelle (helsepersonell og behandler/forskrivere), samtidig. Vi opplever at tiden er inne for at sentrale aktører kan utvikle kunnskap og kompetanse i langvarige og forpliktende kunnskapsdialoger innenfor rammen av transformativ læring med støtte fra digitale ressurser.

Sist endret: .