Language: NOR | ENG

Internasjonale forskere gir SePU svært god vurdering

SePU-ansatte

SePU representert ved noen av de ansatte i forsknings- og utviklingsmiljøet miljøet, fra venstre; Ann Margareth Gustavsen, Espen Stranger-Johannessen, Thomas Nordahl, Gro Løken, Lars Arild Myhr og Anne Kostøl.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet (SePU) får rosende omtale i Forskningsrådets evaluering av utdanningsforskning.

Forskningsrådet legger i dag frem hovedrapporten for evaluering av utdanningsforskning. Rapporten er resultat av et arbeid initiert i 2016, der Forskningsrådet inviterte forskningsmiljøer og forskningsgrupper ved alle universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter til å sende inn dokumentasjon på prosjekter og publikasjoner for en grundig evaluering av utdanningsforskning. I tillegg til dokumentasjonen, svarte miljøene på en rekke spørsmål vedrørende forskningsaktiviteten.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet er ett av miljøene som ble evaluert. Komiteen besto av syv professorer fra seks ulike land og to representanter for Utdanningsdirektoratet.

Den oppsummerende konklusjonen i evaluering av SePU tilknyttet forskningsmessig kvalitet er følgende:

"Centre for the Study of Educational Practice is evaluated as ‘very good’ (score 4), with the potential to become ‘excellent’".

Det er ikke mange forskningsmiljøer i Norge som kommer like godt ut av denne evalueringen.

Praksisorientert forskningsprofil

SePU framheves som ett av seks forskningsmiljøer i Norge som blir særlig nevnt i de intervjuene komiteen har gjennomført. Det er den samfunnsrelevante og praksisorienterte forskningsprofilen som fremheves som særlig positivt av evalueringskomiteen.

- SEPU har etablert seg som et svært viktig ressurssenter for utviklingsarbeidet i barnehager og skoler, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier dekan Morten Ørbeck ved Høgskolen i Innlandets Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.  Gjennom denne evalueringen får vi bekreftet at senteret under Thomas Nordahls ledelse også har etablert seg på et svært høyt vitenskapelig nivå.

- Relevans, nytte og vitenskapelig kvalitet går altså hand i hand. Akkurat slik vi ønsker, sier Ørbeck, og legger til at dette viser at det er mulig å arbeide med høy forskningsmessig kvalitet og være synlig nasjonalt også utenfor de store universitetsbyene.

Viktig anerkjennelse

Senterleder og professor Thomas Nordahl beskriver dette som en viktig vurdering for SePU.

- Vi har bevisst valgt å drive en praksisorientert forskning for på den måten å være samfunnsrelevant og ha innflytelse i praksisfeltet, sier Nordahl.

- I rapporten til komiteen blir denne strategien løftet fram som svært viktig. Samtidig understrekes det at vi bør være mer internasjonalt orientert og mer teoribaserte. Det er punkter vi skal ta med oss i videre arbeid, lover Nordahl.

Professor Tomas Willebrand, fersk prorektor for forskning ved Høgskolen i Innlandet, synes det er stas å lese den gode evalueringen av SePU.

- Dette gir oss enda flere gode kort på hånden i høgskolens arbeid med å oppfylle kravene til å bli universitet, mener han.

Lenker:

Sist endret: .