Language: NOR | ENG

Disputerer på rev og menneskelig påvirkning

vulpes vulpes

Hvordan påvirker menneskelig aktivitet revens utbredelse og atferd? Det har David Carricondo Sánchez interessert seg for i sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet. (Bilde: colourbox)

1. mars 2018 forsvarer David Carricando Sánchez sin doktorgradsavhandling “Determinant factors for mesocarnivore distribution patterns along a gradient of anthropogenic influence” på Evenstad.

Økning i den menneskelige befolkningen og klimaforandringer kan påvirke utbredelsen, sammensetning, og bevegelsesmønster hos viltlevende dyr. Effekten av disse endringene kan påvirke ulike arters funksjon i økosystemet.

David har studert rødrev og indisk rev i habitater som i ulik grad er påvirket av menneskelige forstyrrelser, med formål å kunne si noe om hvordan menneskelige forstyrrelser påvirker revenes utbredelse og bevegelsesmønster i både Norge og India.

I resursfattige habitater tiltrekkes rødreven konsekvent til kadaver av hjortevilt eller annet slakteavfall. Ved økt tilgang til slakteavfall, øker også sannsynligheten for å spre skabb. Økt mengde slakteavfall tiltrekker også andre små og mellomstore rovdyr. 

Videre har David funnet ut at tap av habitat og utbredelse av gatehunder i India påvirker adferden og revens habitatbruk negativt. Mennesker kan ha både positiv og negativ effekt på mellomstore predatorer, og deres tilstedeværelse og påvirkning bør vurderes som en del av økosystemet, selv i uforstyrrede habitater med lav ressurstilgang.

Disputasen

Disputasen 1. mars er åpen for alle interesserte og foregår i storsalen i nybygget Annes hus på Evenstad. Seremonien starter kl. 1115 med en prøveforelesning over det oppgitte emnet «A critical analysis of the impact of top-down and bottom up processes on the role of meso-predators in ecosystems” og fortsetter etter lunsj med forsvar av selve avhandlingen kl. 1315.

Prorektor for forskning ved Høgskolen i Innlandet Tomas Willebrand leder seremonien.

Den sakkyndige komiteen ledes av førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie (Høgskolen i Innlandet) og består av opponentene professor Steve Redpath (Aberdeen University) og førsteamanuensis Andres Ordiz (Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet).

Førsteamanuensis Morten Odden (Høgskolen i Innlandet) er David sin hovedveileder.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon kontakt prodekan for forskning Harry P. Andreassen (62 43 08 52 / 928 31 202).