Valg til Høgskolestyret!

Som student ved HINN kan du nå stemme frem hvem som skal representere deg i Høgskolestyret for perioden 01.01.2018 til 31.12.2018. Bruk din stemme i dag!

Høgskolestyret

Høgskolestyret er Høgskolen i Innlandet sitt høyeste besluttende organ. Det er her viktige saker for høgskolen vedtas. Styret består av eksterne styremedlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, interne styremedlemmer som representerer de ansatte, en ekstern styreleder og representanter fra studentene. Les mer om nåværende styre.

Blant studentene skal det velges fire studentrepresentanter for kommende valgperiode, to menn og to kvinner.

Om valget

Valget avholdes elektronisk og er åpent i hele uke 49.

Følg lenkene under for å avgi din stemme:

For studenter på Lillehammer: Avgi din stemme

For studenter på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar eller Rena: Avgi din stemme

En forutsetning for kunne avgi stemme i et elektronisk valg ved HINN er at man har en gyldig brukerkonto, og du bruker da ditt ordinære brukernavn og passord (det samme som i Fronter, epost, FEIDE, tilgang til skolens datamaskiner, osv.) for å logge inn.

Veiledning til hvordan du avgir stemme

Etter at du har logget deg inn møter du en nettside med en liste over nye valg. Dette er valg der du er oppført i manntallet og hvor du ikke allerede har avgitt stemme. Etter at du har markert et valg kan du enten trykke på knappen "Vis info" eller "Velg". I sistnevnte tilfelle vil du begynne avgi stemme. Du kan avbryte denne prosessen helt frem til den er slutt. Etter ha avgitt stemme kan du også ombestemme deg, så lenge som valget fortsatt er åpent. For gjøre dette bruker du listen over "åpne valg". Du kan da stemme om igjen. Hvis du gjør dette blir din tidligere stemme forkastet når du leverer en ny stemme.

Det finnes to vinduer til på siden som kan velges, hhv. åpne valg og andre valg. Det første av disse er valg hvor du allerede har avgitt stemme, men som fortsatt er åpne. Her kan du gå om du vil endre din stemme i et åpent valg. Dette vil da fungere akkurat slik som det å avgi stemme første gang. Den siste ("andre valg") er valg hvor du ikke står i manntallet. Hvis du mener at det ikke er korrekt at du ikke står oppført i manntallet kan du allikevel avgi stemme. Valgstyret vil senere avgjøre om din stemme skal telle med.

Hjelpetekster finnes på venstresiden på de enkelte sidene. Merk at endel funksjonalitet av designmessig karakter er utelatt fra applikasjonen for sikre at den virker på alle plattformer og i alle standardkonforme nettlesere. Etter innlogging vil du ha tyve minutter på å stemme. Tyve minutter etter innlogging vil sesjonen utløpe. Du må da logge inn på nytt og forsøke igjen.

Kandidatene

Julie Marie Næss
Julie Marie Næss

Bachelor i rettsvitenskap, Lillehammer 

Hei, jeg heter Julie og studerer andreåret på jussen. I år er jeg leder av Kontrollkomiteen i StInn, og har veldig lyst til å utvide engasjementet med et verv i Høgskolestyret. 
I fjor var jeg både medlem av studentparlamentet på Lillehammer og medlem av interims-parlamentet som jobbet med å fusjonere studentorganisasjonene i Lillehammer og Hedmark. Under denne perioden lærte jeg hvor stor forskjell man kan gjøre i verv, og har på mange måter gjort studentpolitikk til min hobby.
Jeg har i hovedsak to motivasjoner til å stille til Høgskolestyret: 
1. Som vervhaver i et kontrollorgan (Stinn) mister man mye av muligheten til å påvirke veien videre. Det er spesielt viktig med våkne og motiverte representanter nå i oppstartfasen av den nye skolen, slik at vi kommer frem til gode løsninger. Derfor ønsker jeg et verv i høgskolen slik at jeg kan være med å ta beslutninger på vegne av studentene i tiden fremover. Det vil være viktig for meg å sørge for at vi får moderne, nye og bedre løsninger for Høgskolen i Innlandet. 
2. Jeg er veldig opptatt av å øke studentenes involvering i saker som angår dem. Blir jeg valgt, ønsker jeg å engasjere flere og bruke tillitsvalgte for alt de er verdt, for å få en aktiv studentmasse. Slik tror jeg man lettere blir hørt og får gjennomslag for saker som er viktige for studentene.

Hi, my name is Julie and I'm a second year Law student. I am the chairman of the Control Committee at StInn this year, and I wish to further my engagement with a position on The Board of Høgskolen i Innlandet. 
Last year, I was a member of the Student Parliament at Lillehammer and a member of the Interim Parliament who worked to merge the Student Unions in Lillehammer and Hedmark. Through my time in office I experienced how much of a difference student engagement can make, and truly made my involvement in student policy a hobby. 
I have two main motivations for running for a position in Høgskolestyret:
1. As a member of an audit committee (StInn), I have had few opportunities to really influence the direction ahead. For the start-up phase of the new College I belive it is essential to have attentive and motivated representatives so that we can find good solutions. My motivaion for running for a position at the College is to be able to help make good decisions on behalf of the students. It is important for me to make sure that we get modern, new and better solutions for Høgskolen i Innlandet. 
2. I am very passionate about increasing students' involvement in issues that concern them. If I'm elected, I want to engage more people and use union representatives for all they are worth to create an active student body. I believe this is the best way to be heard and get breakthrough for issues that are important for the students. 


Kristin Aldridge
Kristin Aldridge

Bachelor Sosialt arbeid/sosionom, Lillehammer

Hei, mitt navn er Kristin Aldridge og stiller til representant i høgskolestyret.

Studentpolitikken har jeg vært en del av siden jeg begynte studieløpet mitt på sosialt arbeid i 2015. I løpet av den tiden jeg fått gleden av å være med i flere råd, utvalg og arbeidsgrupper. Dette har gitt meg en unik mulighet til å se hvordan valg som blir tatt i øverste ledd påvirker helt ned til oss som studenter.

Gjennom de siste årene er det flere saker som jeg kan omtale som hjertesaker, men om jeg må velge ut noe så må det være:

  • Minstekrav til pedagogisk kompetanse hos forelesere
  • Studentsentrerte lærings- og eksamensformer og god kvalitetssikring
  • Studentvelferd og psykososial trivsel

Hvorfor skal du stemme på meg?

Jeg har erfart hvor mye jeg kan påvirke som tidligere representant i høgskolestyret og som nestleder i StInn (Studentorganisasjonen i Innlandet), og ønsker å være den tydelige stemmen som studentene trenger inn i et av de viktigste påvirkningsorganene vi har. I dette arbeidet ønsker jeg i å gi alle studenter muligheten til å påvirke sin egen studiehverdag.

Andre relevante verv jeg har erfaring fra som påvirker mitt arbeid og kompetanse er:

Høgskolestyret, arbeidsutvalget i StInn, velferdspolitisk ansvarlig i Lillehammer studentorganisasjon (LiSt), samfunnsstyret, høgskolepedagogisk utvalg, læringsmiljøutvalget, studentenes avdelingsråd, avdelingsstyret for pedagogikk og sosiale fag, SOPP-styret, parlamentet i LiSt og lokallagsleder for FO-studentene Lillehammer.

Godt valg! 


Beathe Johansen
Beathe Johansen

Master i folkehelsevitenskap, Elverum

Jeg er mamma til en 1. klassing, sosionom og student. Gjennom egen livserfaring og lærdom fra studier har jeg sett hvor betydningsfull skole er for læring og utvikling. Høyere utdanning er viktig for å skape ny kunnskap, tilegne seg ny kunnskap og å spre kunnskap. Høyere utdanning er også en vesentlig faktor i hvordan vi lever livet vårt. På hvilket nivå vi fullfører utdanning er med på å påvirke jobb, lønn og helse. Gjennom å sørge for at alle har mulighet til å ta en utdanning innenfor det de ønsker er vi med på å påvirke fremtidsutsiktene til mennesker, og mulighetene til å leve et sunt og meningsfullt liv. Det gjør verden til et bedre sted. Gjennom å sørge for at de utdanningsmulighetene vi har er gode, er vi med på å fremme livslang lærelyst og læring. Det vil jeg være en del av.


Erlend Rinden
Erlend Rinden

Utmarksforvaltning, Evenstad

Det er jeg som er Erlend Rinden, jeg er 19 år og studerer utmarksforvaltning ved studiested Evenstad. Jeg er en engasjert og omgjengelig person som interesserer meg for politikk og jakt/friluft.

 Som student på første året er jeg opptatt av at meg og mine medstudenter sin hverdag er best mulig, nå og i de kommende årene. Jeg er ikke redd for å si min mening og å støtte opp om oss studenter sine rettigheter, for en bedre studenthverdag. Det å være engasjert i politikk og studiehverdagen er noe som gir meg mye, i form av både nettverk og bekjentskaper, men det gir meg også mye kunnskap og er inspirerende å ta del i. I løpet av min tid som nestleder ve studentrådet på Evenstad har jeg lært mye, og iveren for å fortsette og lære er stor! Jeg er kanskje ikke den med mest erfaring, men jeg har ett stort pågangsmot og en interesse for å påvirke.

Som studentrepresentant i høgskolestyret kan jeg være med på å påvirke høgskolen og passe på at det som foregår skjer på studentenes premisser. Høgskolen i Innlandet er ung og nå kan vi være med på å påvirke hvordan den skal se ut i årene som kommer, og dette gir meg masse motivasjon til å stå på for at høgskolen skal bli så god som mulig, og det er derfor jeg stiller til valg som studentrepresentant i høgskolestyret, for å sikre at studentenes stemme blir hørt! Godt valg!          


Arild Monkvik Johannessen
Arild Monkvik Johannessen

Master i Pedagogikk, Lillehammer

Mitt navn er Arild og jeg stiller til valg til Høgskolestyret. Men hvorfor skal du velge inn meg? Jeg er en svært engasjert pedagogikkstudent som går master. Jeg har lang erfaring fra studentpolitkk og organisasjonsarbeid. I dag sitter jeg i kontrollkomiteen til StInn, er vara i høgskolestyret og sitter som studentrepresentant i Forskningsutvalget både på Lillehammer og Hedmark-siden.

I fjor var jeg Fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Lillehammer studentorganisasjon, hvor den store saken vi jobbet med var fusjon av høgskolen. Jeg har også sittet i parlamentet til List i 2 år. Jeg er uredd i møte med skoleadministrasjonen, og liker å kjempe studentenes sak. Videre har jeg evne til å sette meg grundig inn i de politiske sakene som høgskolestyret jobber med. Av de viktigste sakene jeg er opptatt av er økt høgskolepedagogisk kompetanse blant forelesere og læringsmiljø. Stem på meg for en erfaren og kompetent stemme som ønsker å representere deg i høgskolestyret.

 


Stem på din kandidat

For studenter på Lillehammer: Avgi din stemme

For studenter på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar eller Rena: Avgi din stemme

Sist endret: .