Utreder samarbeid om helse-ph.d.

Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, og rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, signerte onsdag en samarbeidsavtale der målet er å opprette et nytt doktorgradsprogram i Innlandet.

Sykehuset Innlandet HF og Høgskolen i Innlandet undersøker mulighetene for å etablere en ny doktorgradsutdanning (ph.d.) innen folkehelse/helse- og sosialfag innen 2019. 

Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, og rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, signerte onsdag en samarbeidsavtale der målet er å opprette et nytt doktorgradsprogram i Innlandet.

Programmet skal ha en bred innretning som dekker behovet for forskning og utdanning på ph.d.-nivå innen folkehelse/helse- og sosialfag ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og ved Sykehuset Innlandet.

- Det er et ambisiøst mål å få på plass en slik ph.d.-utdanning allerede i 2019, men jeg har stor tro på samarbeidet med Sykehuset Innlandet, sier rektor Kathrine Skretting. 

Omfattende forskningsaktivitet

Sykehuset Innlandet (SI) har en omfattende og økende forskningsaktivitet med over 50 ansatte på stipendiatstillinger i ulike doktorgradsprogrammer. Ingen av disse er per i dag tilknyttet noen av de fire doktorgradsprogrammene ved Høgskolen i Innlandet, men det legges til rette for sykehusansatte stipendiater både innen innovasjon og Barn og unges kompetanse og utvikling.

SI har i tillegg ti post.doc i løp, og en rekke andre ansatte med forskerkompetanse (førsteamanuensis- og professornivå) som driver forskning i deler av sin stilling. Noen av disse har kombinasjonsstillinger med blant annet Universitetet i Oslo, NTNU og Høgskolen i Innlandet. 

Vil samle helseforskning

Sykehuset Innlandet har i sin virksomhetsstrategi for 2018-2021 et mål om å jobbe aktivt for at en stor andel av doktorgradsstipendiatene deres skal kunne ta forskerutdanning i Innlandet. Et mer samlet helseforskningsmiljø og en doktorgrad i folkehelse vil være av betydning for å holde på og rekruttere kompetanse både til Sykehuset Innlandet spesielt og til Innlandet generelt, herunder høgskolen.  

Høgskolen i Innlandet har et overordnet strategisk mål om å bli akkreditert som universitet. Etter planen skal søknad om slik akkreditering sendes i løpet av 2018, basert på de fem doktorgradsprogrammene den nyfusjonerte høgskolen i dag tilbyr. 

Folkehelse/helse- og sosialfag utgjør en betydelig del av profilen for Høgskolen i Innlandet samlet sett, og er et stort fag- og forskningsområde i Innlandet med et udekket behov for forskerutdanning. Dette lå også til grunn for målet i fusjonsplattformen om at helse/folkehelse skal inkluderes i høgskolens ph.d.-satsing.

Utrede og beskrive

Samarbeidsavtalen forener dermed viktige målsettinger hos både SI og HINN. De to institusjonene går nå i gang med en utredning og en beskrivelse av det samlede fag- og forskningsmiljøet de besitter innen helse- og sosialfag, for å se på om de sammen kan tilfredsstille kriteriene i studietilsynsforskriften for akkreditering av studietilbud på ph.d.-nivå, og har et tilstrekkelig ressursgrunnlag for å etablere en ny doktorgrad.

Det operative arbeidet koordineres av forskningsdirektør Ingeborg Hartz ved Sykehuset Innlandet og professor Eivind Skille ved Høgskolen i Innlandet. Administrerende direktør i SI og rektor ved HINN orienteres fortløpende om implementeringen av samarbeidsavtalen.

Kontaktpersoner:

Rektor HINN Kathrine Skretting, tlf 951 36 364

Administrerende direktør SI Alice Beathe Andersgaard, tlf 481 86 062

 

Sist endret: .