Styret vil ha utvidet Blæstad-utredning

Høgskolestyret ville ikke stenge døra for fortsatt høgskoledrift på Blæstad. 

Høgskolestyret vil ha en utredning om hvordan Høgskolen i Innlandet kan svare på framtidas utdanningsbehov innen jordbruk.

Styresaken om oppfølging av rapport om utviklingen av et robust landbruksfaglig miljø ved Høgskolen i Innlandet (HINN) ble gjenstand for en grundig diskusjon i gårsdagens møte i høgskolestyret. Samtlige styremedlemmer ga uttrykk for at dette var en vanskelig sak der svært mange hensyn må veies mot hverandre. 

Basert på rapporten og særlig utfordringene knyttet til vedvarende underskudd i driften av virksomheten på Blæstad og de store investeringskostnadene det vil føre med seg å oppgradere bygningsmassen på Blæstad til et moderne campus, var ikke videre drift på Blæstad med som et alternativ i rektors opprinnelige innstilling til styret. I innstillingen Innstillingen gikk på å utrede mer konkret mulighetene for samlokalisering med Anvendt økologi på Evenstad og/eller bioteknologi på Hamar. 

Videre utredning

Høgskolestyret var imidlertid ikke beredt til å lukke døra for videre drift på Blæstad, og etter en lang og omfattende diskusjon ble det lagt frem et nytt forslag der hverken løsning eller lokalisering ble nevnt.

I det enstemmige vedtaket heter det at styret ber rektor legge frem en utredning om hvordan Høgskolen i Innlandet kan svare på framtidas utdanningsbehov innen jordbruk. Utredningen skal bygge på HINNs faglige styrkeområder, økonomiske realiteter og ses i sammenheng med eksisterende tilbud. 

Styresaken og rapporten kan leses her

Sist endret: .