Medlemmer i Redelighetsutvalget for forskning

Fra venstre: Mari Bø Haugstad,  Stina Margrethe Stålberg, Finn Aakre Haugen, Sidsel Karlsen og Halvor Nordby (foto: Ingrid Torp, sekretariatet for De nasjonale forskningsetiske komitéer)

Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge har gått sammen om et felles redelighetsutvalg for forskning.

Redelighetsutvalget skal behandle og uttale seg om innmeldte saker som tar opp mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer hvor ansatte ved høgskolene er involvert.

Ved innmeldte saker skal utvalget alltid ta stilling til følgende (§8):  

  • Om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke.
  • Om det foreligger systemfeil ved institusjonen.
  • Om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.

Alle, også personer og organisasjoner utenfor høgskolene, har rett til å varsle utvalget om slike saker.

Partnerskap bidrar til å styrke utvalget

Partnerskapet mellom de to høgskolene kom som et resultat av ny Lov om organisering av forskningsetisk arbeid gjeldende fra 1. mai 2017 der det blant annet ble vektlagt at utvalget skal være faglig uavhengige (§3).  

Til tross for fusjoner, er både HINN og HSN relativt små institusjoner. Etableringen av et felles redelighetsutvalg bidrar til å styrke utvalgets habilitet. Det kan også føre til større grad av kontinuitet i utvalgets arbeid og likhet i behandlingen av saker.

Leder av utvalget er dommer Mari Bø Haugstad fra Hedemarken Tingrett. Med seg har hun professor Sidsel Karlsen og professor Halvor Nordby fra Høgskolen i Innlandet , samt  dosent Finn Aakre Haugen og ph.d.-kandidat Stina Margrethe Stålberg fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

Utvalgets medlemmer møttes for første gang i Oslo 1. november i lokalene til De nasjonale forskningsetiske komitéene. Etter et innledende seminar om nasjonale føringer for forskningsetikk med jurist Annette Birkeland, gikk resten av tiden med til å arbeide med første sak innmeldt fra HSN.

Forskningsadministrasjonen ved Høgskolen i Innlandet har fortsatt arbeid igjen med å skrive ferdig retningslinjer for å melde saker. Dette arbeidet må også knyttes tett mot fornyet fokus på forskningsetikk blant studenter og ansatte - en oppgave som vil bli prioritert i tiden framover.

Sist endret: .