Language: NOR | ENG

Oppfølging

Prosedyre i etterkant av truende adferd fra student.

Oppfølging av ansatte

Etter at situasjonen er over skal nærmeste leder vurdere videre oppfølgingstiltak for ansatte som har opplevd en truende situasjon.

 • Noter navn på studenten og registrer eventuelle vitner med navn og telefonnummer
 • Sjekk studentens tilknytning til andre enheter ved HINN i FS
 • Alle truende hendelser skal meldes til politiet så snart som mulig etter hendelsen. Ring 02800
  • Oppgi ditt navn og hvor du jobber
  • Beskriv hendelsen
  • Oppgi studentens personalia og HINN -tilknytning
 • Varsle nærmeste leder
 • Ta kontakt med personal- og organisasjonsseksjonen eller bedriftshelsetjenesten ved behov for oppfølging etter hendelsen
 • Ved alle truende hendelser og personskade skal Meldeskjema for uønskede hendelser fylles ut og legges i studentsaken. Avdelingens arbeidsmiljøutvalg, v/dekan settes som kopimottaker.
 • Opprett studentsak unntatt offentlighet i P360 med egnet tittel og tilgangskode SV eller SD, jf. Offentlighetsloven §13, jf. Forvaltningsloven §13 første ledd. Beskriv hendelsen:
  • hva gjorde/ sa studenten og hvordan ble dette møtt av den ansatte
  • sted og tidspunkt for hendelsen
  • navn og HH-tilknytning på personene som var involvert (også vitner)
  • eventuelle tidligere hendelser med samme student
  • om studenten har fått informasjon om Studentenes rådgivningstjeneste (SR)
  • dato for når saken er meldt til politiet
  • dato for når meldeskjema er sendt avdelingens arbeidsmiljøutvalg
  • nærmeste leder må vurdere hvem som har behov for informasjon i saken

 

Oppfølging av studenten

Tiltak overfor studenten som har vært truende må diskuteres på avdelingen og i nært samarbeid med biblioteket og ev. andre som er i kontakt med studenten. Mål for tiltakene er både å hjelpe studenten til å endre adferd og fungere bedre og for å sikre et trygt lærings- og arbeidsmiljø.  Hvis hendelsen vurderes som grovt forstyrrende se «Rutine for studenter med uakseptabel adferd i studiesituasjonen». (lenke)

Aktuelle tiltak

 • Informere studenten om Studentenes rådgivningstjeneste (SR)
 • Vurdere om det skal foretas endringer i studiesituasjonen som for eksempel bytte av kollokviegruppe, laboratoriegruppe og lignende.
 • Vurdere behovet for skjerming av utsatte studenter

 

Oppfølging av medstudenter

 Tiltak overfor medstudenten som direkte eller indirekte har vært involvert i truende situasjoner må diskuteres på avdelingen og i nært samarbeid med biblioteket.

Aktuelle tiltak

 • Informere om hvilke tiltak høgskolen har iverksatt overfor studenten som har opptrådt truende, og tiltak som iverksettes for å sikre trygghet for alle studenter.
 • Informere om Studentenes rådgivningstjeneste (SR)
 • Vurdere om det skal foretas endringer i studiesituasjonen som for eksempel bytte av kollokviegruppe, laboratoriegruppe og lignende.
 • Vurdere om det er behov for å opprette vakthold