Language: NOR | ENG

Erlend Aas Gulbrandsen: 80 prosent seminar

Stipendiat Erlend Aas Gulbrandsen holder 80 prosent seminar i K-121 Nyhove på HINN Lillehammer over sin avhandling "Innovating for sustainable business models – a practice perspective”.

Avhandlingen er artikkelbasert, og artiklene belyser ulike fasetter av fenomenet ‘bærekraftig forretningsmodellinnovasjon’ – det vil si hvordan organisasjoner endrer sin forretningsmodell i en retning som er mer miljømessig og sosialt bærekraftig, mens de samtidig ivaretar sin økonomiske bærekraft.

I avhandlingens kappe bygges et rammeverk for å studere bærekraftig forretningsmodellinnovasjon i et praksisperspektiv. På denne måten søker avhandlingen å forankre forståelsen vår av organisasjoners arbeid med å øke sin bærekraft i enkeltmenneskers daglige arbeidspraksiser; arbeidspraksiser som består av handlinger som er kontekstavhengige og -formende på samme tid.

Opponent er Siri Granum Carson, NTNU.

80 prosent seminarer kan ses på som en «prøvedisputas», og holdes når ph.d.-kandidaten nærmer seg innlevering av avhandlingen. Seminaret inkluderer en opposisjon og gir samtidig en evaluering av ph.d.-kandidatens progresjon og arbeidets kvalitet.