Language: NOR | ENG

Gjeldende koronatiltak ved høgskolen

Høgskolen følger nasjonale og lokale tiltak besluttet av smittevernmyndighetene. Ved behov iverksetter også HINNs beredskapsledelse egne tiltak som gjelder for studenter og ansatte. Oversikten under viser HINNs gjeldende tiltak.

Tiltakene ble sist oppdatert onsdag 7. april 2021.

Bruk av studiestedene

 • Studiestedene er åpne, men de som bruker dem må følge gjeldene smittevernråd som å holde avstand og sørge for god håndhygiene.
 • Studenter og ansatte bruker adgangskort og kode for å komme inn i byggene. Adgang mellom kl. 07:00 og 22:00.
 • Alle som oppholder seg ved studiestedene skal holde minst to meter avstand til andre. Dersom du ikke kan holde tilstrekkelig avstand anbefales bruk av munnbind.
 • Eksternes tilgang til studiestedene skal begrenses til det som er strengt nødvendig.

Undervisning og øvingsaktivitet

 • Undervisning blir inntil videre som hovedregel gitt digitalt. Det enkelte fakultet informerer sine studenter om hva som gjelder for dem.
 • Aktiviteter og øvelser som ikke kan digitaliseres, og som må gjennomføres for å sikre studentenes progresjon, prioriteres i planleggingen av undervisning på studiestedene.
 • Det enkelte fakultet informerer studenter om hvordan de skal forholde seg til praksis ettersom gjennomføringen avhenger av forhold ved det enkelte praksisstedet.

Eksamener

 • Det legges som hovedregel om fra skriftlig skoleeksamen til andre typer eksamen ut studieåret hvor dette vurderes som faglig forsvarlig.

Hjemmekontor

 • Ansatte som har mulighet til det skal som hovedregel jobbe fra hjemmekontor ut uke 15. Unntak skal avklares med nærmeste leder. Ansatte som må være tilstede for å sikre studentenes progresjon, og ansatte i studentnære funksjoner, prioriteres for tilstedeværelse. Tilstedeværelse vurderes også ut fra om oppgaver kan utføres hjemmefra, og om det kan utføres med tilstrekkelig kvalitet. Arbeidsmiljøforhold kan tas med i vurderingen.

Reiser

 • Unødvendige reiser skal unngås. Dette gjelder også reiser mellom studiestedene. Reiser knyttet til undervisning som ikke kan gjøres digitalt, og som er nødvendig for studentenes progresjon, kan gjennomføres. For alle andre reiser skal det gjøres en kritisk vurdering av om reisen er nødvendig.
 • Reiser til studiestedene for ansatte som er bosatt i Oslo og Viken er etter de nasjonale tiltakene regnet som nødvendige arbeidsreiser. Det skal likevel gjøres en kritisk vurdering av om reisen er nødvendig. Hensynet til studentenes progresjon er et viktig moment i vurderingen.

Nasjonale tiltak

Se oversikt over nasjonale regler og anbefalinger på Helsenorge.no.