Language: NOR | ENG

HINN som arbeidsgiver

Charter & Code logo

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse, med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Les mer om vår faglige portefølje, våre satsningsområder og om organisasjonen generelt

Høgskolen i Innlandet som arbeidsplass

Vi ønsker å være et sted hvor medarbeidere opplever mulighet for både faglig og personlig utvikling i et inkluderende og støttende arbeidsmiljø.

Høgskolen i Innlandets personalpolitikk tar utgangspunkt i det regel- og avtaleverk som gjelder for statlige virksomheter generelt og universitets- og høgskolesektoren spesielt, supplert med egne lokale personalpolitiske bestemmelser som er utformet i nært samarbeid med våre ansatte.

Vi er opptatt av et inkluderende miljø som fremmer samarbeid og deling. Vi arbeider målrettet for å rekruttere kvinner til faglige toppstillinger og generelt for likestilling, inkludering og mangfold.

Vi tilbyr

  • Mulighet for kompetanseutvikling gjennom interne og eksterne kurs
  • Gode lønns- og arbeidsbetingelser i tråd med statlig arbeidsgiverpolitikk
  • Mulighet for medvirkning og medbestemmelse
  • Gode administrative tjenester
  • Gode pensjons- og velferdsordninger

Forskerutdanning

  • Stipendiater gis mulighet for faglig utvikling og kvalifisering i spennende forskningsmiljø med mål om å bli ledende på sitt felt
  • Forskere tilbys jevnlig kurs og veiledning for å utvikle sine ferdigheter som forskere

Om ansettelsesprosessen

Det lovfestede kvalifikasjonsprinsippet i Lov om statens ansatte, kapittel 2 §3 ligger til grunn for all ansettelse i offentlig sektor i Norge.

Våre ansettelsesprosesser følger praksis for ansettelsesprosesser i statlig virksomhet. Ansettelse foregår i to faser: Innstilling og ansettelse

Første fase består av søknadsbehandling og utvelgelse, og avsluttes med innstilling til ansettelse i stillingen. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Ved ansettelse i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger) vurderes aktuelle søkere i tillegg på bakgrunn av sakkyndig vurdering og prøving av praktisk-pedagogiske ferdigheter.

Andre fase er behandling av innstilling og vedtak om ansettelse i ansettelsesorganet. Vedtak om ansettelse i tekniske og administrative stillinger fattes i det til enhver tid oppnevnte ansettelsesråd. Vedtak om ansettelse i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger fattes i det til enhver tid oppnevnte ansettelsesutvalg. Rektor ansettes av Høgskolestyret. Ansettelser av ledere på rektorat-, dekan- og avdelingsdirektørnivå ansettes av høgskolestyret. Øvrige lederstillinger ansettes i henholdsvis ansettelsesutvalg (ledere for den faglige virksomheten) og ansettelsesråd (ledere innenfor den tekniske og administrative virksomheten).

Foreign applicants

New in Norway  - Information service for foreign workers – rights, duties, practical advice, tips and information about Norwegian society.