Faglige interesser

Forskningsinteresse og arbeid:

 • Forskning innenfor nye og endrede planleggings- og styringsformer – regionale partnerskap,
 • Innovative nettverk og prosesser for regional planlegging og utvikling (eks regional foresight),
 • Deltakelse, medvirkning og samstyring i et demokratisk perspektiv
 • Regional og lokal demokratisk styring (kommuner og fylkeksommuner)
 • Offentlig innovasjon

Se databasen Christin for publikasjoner og formidling -lenken nedenfor:

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Higdem&fornavn=Ulla&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50

Bakgrunn

Utdanning:

 • 2007 Dr. Scient fra Universitet for Miljø-og Biovitenskap, Institutt for Landskapsplanlegging. Dr.gradsavhandling; ”Regional partnerships and their Constructions and Implementations”.
 • 2001 Master i samfunnsplanlegging/regional planlegging, HiVolda
 • 1989 Diplomkandidat i samfunnsplanlegging, Lillehammer Distriktshøgskole
 • 1981 Høgskolekandidat i samfunnsfag, Rogaland Distriktshøgskole

Arbeidserfaring:

 • 1999 – 2001 og 2003 til dd. Høgskolen i Lillehammer, undervisning, utvikling og forskning.
 • 2012 – 2014 Ledet forskningsgruppa ‘Offentlige innovasjonssystemer’ i Senter for Tjenesteyting (offentlig og privat). (SIT), og en del av ledergruppa ved SiT.
 • 2009 – 2012 Studieleder for Master og Public Administration (MPA) samt Bachelor Organisasjon og Ledelse (BOL) og Personalutvikling og Ledelse (PU) (2009 – 2011).
 • 2009 – 2012 Forsker i 20%  ved Østlandsforskning.
 • 2001 – 2002 Prevista AS
 • 1994-1998 Leder av sekretariater for Østlandssamarbeidet. Bl.a. vært ”Back-bencher i styret i Assembly of European Regions (AER)
 • 1989- 1999 Oppland fylkeskommune, fylkesplanlegger og ass. Plansjef. Mange års praksis innenfor regional planlegging, fylkesplanlegging, fylkesdelplanlegging, kommunalt samarbeid, og regionalt utviklingsarbeid.
 • 1984 – 1986 Kulturkonsulent, Klæbu kommune
 • 1982 – 1983 Kultursekretær i Rennebu kommune

Prosjekter (4)

Pågående (1)

Avsluttede (3)

Vis avsluttedet prosjekter

Arbeidsoppgaver

PhD innovasjon, Innovasjonsskolen, MPA, Master offentlig styring og ledelse, Undervisning, veiledning og forskning, Senter for Innovasjon i tjenesteyting, Offentlig og Privat (SiT)

Forskningsområder

Folkehelse , Økonomi og ledelse

Forskningsemner

Folkehelse og samfunn , Ledelse og styring i offentlig forvaltning , Regional utvikling

Ekspertområder

Nye styrings- og samstyringsformer i offentlig sektor, Planlegging og folkehelse, Regional planlegging, Regionalt demokrati og organisering, Offentlig planlegging

Publikasjoner (113)

Utvalgte (113)

 • Higdem, Ulla (). Planlegging, samstyring og partnerskap.
 • Higdem, Ulla (). Den regionale utviklingsrollen og partnerskap som samarbeidsmekanisme.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Higdem, Ulla (). Regional plan.
 • Higdem, Ulla; Kvalvik Jacobsen, Karoline (). Regional planstrategi - strategi for planleggingen eller ny fylkesplan?.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap som samarbeidsform mellom kommuner og fylkeskommune - evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland..
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Regional planlegging - mellom stat og kommune.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). «Communicate or Calculate» or !Innovate».
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). From diversity and hybridity to equality and uniformity in implementation of regional planning strategies,.
 • Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian; Hagen, Aksel; Higdem, Ulla; Lund, Per Olav (). Fra kommunal plan til gjennomføring. ISBN 978-82-7356-769-7.
 • Higdem, Ulla (). Evolution of planning conceptions in the Nordic countries. Exploring key regional planning divergences in Norway and Denmark.
 • Higdem, Ulla (). Dimensions of collaborative administrative strategies and policy innovation.
 • Higdem, Ulla (). Dimensions of Collaborative Strategies and Policy Innovation.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Variasjon, mangfold og hybriditet Implementering av regional planstrategi i Norge.
 • Higdem, Ulla (). Nordic perspectives on governance.
 • Higdem, Ulla (). Det norske plansystemet.
 • Higdem, Ulla (). Eit mål utan ein plan er berre ein draum. Møtet mellom helse og plan.
 • Higdem, Ulla (). Tror tvangssammenslåing kan bli aktuelt.
 • Higdem, Ulla (). Regionreformen og Statens Vegvesen : kollaps eller tvang.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap - hva er det, hva kan det brukes til og hva er fellene?.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Hybridity and diversity in Regional Planning Strategies.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Er staten på vei ut av planstrategiarbeidet?.
 • Higdem, Ulla (). Fylkeskommunens samfunnsutviklingsrolle – under utvikling og må utvikles.
 • Higdem, Ulla (). Trenger vi kommunale og regionale planstrategier?.
 • Ringholm, Toril; Higdem, Ulla (). Samfunnsforskning i innlandet?.
 • Mønness, Erik; Higdem, Ulla (). Folket vil ha grenser? Medborger-undersøkelsen Innlandet 2013.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian (). Større kommuner og fylker? – Reflektert syn blant borgerne, men konklusjonen er nei..
 • Higdem, Ulla (). Assessing the impact of political pa rtnerships on coordinated meta - governance of regional governance.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Oppfølging av Regional planstrategi for Oppland, 2012 – 2016 : en vurdering.
 • Higdem, Ulla (). Government, governance, samstyring, partnerskap og alt det der....
 • Higdem, Ulla (). Møtet mellom helse og planlegging i et folkehelseperspektiv.
 • Higdem, Ulla (). Møtet mellom helse og plan.
 • Hagen, Aksel; Higdem, Ulla (). AER study on the state of regionalism in Europe (2014), country report on Norway.
 • Higdem, Ulla (). Scenarier for regionnivået - 2 eller 3 forvaltningsnivåer etter kommunereformen.
 • Higdem, Ulla (). Om Medborgeranalysen. Om forholdet innbyggerne har til storsykehus..
 • Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Gløtvold-Solbu, Katrine; Stokke, Mona Helene (). Regionale partnerskap : positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring. En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland. 163 s.
 • Higdem, Ulla (). Hvis folkehelse er alt, kanskje det ikke er noe? Om møtet mellom helse og plan.
 • Higdem, Ulla (). Folkevalgt- hvor og hvilke oppgaver?.
 • Higdem, Ulla (). Are meta-governance strategies being applied to sub-regional development networks?.
 • Higdem, Ulla (). Participation and partaking in regional planning. The use of Regional foresight to facilitate participation and to develop a regional planning strategy.
 • Higdem, Ulla (). The co-creation of regional futures: Facilitating action research in regional foresight.
 • Higdem, Ulla; Hanssen, Gro Sandkjær (). Handling the Two Conflicting Discourses of Partnerships and Participation in Regional Planning.
 • Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Kommunekartet i framtida. Om kommunesammenslåingen i Hedmark og Oppland.
 • Higdem, Ulla; Skaare, Sigrun Dancke (). Byfolk mest skeptiske til å slå sammen innlandsfylkene.
 • Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Presentasjon av Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013.
 • Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Higdem, Ulla (). Like følsom somt som EU-saken. Medborgerundersøkelsen: viser at vi er skeptiske til forandring på flere felt.
 • Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Medborgerundersøkelsen i Innlandet. Nei til større kommuner.
 • Higdem, Ulla (). Kommuneplanens samfunnsdel : et overordna kunnskapsbasert grunnlag for handling i kommunene.
 • Higdem, Ulla (). Kommuneplanens samfunnsdel : et overordna kunnskapsbasert grunnlag for handling i kommunene.
 • Higdem, Ulla (). Co-creation of regional future. Action research in regional foresight.
 • Higdem, Ulla (). Trans-Governance : flernivåstyring, samstyring og planlegging.
 • Higdem, Ulla (). Kommuneplanens samfunnsdel og Universell utforming. Et spørsmål om kunnskap, holdning og innretning?.
 • Higdem, Ulla (). Governance, partnerskap and all that.
 • Higdem, Ulla (). Regional planlegging.
 • Higdem, Ulla (). Helse og omsorg i planlegging.
 • Higdem, Ulla; Hanssen, Gro Sandkjær; Gropen, Wibeke Børresen (). Framsyn som trangsyn eller vidsyn? Om den regionale framsynsprosessen i Hedmark.
 • Higdem, Ulla (). Om samstyring, partnerskap og planlegging.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap som samhandlings - og styringsform : hva er det, hva kan det brukes til og hva er utfordringene?.
 • Higdem, Ulla (). Governance, samstyring, partnerskap (and all that) - Hva handler det om - egentlig?.
 • Higdem, Ulla; Selstad, Tor; Teigen, Håvard; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland (e-bok). Forlag1. ISBN 9788282850063. 393 s.
 • Higdem, Ulla; Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær; Skålholt, Asgeir (). Regionalt framsyn Hedmark – gjennomgang og presentasjon av et regionalt framsynsprosjekt i Hedmark. ISBN 978-82-7356-678-2. 88 s.
 • Skjeggedal, Terje; Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Selstad, Tor (). Regional planstrategi. Oppsummering av erfaringer.
 • Higdem, Ulla (). The Norwegian Mode of Partnership.
 • Higdem, Ulla (). Medvirkning i regional planlegging: partnerskap versus deltakelse.
 • Nyhus, Lene; Gløtvold-Solbu, Katrine; Stokke, Mona Helene; Higdem, Ulla (). Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. ISBN 978-82-7356-684-3. 154 s.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge; Selstad, Tor; Teigen, Håvard (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland. Forlag1. ISBN 978-82-9273-569-5. 393 s.
 • Higdem, Ulla (). Transetrøbbel i planlegging; gamle spørsmål : nye kompleksiteter.
 • Higdem, Ulla (). MLG, governance, partnerskap: hva handler det om - egentlig? Muligheter, begrensninger og gode råd for Interregarbeidet.
 • Higdem, Ulla (). Governance og partnerskap i offentlig regional planlegging og forvaltning.
 • Higdem, Ulla (). Conflicting partnership.
 • Higdem, Ulla (). Regional Partnerships and their Constructions and Implementations : A case study of three norwegian counties. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 9783639155532. 370 s.
 • Higdem, Ulla (). Governance og partnerskap i offentlig planlegging og forvaltning i Norge.
 • Higdem, Ulla (). Fronter, Power-point, Facebook, and all that jazz.
 • Higdem, Ulla; Lien, Gudbrand; Sandvik, Kristin (). Pedagogiske mapper for digital dokumentasjon og deling av kompetanse.
 • Higdem, Ulla (). Tilpasning til klimaendringer i lys av ny Plan- og bygningslov.
 • Higdem, Ulla (). Fylkeskommunens utviklingsrolle - regional utvikling gjenom partnerskap.
 • Higdem, Ulla (). Regional planlegging - med stadig flere regionale partnerskap innenfor ny Plan - og bygningslov?.
 • Higdem, Ulla (). Regionale partnerskap i ulike tapninger. Muligheter og utfordringer for fylkeskommunene.
 • Higdem, Ulla (). Intervju : Offentlig privat partnerskap : gjør at politikerne abdiserer.
 • Higdem, Ulla (). Tilpasning til klimaendringer i lys av ny Plan- og Bygningslov.
 • Higdem, Ulla (). Intervju : Partnerskap kan svekke lokaldemokratiet.
 • Higdem, Ulla (). Intervju : Partnerskap kan svekke lokaldemokratiet.
 • Higdem, Ulla (). Regionale partnerskap i regional planlegging og utvikling.
 • Higdem, Ulla (). Regionala partnerskap i regional utveckling och planering.
 • Higdem, Ulla (). Regionale partnerskap nå og i framtida.
 • Guldvik, Ingrid; Higdem, Ulla; Solheim, Liv Johanne (). Innovative kvinner.
 • Higdem, Ulla (). Regional partnerships and their constructions and implementations. ISBN 9788257507886. 364 s.
 • Higdem, Ulla (). Regional Partnerships and their Constructions and Implementations : A case study of the Counties of Oppland, Hedmark, and Østfold. ISBN 9788257507886.
 • Higdem, Ulla (). Regionale partnerskap : en innovasjon med staten som partner?.
 • Higdem, Ulla (). Fran planproblem til plannotat.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap, flernivåstyring, governance og planlegging.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap i planlegging - en populær utfordring.
 • Higdem, Ulla (). Legitimitet, kunnskap og makt - Deltakere i planprosessen.
 • Higdem, Ulla (). På den brede veg og den smale sti - Fylkesmannens rolle som vegviser på den brede veg og som bidragsyter til stifinning.
 • Higdem, Ulla (). Fylkeskommunens regionalpolitiske rolle.
 • Higdem, Ulla (). Aktørene i planprosessen : kunnskap, legitimitet og makt.
 • Higdem, Ulla (). Framtidsbilder som grunnlag for handling.
 • Higdem, Ulla (). The descripition of chaos in regional developement and planning in Norway.
 • Higdem, Ulla (). Regionale partnerskap og flernivåstyring.
 • Higdem, Ulla (). Visjonstenkning : å bruke en annen teknikk for å skape felles mål og mening.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 82-7356-578-5. 63 s.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 8273565785. 57 s.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap som begrep og fenomen.
 • Higdem, Ulla (). Fylkeskommunens regionalpolitiske rolle.
 • Higdem, Ulla (). Kommuneplanlegging : hva, hvem og hvordan : om politikernes rolle, administrasjonens rolle og prosesser og arenaer for deltakelse og medvirkning.
 • Higdem, Ulla (). Aktørene i planprosessen : legitimitet, kunnskap og makt.
 • Higdem, Ulla; Holsen, Terje (). Continuous revision as a mode of practicing planning theory : Norwegian regional planning understood as continuous corrections of system faults.
 • Higdem, Ulla (). Samspillet mellom nivåer i fylkesplanleggingen.
 • Higdem, Ulla (). The proposal for a new planning and building act in Norway : public-public partnership? Forslag til ny plan- og bygningslov i Norge : partnerskap mellom forvaltningsnivåene?.
 • Higdem, Ulla; Overvåg, Kjell (). Fylkene mellom nyskaping, kreativitet og kontroll.
 • Higdem, Ulla; Grimsrud, Gro Marit (). Er "Plan" uinteressant for kvinner, eller er kvinner uinteressante for "Plan"?.
 • Hagen, Aksel; Higdem, Ulla (). Alternative opplegg til ny fylkesplan: a) Regionalisert, forenklet (Hagen) b) Regionalisert plan med høyere ambisjonsnivå (Higdem) c) Fylkesplan med vekt på politikkutforming (Hagen) d) Fylkesplan for Innlandet - politikkdokument for Hedmark og Oppland.
 • Higdem, Ulla (). Visjoner i virkeligheten : kan arbeid med visjoner bidra til økt legitimitet i samfunnsplanlegging? En kasusstudie fra Oppland. 1 s.
 • Higdem, Ulla; Aarsæther, Nils; Hagen, Aksel (). Planlegging på fylkesnivå.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (19)

 • Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Higdem, Ulla (). Regional plan.
 • Higdem, Ulla; Kvalvik Jacobsen, Karoline (). Regional planstrategi - strategi for planleggingen eller ny fylkesplan?.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Regional planlegging - mellom stat og kommune.
 • Higdem, Ulla (). Dimensions of collaborative administrative strategies and policy innovation.
 • Higdem, Ulla (). Dimensions of Collaborative Strategies and Policy Innovation.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Variasjon, mangfold og hybriditet Implementering av regional planstrategi i Norge.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian (). Større kommuner og fylker? – Reflektert syn blant borgerne, men konklusjonen er nei..
 • Higdem, Ulla (). Assessing the impact of political pa rtnerships on coordinated meta - governance of regional governance.
 • Higdem, Ulla (). The co-creation of regional futures: Facilitating action research in regional foresight.
 • Higdem, Ulla; Hanssen, Gro Sandkjær (). Handling the Two Conflicting Discourses of Partnerships and Participation in Regional Planning.
 • Higdem, Ulla (). Regional planlegging.
 • Higdem, Ulla; Hanssen, Gro Sandkjær; Gropen, Wibeke Børresen (). Framsyn som trangsyn eller vidsyn? Om den regionale framsynsprosessen i Hedmark.
 • Higdem, Ulla (). Medvirkning i regional planlegging: partnerskap versus deltakelse.
 • Higdem, Ulla (). Governance og partnerskap i offentlig planlegging og forvaltning i Norge.
 • Higdem, Ulla; Lien, Gudbrand; Sandvik, Kristin (). Pedagogiske mapper for digital dokumentasjon og deling av kompetanse.
 • Higdem, Ulla (). Regionale partnerskap : en innovasjon med staten som partner?.
 • Higdem, Ulla (). Samspillet mellom nivåer i fylkesplanleggingen.
 • Hagen, Aksel; Higdem, Ulla (). Alternative opplegg til ny fylkesplan: a) Regionalisert, forenklet (Hagen) b) Regionalisert plan med høyere ambisjonsnivå (Higdem) c) Fylkesplan med vekt på politikkutforming (Hagen) d) Fylkesplan for Innlandet - politikkdokument for Hedmark og Oppland.
 • Higdem, Ulla; Aarsæther, Nils; Hagen, Aksel (). Planlegging på fylkesnivå.

Bøker (14)

 • Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian; Hagen, Aksel; Higdem, Ulla; Lund, Per Olav (). Fra kommunal plan til gjennomføring. ISBN 978-82-7356-769-7.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Oppfølging av Regional planstrategi for Oppland, 2012 – 2016 : en vurdering.
 • Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Gløtvold-Solbu, Katrine; Stokke, Mona Helene (). Regionale partnerskap : positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring. En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland. 163 s.
 • Higdem, Ulla; Selstad, Tor; Teigen, Håvard; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland (e-bok). Forlag1. ISBN 9788282850063. 393 s.
 • Higdem, Ulla; Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær; Skålholt, Asgeir (). Regionalt framsyn Hedmark – gjennomgang og presentasjon av et regionalt framsynsprosjekt i Hedmark. ISBN 978-82-7356-678-2. 88 s.
 • Skjeggedal, Terje; Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Selstad, Tor (). Regional planstrategi. Oppsummering av erfaringer.
 • Nyhus, Lene; Gløtvold-Solbu, Katrine; Stokke, Mona Helene; Higdem, Ulla (). Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. ISBN 978-82-7356-684-3. 154 s.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge; Selstad, Tor; Teigen, Håvard (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland. Forlag1. ISBN 978-82-9273-569-5. 393 s.
 • Higdem, Ulla (). Regional Partnerships and their Constructions and Implementations : A case study of three norwegian counties. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 9783639155532. 370 s.
 • Higdem, Ulla (). Regional partnerships and their constructions and implementations. ISBN 9788257507886. 364 s.
 • Higdem, Ulla (). Regional Partnerships and their Constructions and Implementations : A case study of the Counties of Oppland, Hedmark, and Østfold. ISBN 9788257507886.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 82-7356-578-5. 63 s.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 8273565785. 57 s.
 • Higdem, Ulla (). Visjoner i virkeligheten : kan arbeid med visjoner bidra til økt legitimitet i samfunnsplanlegging? En kasusstudie fra Oppland. 1 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (46)

 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). «Communicate or Calculate» or !Innovate».
 • Higdem, Ulla (). Evolution of planning conceptions in the Nordic countries. Exploring key regional planning divergences in Norway and Denmark.
 • Higdem, Ulla (). Nordic perspectives on governance.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Hybridity and diversity in Regional Planning Strategies.
 • Higdem, Ulla (). Government, governance, samstyring, partnerskap og alt det der....
 • Higdem, Ulla (). Møtet mellom helse og planlegging i et folkehelseperspektiv.
 • Higdem, Ulla (). Scenarier for regionnivået - 2 eller 3 forvaltningsnivåer etter kommunereformen.
 • Higdem, Ulla (). Are meta-governance strategies being applied to sub-regional development networks?.
 • Higdem, Ulla (). Participation and partaking in regional planning. The use of Regional foresight to facilitate participation and to develop a regional planning strategy.
 • Higdem, Ulla (). Kommuneplanens samfunnsdel : et overordna kunnskapsbasert grunnlag for handling i kommunene.
 • Higdem, Ulla (). Kommuneplanens samfunnsdel : et overordna kunnskapsbasert grunnlag for handling i kommunene.
 • Higdem, Ulla (). Co-creation of regional future. Action research in regional foresight.
 • Higdem, Ulla (). Trans-Governance : flernivåstyring, samstyring og planlegging.
 • Higdem, Ulla (). Kommuneplanens samfunnsdel og Universell utforming. Et spørsmål om kunnskap, holdning og innretning?.
 • Higdem, Ulla (). Governance, partnerskap and all that.
 • Higdem, Ulla (). Helse og omsorg i planlegging.
 • Higdem, Ulla (). Om samstyring, partnerskap og planlegging.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap som samhandlings - og styringsform : hva er det, hva kan det brukes til og hva er utfordringene?.
 • Higdem, Ulla (). Governance, samstyring, partnerskap (and all that) - Hva handler det om - egentlig?.
 • Higdem, Ulla (). The Norwegian Mode of Partnership.
 • Higdem, Ulla (). Transetrøbbel i planlegging; gamle spørsmål : nye kompleksiteter.
 • Higdem, Ulla (). MLG, governance, partnerskap: hva handler det om - egentlig? Muligheter, begrensninger og gode råd for Interregarbeidet.
 • Higdem, Ulla (). Governance og partnerskap i offentlig regional planlegging og forvaltning.
 • Higdem, Ulla (). Conflicting partnership.
 • Higdem, Ulla (). Tilpasning til klimaendringer i lys av ny Plan- og bygningslov.
 • Higdem, Ulla (). Fylkeskommunens utviklingsrolle - regional utvikling gjenom partnerskap.
 • Higdem, Ulla (). Regional planlegging - med stadig flere regionale partnerskap innenfor ny Plan - og bygningslov?.
 • Higdem, Ulla (). Tilpasning til klimaendringer i lys av ny Plan- og Bygningslov.
 • Higdem, Ulla (). Regionale partnerskap nå og i framtida.
 • Higdem, Ulla (). Fran planproblem til plannotat.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap, flernivåstyring, governance og planlegging.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap i planlegging - en populær utfordring.
 • Higdem, Ulla (). Legitimitet, kunnskap og makt - Deltakere i planprosessen.
 • Higdem, Ulla (). På den brede veg og den smale sti - Fylkesmannens rolle som vegviser på den brede veg og som bidragsyter til stifinning.
 • Higdem, Ulla (). Fylkeskommunens regionalpolitiske rolle.
 • Higdem, Ulla (). Aktørene i planprosessen : kunnskap, legitimitet og makt.
 • Higdem, Ulla (). Framtidsbilder som grunnlag for handling.
 • Higdem, Ulla (). The descripition of chaos in regional developement and planning in Norway.
 • Higdem, Ulla (). Regionale partnerskap og flernivåstyring.
 • Higdem, Ulla (). Visjonstenkning : å bruke en annen teknikk for å skape felles mål og mening.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap som begrep og fenomen.
 • Higdem, Ulla (). Fylkeskommunens regionalpolitiske rolle.
 • Higdem, Ulla (). Kommuneplanlegging : hva, hvem og hvordan : om politikernes rolle, administrasjonens rolle og prosesser og arenaer for deltakelse og medvirkning.
 • Higdem, Ulla (). Aktørene i planprosessen : legitimitet, kunnskap og makt.
 • Higdem, Ulla; Holsen, Terje (). Continuous revision as a mode of practicing planning theory : Norwegian regional planning understood as continuous corrections of system faults.
 • Higdem, Ulla (). The proposal for a new planning and building act in Norway : public-public partnership? Forslag til ny plan- og bygningslov i Norge : partnerskap mellom forvaltningsnivåene?.

Annet (34)

 • Higdem, Ulla (). Planlegging, samstyring og partnerskap.
 • Higdem, Ulla (). Den regionale utviklingsrollen og partnerskap som samarbeidsmekanisme.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap som samarbeidsform mellom kommuner og fylkeskommune - evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland..
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). From diversity and hybridity to equality and uniformity in implementation of regional planning strategies,.
 • Higdem, Ulla (). Det norske plansystemet.
 • Higdem, Ulla (). Eit mål utan ein plan er berre ein draum. Møtet mellom helse og plan.
 • Higdem, Ulla (). Tror tvangssammenslåing kan bli aktuelt.
 • Higdem, Ulla (). Regionreformen og Statens Vegvesen : kollaps eller tvang.
 • Higdem, Ulla (). Partnerskap - hva er det, hva kan det brukes til og hva er fellene?.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Er staten på vei ut av planstrategiarbeidet?.
 • Higdem, Ulla (). Fylkeskommunens samfunnsutviklingsrolle – under utvikling og må utvikles.
 • Higdem, Ulla (). Trenger vi kommunale og regionale planstrategier?.
 • Ringholm, Toril; Higdem, Ulla (). Samfunnsforskning i innlandet?.
 • Mønness, Erik; Higdem, Ulla (). Folket vil ha grenser? Medborger-undersøkelsen Innlandet 2013.
 • Higdem, Ulla (). Møtet mellom helse og plan.
 • Hagen, Aksel; Higdem, Ulla (). AER study on the state of regionalism in Europe (2014), country report on Norway.
 • Higdem, Ulla (). Om Medborgeranalysen. Om forholdet innbyggerne har til storsykehus..
 • Higdem, Ulla (). Hvis folkehelse er alt, kanskje det ikke er noe? Om møtet mellom helse og plan.
 • Higdem, Ulla (). Folkevalgt- hvor og hvilke oppgaver?.
 • Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Kommunekartet i framtida. Om kommunesammenslåingen i Hedmark og Oppland.
 • Higdem, Ulla; Skaare, Sigrun Dancke (). Byfolk mest skeptiske til å slå sammen innlandsfylkene.
 • Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Presentasjon av Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013.
 • Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Higdem, Ulla (). Like følsom somt som EU-saken. Medborgerundersøkelsen: viser at vi er skeptiske til forandring på flere felt.
 • Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Medborgerundersøkelsen i Innlandet. Nei til større kommuner.
 • Higdem, Ulla (). Fronter, Power-point, Facebook, and all that jazz.
 • Higdem, Ulla (). Regionale partnerskap i ulike tapninger. Muligheter og utfordringer for fylkeskommunene.
 • Higdem, Ulla (). Intervju : Offentlig privat partnerskap : gjør at politikerne abdiserer.
 • Higdem, Ulla (). Intervju : Partnerskap kan svekke lokaldemokratiet.
 • Higdem, Ulla (). Intervju : Partnerskap kan svekke lokaldemokratiet.
 • Higdem, Ulla (). Regionale partnerskap i regional planlegging og utvikling.
 • Higdem, Ulla (). Regionala partnerskap i regional utveckling och planering.
 • Guldvik, Ingrid; Higdem, Ulla; Solheim, Liv Johanne (). Innovative kvinner.
 • Higdem, Ulla; Overvåg, Kjell (). Fylkene mellom nyskaping, kreativitet og kontroll.
 • Higdem, Ulla; Grimsrud, Gro Marit (). Er "Plan" uinteressant for kvinner, eller er kvinner uinteressante for "Plan"?.