Thomas Nordahl

Professor
E-post:
thomas.nordahl@inn.no
Telefon:
+47 62 51 77 23
Mobiltelefon:
+47 952 77 414
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (se mer på www.sepu.no). Han har lang og bred erfaring fra større og mindre forsknings- og utviklingsprosjekter i skole og barnehage, har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder.

Ved Høgskolen i Innlandet underviser han på ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, master i tilpasset opplæring og i grunnskolelærerutdanningen. Han er også professor II ved BI der han underviser i skoleledelse.

Bakgrunn

Nordahl er utdannet allmennlærer fra Elverum lærerhøgskole, har embedsstudiet i pedagogikk og doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet i som forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring), ved ulike utdanningsinstitusjoner og i Kunnskapsdepartementet.

Han har deltatt i mange utvalg knyttet til utdanningsfeltet, og er nå medlem av bl.a. Innlandsutvalget og vurderingsutvalget for A.P.Møllerfondet som fordeler midler til den danske grunnskolen.

Prosjekter (32)

Pågående (1)

Avsluttede (31)

Vis avsluttedet prosjekter

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Forskningsemner

Pedagogikk , Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Ekspertområder

Skoleutvikling, Klasseledelse, Barnehage, Grunnopplæring, Spesialundervisning, Skoleledelse

Publikasjoner (352)

Utvalgte (352)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (47)

 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Forbedringsarbeid i barnehagen.
 • Nordahl, Thomas (). Læreren i et profesjonelt læringsfellesskap.
 • Nordahl, Thomas (). Forståelse av læringsutbyttet til elever som mottar spesialundervisning.
 • Faldet, Ann-Cathrin; Nordahl, Thomas (). Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen.
 • Topphol, Arne Kåre; Haug, Peder; Nordahl, Thomas (). SPEED-prosjektet, metode, datagrunnlag og prosedyrar.
 • Haug, Peder; Nordahl, Thomas (). Vad virker i speæcialundervisningen?.
 • Nordahl, Thomas; Knudsmoen, Hege (). Læringsmiljøet i skolen og foreldrenes involvering i elevenes skolegang.
 • Nordahl, Thomas (). Visible Learning som grunnlag for evidens og forbedringsarbeid i utdanningssystemet.
 • Aasen, Ann Margareth; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Nordahl, Thomas (). Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold.
 • Knudsmoen, Hege; Forfang, Hilde; Nordahl, Thomas (). «Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen.
 • Nordahl, Thomas (). Bevissthet om barns trivsel og medvirking i barnehagen.
 • Nes, Kari; Nordahl, Thomas (). En inkluderende skole for elever med minoritetsspråklig bakgrunn?.
 • Nordahl, Thomas (). Ole Hansen som kapasitetsbygger og kunnskapsmobiliserer i utdanningssystemet.
 • Nordahl, Thomas (). Eget barn som en del av fellesskapet: Om tilpasset opplæring og samarbeid mellom hjem og skole.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Sosial, faglig og opplevd inklusjon.
 • Hausstätter, Rune; Nordahl, Thomas (). Spesialundervisningens stabiliserende rolle i grunnskolen.
 • Nordahl, Thomas (). Forord.
 • Nordahl, Thomas (). Bedre læring for alle elever.
 • Nordahl, Thomas (). Elever som mislykkes i skolen.
 • Nordahl, Thomas (). Tilpasset opplæring - et ideologisk mistak i norsk skole?.
 • Nordahl, Thomas (). Forsknings- utviklingsarbeid i lærerutdanning og grunnopplæring.
 • Nordahl, Thomas (). Reduksjon i andel elever som mottar spesialundervisning.
 • Nordahl, Thomas (). LP-modellen og undervisningsdifferensiering.
 • Manger, Terje; Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi (). Rett til læring i et fellesskap.
 • Drugli, May Britt; Nordahl, Thomas (). Læreren og eleven.
 • Nordahl, Thomas; Manger, Terje (). Samhandling, kommunikasjon og engasjement.
 • Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi; Manger, Terje (). Den profesjonelle lærer i møte med andre.
 • Nordahl, Thomas; Dobson, Stephen R (). Forskning og praksis - en introduksjon til utviklingsarbeid i skolen.
 • Nordahl, Thomas (). Realisering og resultater av tilpasset opplæring i grunnskolen.
 • Nordahl, Thomas (). Undervisning og læring i sosiale systemer.
 • Nordahl, Thomas (). Eleven som aktør.
 • Nordahl, Thomas (). Udfordringer i specialpædagogikken.
 • Nordahl, Thomas (). Barnets rett til utdanning og realiteter i norsk skole.
 • Nordahl, Thomas (). Problematferd i lys av læreplanteori.
 • Nordahl, Thomas (). Kritikk av forskningsresultater om situasjonen til elever som mottar spesialundervisning.
 • Nordahl, Thomas (). Klassen som læringsmiljø og lærerens ansvar.
 • Nordahl, Thomas (). Spesialundervisning i grunnskolen.
 • Nordahl, Thomas (). Spesialundervisning - et empirisk bilde.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnet som aktør - virkelighetsoppfatninger og mestringsstrategier.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Kvalifisering og dekvalifisering i grunnskolen.
 • Nordahl, Thomas (). Undervisningens kompleksitet og lærerens valgmuligheter.
 • Nordahl, Thomas (). Kvaliteter i skoleledelse som fremmer læringsmiljøet.
 • Nordahl, Thomas (). Forudsætninger for kvalitativt gode resultater i skolen.
 • Nordahl, Thomas; Lamer, Kari; Olweus, Dan; Mørch, Willi Tore (). Strategier og Prinsipper for implementering Forebyggende innsatser i skolen.
 • Nordahl, Thomas (). Undervisning av børn med særlige behov i normalklassesammenheng.
 • Nordahl, Thomas; Samdal, Oddrun; Thyholdt, Reidar; Wilhelmsen, Britt Unni; Wilhelmsen, Britt Unni; Natvig, Henrik (). Vurdering av rusprogrammer i skolen. Forebyggende innsatser i skolen.
 • Nordahl, Thomas (). Foreldre i skolen : i et kulturelt, sosialt og pedagogisk perspektiv.

Bøker (77)

 • Nordahl, Thomas; Persson, Bengt; Dyssegaard, Camilla Brørup; Hennestad, Bjørn Wessel; Wang, Mari Vaage; Martinsen, Judith; Vold, Elin Kragset; Paulsrud, Pia; Johnsen, Trond (). Inkluderende fellesskap for barn og unge: Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023732. 286 s.
 • Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen; Sunnevåg, Anne-Karin; Berg, Bjørn; Martinsen, Marianne (). Det gode er det fremragende sin fiende: Resultater fra kartleggingsundersøkelser i Kristiansand kommune. 153 s.
 • Egelund, Niels; Krassel, Karl Fritjof; Nordahl, Thomas (). Fra grundskole til ungdomsuddannelse - En register- og surveyanalyse af LP-modellens elever. 57 s.
 • Nordahl, Thomas (). Dette vet vi om: Bruk av kartleggingsresultater i skolen - Fra data om skolen til pedagogisk praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205492554. 87 s.
 • Egelund, Niels; Krassel, Karl Fritjof; Nordahl, Thomas (). Fra grundskole til ungdomsuddanelse - En register- og surveyanalyse af LP-modellens elever. 56 s.
 • Hansen, Ole Henrik; Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen; Hansen, Line Skov; Hansen, Ole (). Læringsrapport 2015 Uligheder og variationer - i dagtilbud. Aalborg Universitetsforlag. 130 s.
 • Nordahl, Thomas (). Bruk av kartleggingsresultater i skolen: Fra data om skolen til pedagogsik praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205492554. 87 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Qvortrup, Lars; Skov Hansen, Line; Hansen, Ole; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt (). Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-541-2. 119 s.
 • Nordahl, Thomas; Qvortrup, Lars; Skov Hansen, Line; Hansen, Ole (). Resultater fra Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2014. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-409-5. 109 s.
 • Nordahl, Thomas; Overland, Terje (). Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner: Tilfredsstillende læringsutbytte for alle elever!. Universitetsforlaget. ISBN 9788205473669. 138 s.
 • Berg, Bjørn; Nordahl, Thomas; Aasen, Ann Margareth (). Kartlegging av prosjektet "Bedre læringsmiljø". 92 s.
 • Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Mælan, Ellen Nesset; Drugli, May Britt; Myhr, Lars Arild (). Relasjonsbasert klasseledelse : et komplekst fenomen. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-956-7. 86 s.
 • Mælan, Ellen Nesset; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen (). Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke. ISBN 978-82-7671-929-1. 41 s.
 • Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Vigmostad, Inger; Myhr, Lars Arild (). Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-921-5. 94 s.
 • Nordahl, Thomas; Berg, Bjørn; Myhr, Lars; Vigmostad, Inger; Håland, Kjersti Sørmoen; Overland, Terje (). Evaluering av PP-tjenesten i Bergen kommune. Høgskolen i Hedmark. 102 s.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas (). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Læreprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1393-1. 321 s.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid (). Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Undervisning og læring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1391-7. 352 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Forståelse av forsknings- og utviklingsarbeid i barnehager. 6 s.
 • Overland, Terje; Nordahl, Thomas (). Rett og plikt til opplæring: Om fravær og deltakelse i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245011289. 208 s.
 • Nordahl, Thomas (). Pedagogisk analyse: Beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205423084. 57 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Det ved vi om - vurdering for læring. ISBN 978-87-7281-739-2. 48 s.
 • Nordahl, Thomas (). Kvalitet i barnehager vurdert ut fra resultater fra spørreundersøkelsene. ISBN 978-82-7671-890-4. 17 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Thomas (). Forståelse av forsknings- og utviklingsarbeid i barnehager. ISBN 978-82-7671-890-4. 8 s.
 • Nordahl, Thomas (). Klasseledelse. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42313-8. 61 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Dobson, Stephen R; Knudsmoen, Hege (). Vurderingspraksis : beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205423077. 55 s.
 • Knudsmoen, Hege; Myhr, Lars; Vigmostad, Inger; Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen (). Det må være rom for begge deler: Forskningsarbeid - med rom for alle og blikk for den enkelte. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718690. 134 s.
 • Nordahl, Thomas (). Bedre læring for alle elever: Om skoler som har problemer med elever, og om elever som har problemer med skolen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205425842. 213 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Knudsmoen, Hege; Johnsen, Trond; Qvortrup, Lars (). Kvalitet i dagtilbuddet - set med børneøjne. En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud. Dafolo A/S. ISBN 9788772816821. 120 s.
 • Nordahl, Thomas; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Qvortrup, Lars (). Resultater af brug af LP-modellen i danske folkeskoler: evaluering af arbejdet med LP-modellen 2008-2011. Dafolo A/S. ISBN 9788772816814. 110 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro (). "Det er fedt" - Evaluering af det frivillge 10. skoleår i Danmark. Dafolo A/S. ISBN 978-87-7281-600-5. 72 s.
 • Nordahl, Thomas (). Vurdering for læring - Rettet mot grunnskolen. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718379. 48 s.
 • Nordahl, Thomas (). Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb. Dafolo A/S. ISBN 978-87-7281-622-7. 63 s.
 • Nordahl, Thomas; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (). Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718416. 97 s.
 • Knudsmoen, Hege; Løken, Gro; Nordahl, Thomas; Overland, Terje (). «Tilfeldighetenes spill»: En kartlegging av spesialundervisning 1–4 timer pr. uke. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-828-7. 142 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro (). «Det er fedt». Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark. ISBN 9788276718126. 106 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Uligheder og variationer - Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. ISBN 9788799140886. 123 s.
 • Nordahl, Thomas; Allerup, Peter; Wilson, Dordy; Klewe, Lars; Hausstätter, Rune Sarromaa; Torre, André (). Kunnskapsløft projektets kvantitative Del III Gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelse. ISBN 9788770561068. 131 s.
 • Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi; Manger, Terje (). Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008463. 292 s.
 • Nordahl, Thomas (). Eleven som aktør: Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215016009. 204 s.
 • Allerup, Peter; Wilson, Dordy; Klewe, Lars; Nordahl, Thomas; Hausstätter, Rune Sarromaa; Torre, André (). Kunnskapsløft projektets kvantitative Del III: Gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelse: Metoderapport. ISBN 9788770561068. 131 s.
 • Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Wilson, Dordy (). «Onger er rare»: Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune «Kids are funny»: Evaluation of special education in East Toten. ISBN 9788276717945. 143 s.
 • Nordahl, Thomas; Manger, Terje; Lillejord, Sølvi (). Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008463. 292 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Uligheder og variationer: Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. ISBN 9788799140886. 123 s.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas (). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0846-3. 292 s.
 • Nordahl, Thomas; Egelund, Niels (). Billeder af situationen i den danske grundskole LP-modellen, forskningsbaseret viden - vi gør det, der virker. ISBN 9788799140855. 64 s.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas (). Livet i skolen 1 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008456. 346 s.
 • Nordahl, Thomas; Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer : en kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene / Schools with limited and large signs of behavioral problems. ISBN 9788276717297. 119 s.
 • Nordahl, Thomas; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. ISBN 9788276717488. 249 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Ottosen, Anna Linnea (). LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 / Evaluation of the LP-model. ISBN 9788276717372. 170 s.
 • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (). Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. 55 s.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid (). Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0845-6. 346 s.
 • Nordahl, Thomas; Dobson, Stephen (). Skolen og elevenes forutsetninger Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-168-6. 216 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Spesialundervisningen i grunnskolen : stor avstand mellom idealer og realiteter Special education in compulsory primary and lower secondary school : a large difference between ideals and realities. ISBN 9788276716542. 63 s.
 • Markussen, Eifred; Strømstad, Marit; Carlsten, Tone Cecilie; Hausstätter, Rune; Nordahl, Thomas (). Inkluderende spesialundervisning? Om utfordringer innenfor spesialundervisningen i 2007. Rapport nr. 1. ISBN 82-7218-534-2. 74 s.
 • Nordahl, Thomas (). Hjem og skole: Hvordan skape et bedre samarbeid?. Universitetsforlaget. ISBN 9788215007670. 180 s.
 • Nordahl, Thomas (). Elever i og fra små og store skoler : presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune Pupils in and from small and big schools : the findings of a school survey of a municipality in Norway. ISBN 9788276716030. 50 s.
 • Bern, Kari; Nordahl, Thomas (). Evaluering av «FiN STIL» : (Framework i Norge. System for tidlig intervensjon i læringsmiljøet) Evaluation of «FiN STIL». ISBN 9788276715996. 118 s.
 • Nordahl, Thomas (). Modellheftet: Beskrivelse av analysemodellen og strategier for implementering i skolen. ISBN 8299737303. 66 s.
 • Nordahl, Thomas (). Kunnskapshefte: Forståelse av elevenes læring og atferd i skolen. ISBN 8299737311. 66 s.
 • Nordahl, Thomas; Gravrok, Øystein; Knudsmoen, Hege; Larsen, Torill M.B.; Rørnes, Karin (). Forebyggende innsatser i skolen: Rapport fra forskergrupen oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid. læreren som leder og implementeringsstrategier. ISBN 8248603989. 160 s.
 • Nordahl, Thomas; Natvig, Henrik; Samdal, Oddrun; Thyholt, Reidar; Wilhelmsen, Britt Unni (). Vurdering av rusprogrammer i skolen. I T. Nordahl, Ø. Gravrok, H. Knudsmoen, T. M. B. Larsen & K. Rørnes (red.). Forebyggende innsatser i skolen: Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (s. 78 – 119). ISBN 82-486-0398-9. 160 s.
 • Nordahl, Thomas (). Læringsmiljø og pedagogisk analyse. En beskrivelse og evaluering av LP-modellen. ISBN 82-7894-223-4. 193 s.
 • Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne; Manger, Terje; Tveit, Arne (). Atferdsproblemer blant barn og unge : teoretiske og praktiske tilnærminger. Fagbokforlaget. ISBN 8245001198. 296 s.
 • Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne; Manger, Terje; Tveit, Arne (). Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0119-8. 296 s.
 • Nordahl, Thomas; Einarsson, Jona Hafdis (). Familierådslag. Nasjonal plan for utprøving og evaluering av metoden familierådslag. 60 s.
 • Sletten, Mira Aboen; Sandberg, Nina; Nordahl, Thomas (). Samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring: Behovsstyrt samarbeid - holder der?. ISBN 82-7894-169-6. 154 s.
 • Nordahl, Thomas (). Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. En evaluering innenfor Reform 97. ISBN 82-7894-165-3. 141 s.
 • Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne; Tveit, Arne; Manger, Terje (). Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skolen. ISBN 82-486-0972-3. 160 s.
 • Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne; Tveit, Arne; Manger, Terje (). Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skoleeier og skolens ledelse. ISBN 82-486-0970-7. 38 s.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Nordahl, Thomas (). Det vanskelige samarbeidet. Evaluering av et utviklingsprosjekt om samarbeid mellom hjem og skole. ISBN 82-7894-142-4. 118 s.
 • Nordahl, Thomas; Skilbrei, May-Len Østbye (). Det vanskelige samarbeidet. Evaluering av et utviklingsprosjekt om samarbeidet mellom hjem og skole. ISBN 82-7894-142-4. 118 s.
 • Nordahl, Thomas (). En skole - to verdener. Et teoretisk og empirisk arbeid om problematferd og mistilpasning i et elev- og lærerperspektiv. ISBN 82-7894-098-3. 383 s.
 • Nordahl, Thomas (). Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse. ISBN 82-7894-095-9. 101 s.
 • Nordahl, Thomas (). Er det bare eleven? Problematferd i lys av tilpasningskrav og kontekstuelle betingelser i skolen. Delrapport 4 fra forskningsprosjektet "Skole og samspillvansker". ISBN 82-7894-050-9. 156 s.
 • Sørlie, Mari-Anne; Nordahl, Thomas (). Brukerperspektiv på skolen. Elever og foreldre om skole og relasjoner. Delrapport 3 fra forskningsprosjektet "Skole og samspillvansker". ISBN 82-7894-049-5. 130 s.
 • Sørlie, Mari-Anne; Nordahl, Thomas (). Problematferd i skolen. Hovedfunn, forklaringer og pedagogiske implikasjoner. ISBN 82-7894-046-0. 319 s.
 • Nordahl, Thomas (). Idealer og realiteter. Evaluering av spesialundervisningen i Oslo kommune. ISBN 82-7894-059-2. 204 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (12)

 • Roth, Solveig; Nordahl, Thomas (). Positional identities in educational transitions: How parents guide young girls' Learning trajectories.
 • Nordahl, Thomas (). Mulige sammenhenger mellom dårlige skoleprestasjoner og folks helse.
 • Nordahl, Thomas (). Utfordringer i skolen og lærerens betydning.
 • Nordahl, Thomas (). Tilpasset opplæring: Fra ideologi til praksis.
 • Nordahl, Thomas (). Om LP-modellen.
 • Nordahl, Thomas (). Samarbeid hjem skole: De foresattes viktige rolle.
 • Nordahl, Thomas (). Kvalitet i skolen: Hva sier forskning om skoler som lykkes godt med å løse oppgaven?.
 • Nordahl, Thomas (). Spesialundervisning og tilpasset opplæring i lys av evalueringen av Kunnskapsløftet og Midtlyngutvalgets utredning (Nou 2009:18 Rett til læring).
 • Haug, Peder; Nordahl, Thomas (). Tilpasset opplæring: Hvor står vi i dag? Hva er hovedutfordringene?.
 • Nordahl, Thomas (). Resultater og utfordringer i arbejdet med LP-modellen.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Spesialundervisning i grunnskolen - stor avstand mellom idealer og realiteter.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordahl, Thomas (). An Empirical Study on the Effect of Special-Needs education in Norway.

Annet (216)