Language: NOR | ENG

Pernille Hansen

Førsteamanuensis
E-post:
pernille.hansen@inn.no
Telefon:
+47 62 51 77 03
Mobiltelefon:
+47 997 74 337
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for humanistiske fag
Besøksadresse:
Rom: 2C275
Alf Prøysens Hus (Hovedbygg fløy C – nyeste del)
Holsetgata 31 N-2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i norsk, og medlem i forskergruppa Språk og samfunn ved Høgskolen i Innlandet og Forskergruppa for klinisk lingvistikk og språktilegnelseved UiO. Dessuten er jeg leder for Norsk forening for kognitiv lingvistikk.

Før jeg kom til Høgskolen i Innlandet, jobba jeg først som stipendiat og deretter som postdoktor på SFF MultiLing – Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.

I doktorgraden min undersøkte jeg ordforrådet hos en- og flerspråklige barn i alderen 0–6 år, og tok opp spørsmål som hva som kjennetegner orda barn lærer tidlig og hvordan vi kan lage verktøy for å måle flerspråklige barns språkutvikling innenfor alle språkene de lærer seg. Det siste er blant annet viktig for å finne de som har vansker med å lære seg språk, og skille dem fra de som kan lite norsk, men holder tritt med jevnaldrende på morsmålet.

Mye av arbeidet mitt innen dette forskningsområdet har sprunget ut av deltakelsen i det nå avsluttede europeiske COST-nettverket Language impairment in a multilingual society: Linguistic patterns and the roads to assessment, som besto av språkvitere, psykologer og logopeder fra 34 land.

I postdoktorprosjektet mitt undersøkte jeg prosessering av ord hos flerspråklige med demens. Med utgangspunkt i et bruksbasert syn på språk så jeg på hvordan slik prosessering påvirkes av ordklasse, ordlengde, bruksfrekvens, billedlighet, tilegnelsesalder, fonologiske og/eller semantiske likheter mellom ord (innafor og på tvers av språk), språkdominans, språkferdigheter og demensdiagnose. Sentralt for disse analysene er databasen Ordforrådet, som jeg har vært med på å utvikle.

Jeg har undervist i fonetikk, fonologi, semantikk, morfologi, syntaks, pragmatikk, språktilegnelse, psykolingvistikk og statistikk, og veileda på bachelor- master- og doktorgradsnivå.

Ekspertområder

  • Ordforråd og ordprosessering
  • Språktilegnelse
  • Flerspråklighet
  • Klinisk lingvistikk

Sammen med forskere ved Universitetet i Warsawa, OsloMet og Universitetet i Oslo forsker jeg på utviklinga av språkferdigheter og kunnskap om verden hos polske, norske og polsk-norske barn i alderen 2 til 6, i det GRIEG-finansierte prosjektet Polish and Norwegian language and world knowledge development in mono- and multilingual children.

Jeg har bidratt i utviklinga av flere kartleggingsverktøy for to formål: Verktøy for forskning på barns språkutvikling og verktøy for identifisering av språkvansker hos barn og voksne.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin