Faglige interesser

Forskningsfeltet til Askheim er velferdsforskning. Han har særlig vært opptatt av hva som ligger bak målsettinger som normalisering, brukermedvirkning og empowerment og hvordan slike mål har blitt søkt realisert i praksis. Hans empiriske forskning har særlig vært rettet mot funksjonshemmede og psykisk helse feltet.

Han har vært leder i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming og styremedlem i Nordic Network in Disability Research.

Askheim er leder for forskningsprosjektet "Making user participation work .- from policy to practice"

 

Ole-Petter Askheim er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HINN.

Profil i databasen Cristin:

Bakgrunn

Ole Petter Askheim er pedagog og professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag. Han har vært knyttet til avdelingen siden 1991. Tidligere har han arbeidet som forsker ved Østlandsforskning og Oppland distriktshøgskole.

Prosjekter (1)

Pågående (1)

Ekspertområder

Funksjonshemmingsforskning, Empowerment, Brukermedvirkning

Publikasjoner (241)

Utvalgte (241)

 • Askheim, Ole Petter (). Brukerinvolvering i forskning.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning og utviklingsarbeid.
 • Askheim, Ole Petter (). Service user participation from policy to practice. Experiences from co-operation with co-researchers in a Norwegian research project about user participation for disabled people, elderly people and people with mental health problems.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon – Velferdssektorens kinderegg?.
 • Askheim, Ole Petter; Beresford, Peter; Heule, Cecilia (). Mend the gap : strategies for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning: Bakgrunn, muligheter, spenninger og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – styrking, styring eller begge deler. Utfordringer og dilemmaer for fagpersonen.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i den norske velferdspolitikken – likheter og ulikheter i politikken rettet mot eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning: Muligheter og utfordringer for helse- og sosialfagene.
 • Askheim, Ole Petter; Øverby, Mette Haaland (). Hvordan opplever medforskere og forskere samarbeidet? Erfaringer fra forskningsprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
 • Askheim, Ole Petter (). When the service users innovate. Personal assistance as a social innovation.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – det nye styringsidealet?.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia; Kristiansen, Arne (). The PowerUs network: mending the gap – strategies for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). 1.opponent for Vår Mathiesens phd-avhandling «Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre – et interaksjonistisk perspektiv. Praktisering av «brukermedvirkning» i fellesrom og rapporter».
 • Askheim, Ole Petter (). Experiences with research cooperation between researchers and co-researchers with service user experiences.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkningsdiskurser i den norske velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – begrepet alle vil eie. Tilnærminger – utfordringer – dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : samproduksjon og samskaping.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Askheim, Ole Petter (). Recovery-perspektivet: Utfordrende, men utydelig og uklart.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning : maktoverdragelse, disiplinering eller ansvarliggjøring.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i praksis : utfordringer i arbeid med utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkningsdiskurser i velferdspolitikken. En analyse av policydokumenter rettet mot funksjonshemmede, eldre og personer med psykiske lidelser.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon som velferdssektorens kinderegg.
 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove; Askheim, Ole Petter (). Norway: Do Gap-mending Methods Have any Long-Term Effects? Experiences from the Norwegian Course Meeting Face to Face Creates Insights.
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid (). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses.
 • Skarli, Jim; Askheim, Ole Petter (). Med blanke ark og fargestifter tel. En evaluering av BPA- ordningen i Ringsaker kommune.
 • Skarli, Jim; Askheim, Ole Petter (). Med blanke ark og fargestifter tel. En evaluering av BPA- ordningen i Ringsaker kommune. ISBN 978-82-8340-047-2. 54 s.
 • Askheim, Ole Petter (). From user controlled to municipal controlled: Variations of personal assistance in Norway.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i praksis.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). «Mend the gap» - a new approach for developing user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Samarbeidsbasert forskning – utfordringer og muligheter.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i sosialt arbeid.
 • Askheim, Ole Petter (). Forsker med bruker på laget.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – begrepet alle vil eie.
 • Askheim, Ole Petter (). Det mangfoldige empowermentbegrepet.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). BPA – status og forslag til framtidig rapportering. 46 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Mend the gap: A new strategy for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Samskaping i et folkehelseperspektiv fra Stortingsmelding 29 (2012-2013): Morgendagens omsorg.
 • Bonfils, Inge S; Askheim, Ole Petter (). Empowerment and personal assistance - resistance, consumer choice, partnership or discipline?.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleieren som aktør for en "empowerment"-orientert praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning – et dilemma for ansatte?.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon og samfunnsarbeid.
 • Askheim, Ole Petter; Bengtsson, Hans; Bjelke, Bjarne Richter (). Personal assistance in a Scandinavian context: similarities, differences and developmental traits.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra empowerment til samproduksjon: vitalisering eller tåkelegging av empowermentperspektivet?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistans: Nordiska erfarenheter.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - begrepet alle vil eie.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i spenningsfeltet mellom maktutøvelse og disiplinering.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – hvor står ordningen etter 20 år i den norske velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter (). Honnørordenes Janusansikt : eksempler fra politikken for funksjonshemmede»..
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Norsk forskning om funksjonshemming : oppfyller den målet om å fremme deltakelse og likestilling?.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker. 134 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Et komperativt skandinavisk perspektiv på personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). Gapmending Methods in the education of social work.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). User involvement in social work education : experiences from UK and Scandinavia and future strategies.
 • Askheim, Ole Petter; Eknes, Jarle; Øvernes, Eirik (). Mangfold og muligheter.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning og sidestilling av fagkunnskap og brukerkunnskap i opplæring av pasienter og pårørende.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : kunnskapsstatus. ISBN 82-7184-354-0. 49 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Rehabilitering i spenningsfeltet mellom styrking og styring.
 • Askheim, Ole Petter (). "Ansikt til ansikt gir innsikt" : personer med brukererfaring som medstudenter i sosialfaglige utdanninger.
 • Askheim, Ole Petter (). Framtidas velferdsutdanninger : hvor er brukerne?.
 • Askheim, Ole Petter (). Political citizenship for All? The Participation of People with Disabilities in Local Political Proces.
 • Askheim, Ole Petter; Bjelke, Bjarne Richter; Bengtsson, Hans (). Personal assistance in the Scandinavian countries: driving forces, ideologies and reform strategies.
 • Askheim, Ole Petter; Bonfils, Inge S (). Empowerment and personal assistance : resistance, partnership or discipline.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvilke muligheter og begrensninger gir empowerment-perspektivet til pasient- og pårørendeopplæring.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : hva innebærer det? Hvilke utfordringer og dilemmaer gir det for praksis?.
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Et blikk i bakspeilet : norsk forskning om funksjonshemming 2004 - 2012. 16 s.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). "Ansikt til ansikt gir innsikt" : brukere som medstudenter i sosialfaglig utdanning.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Political citizenship and local political participation for disabled people.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Meeting face to face creates new insghts. Recruiting persons with user experiences as students in an educational programme in social work.
 • Askheim, Ole Petter (). User involvement in social work education : international and national network.
 • Askheim, Ole Petter (). Medforskning i helse- og sosialfagene - muligheter, utfordringer og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). 2. opponent ved disputasen til Kristin Humerfelt med avhandlinga "Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan - anerkjennelse og krenkelse.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42850-8. 214 s.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Askheim, Ole Petter; Denvall, Verner; Wolmesjö, Maria (). On equal terms : experiences with common university courses for social work students and service users.
 • Askheim, Ole Petter (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukestyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance: What happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Askheim, Ole Petter (). Pasientopplæring og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). ‘Meeting Face to Face Creates New Insights’: Recruiting Persons with User Experiences as students in an Educational Programme in Social Work.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Askheim, Ole Petter; Borg, Marit (). Deltagerbasert forskning i psykisk helsearbeid : et bidrag til mer "brukbar" kunnskap?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i praksis - en introduksjon til hva empowerment innebærer i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Sosial kapital - et undervurdert begrep i arbeidet med tilrettelegging av fritid for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). Rehabilitering og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : Ansikt til ansikt gir innsikt. Et forsøk på reelt brukersamarbeid i profesjonsutdanningene.
 • Askheim, Ole Petter (). Hva har skjedd med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) siden 2002?.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvordan ser det ut over grensen? Hva finnes av brukerdeltakelse i de norske sosialarbeiderutdanningene?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : konsekvenser av målgruppeutvidelsen?.
 • Askheim, Ole Petter (). Hva har skjedd med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) siden 2002?.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Gardli, Kristin; Hasvold, Tove (). Empowerment : ansikt til ansikt gir innsikt.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 8271843370. 63 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring - Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 978-82-7356-676-8. 74 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning : kun for verdige trengende? Om brukermedvirkning på rusfeltet.
 • Askheim, Ole Petter (). Begrep og nivå i brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). Sosial kapital som grunnlag for politikk og tiltaksutvikling for utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Medvirkning - kun for verdig trengende?.
 • Askheim, Ole Petter; Gardli, Kristin (). Hva er brukermedvirkning i Fretex - og hva kan det være?.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). For få funksjonshemmede politikere.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Like muligheter for politisk deltakelse. 54 s.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political participation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede : ekskludert i politikken.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede: en ekskludert gruppe i politikken.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal Assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Deltakerbasert forskning : forskningsstrategi for sosialarbeiderutdanningene.
 • Askheim, Ole Petter (). Betydningen av brukermedvirkning, hvorfor og hvordan?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal Assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter (). Stemmerett for alle - ingen selvfølgelighet for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning på rusområdet - realiteter, muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvor står norsk forskning om funksjonshemming?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Norway.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - prinsipper og praksis.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter (). Tilgjengelighet ved valg : en evaluering av kommunenes erfaringer med veilederen "Tilgjengelighet til valg" og kartlegging av tilgjengeligheten ved kommune- og fylkestingsvalget 2007. 28 s.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Stemmerett for alle.
 • Askheim, Ole Petter (). Bokanmeldelse : Developments in Direct Payments av Janet Leece og Joanna Bornat.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Empowerment i teori og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205378223.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning - demokratisering eller tåkelegging?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : ulike tilnærminger.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment på alvor? : personlig assistanse for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Utfordringer innenfor det sosialfaglige arbeidet.
 • Løken, Kårhild Husom; Askheim, Ole Petter (). Empowerment i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring og medvirkning - et prosjekt om brukermedvirkning fra personer med psykiske lidelser.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - BPA.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment som utgangspunkt for brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA - dilemmaer og utfordringer framover.
 • Askheim, Ole Petter; Løken, Kårhild Husom; Fjæstad, Berit; Smith-Hald, Bjørn; Beston, Gro; Kaspersen, Bjørg (). Lave stemmer skal også høres : verktøykasse for brukermedvirkning (Hefte / DVD).
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Askheim, Ole Petter (). Utvidelse av brukerstyrt personlig assistanse til nye målgrupper ? demokratisering med bismak?.
 • Askheim, Ole Petter (). Makt istället för vanmakt: Individstyrd brukarservice, att stärka brukarna. Personlig assistans/individinriktade tjänster, olika modeller i de nordiska länderna.
 • Askheim, Ole Petter (). Makt istället för vanmakt: Myndiggörande, empowerment, fokus psykiskt sjuka.
 • Askheim, Ole Petter (). Independent futures : creating user-led disibility services in a disabling society / Colin Barnes & Geof Mercer.
 • Askheim, Ole Petter (). Å leve er mer enn å overleve Funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse forteller. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205358575.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment og brukerinnflytelse.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse og utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA - "brukerstyrt personlig assistanse" : hvor står lovgivningen? Hvilke erfaringer har vi med denne hjelpeformen i forhold til mennesker med utviklingshemming.
 • Askheim, Ole Petter (). Selvbestemmelse i eget liv: - Empowerment hva innebærer det? - BPA som virkemiddel.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205364899. 148 s.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205362149. 223 s.
 • Nagel, Anne-Hilde; Nagell, Hilde Wisløf; Balto, Asta; Cappelen, Alexander; Nymoen, Hanne Signe; Rønning, Helge; Salomonsen, Jone; Schreiner, Per; Semb, Anne Julie; Skjelbred, Ann Helene; Askheim, Ole Petter; Vandvik, Bjarte; Kalleberg, Ragnar (). Forskningetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. 50 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance - direct payments or alternative public service. Does it matter for the promotion of user control?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment-begrepet – ulike tilnærminger.
 • Askheim, Ole Petter (). Blir fagfolk overflødige med brukerstyrt personlig assistanse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Er mestring og empowerment det samme?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyring og den profesjonelle rolla.
 • Askheim, Ole Petter (). Ti års forskning om BPA : hva har det lært oss om suksessfaktorene i vellykkede BPA-ordninger?.
 • Askheim, Ole Petter (). Ti års forskning om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Askheim, Ole Petter (). Verdsetting av sosial rolle (VSR).
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Er mestring og empowerment det samme?.
 • Askheim, Ole Petter (). En krysning mellom Jesus og Supermann? : om spenninger og konfliktlinjer innen vernepleierfaget.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - hva er det? : konsekvenser for yrkesrollen.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra independent living til brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosial tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. 112 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205325979. 112 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra konsensus til konflikt og variasjon? : brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Den myndiggjorte bruker : en trussel mot det profesjonelle tjenesteapparatet?.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Familier med funksjonshemmede barn i velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter; Hennum, Helga Brun (). Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Mye er forskjellig, men inni er vi like : personlig assistanse i Sverige og Norge.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske endringer : empowerment på norsk.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance: traits for development and the road forward.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse : modellutforming og myndiggjøring.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205364893. 148 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment as guidance for professional social work: an act of balancing on a slack rope.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - konsekvenser og dilemmaer i arbeid med funksjonshemmede.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse: Mer hjelp på flere arenaer.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - en vellykket nyskaping i velferdspolitikken.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse: God ordning - kan bli bedre.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment as guidance for professional social work : an act of balancing on a slack rope.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for people with intellectual disabilities : experiences and dilemmas.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra normalisering til empowerment : ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205302421. 224 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - fra "independent living" til kommunal organisering og tjenesteyting : kjennes BPA-ordningen, slik den er blitt, igjen på sitt ideologiske og politiske grunnlag?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistanse - direct payments or alternative public service : does it matter for the promotion of user control? : paper.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyring i omsorgssektoren - kvalitetsstempel eller ansvarsfraskrivelse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - bør tjenesten utvides til å omfatte funksjonshemmede barn?.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra normalisering til empowernment.
 • Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (). Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn. Lønn, påskjønnelse eller avlat?. ISBN 82-7894-163-7. 111 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring og selvstendig liv - hvilke muligheter åpner brukerstyrt personlig assistanse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowermentbegrepet. Konsekvenser og dilemmaer for arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse for mennesker med utviklingshemming - muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Har vi en vernepleierutdanning som er i utakt med seg selv?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment som rettesnor for helse- og sosialarbeidere: konsekvenser og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse for funksjonshemmede - en nyskapning i den norske velferdsstaten.
 • Askheim, Ole Petter (). Profesjonell autonomi og brukermedvirkning : kommentar.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance - Nordic comparisons.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse og psykisk utviklingshemmede: Dilemmaer ved ordningen og noen foreløpige resultater fra en spørreundersøkelse.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning - begrepsinnhold og praktiske konsekvenser.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Kan ideologien overføres til andre hjelpetiltak og dermed heve kvaliteten på tjenestene?.
 • Askheim, Ole Petter (). Independent Living - et reelt alternativ for fremtiden?.
 • Askheim, Ole Petter (). Psykisk utviklingshemmede og myndiggjøring. Utfordringer og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Forebyggingens tapte ære.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleierrollen i endring.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleierrollen i endring.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment. Utfordringer og dilemmaer i arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Fortroppens dilemma.
 • Askheim, Ole Petter (). Om brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvilke utfordringer står vernepleierutdanningene overfor sett i lys av fremtidige omsorgspolitiske endringer?.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring (empowerment) og utviklingshemming. Muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowermentbegrepet. Konsekvenser og dilemmaer for arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowerment-begrepet. Konsekvenser og dilemmaer for sosialpedagogisk arbeid med psykisk utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). BPAaktuell tjeneste for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA-aktuell tjeneste for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for people with intellectual disabilities.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse for funksjonshemmede i Norden. En sammenliknende studie av ordningen i Danmark, Finland, Sverige og Norge. ISBN 8271842358. 74 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Når styringsevnen er begrenset. Brukerstyrt personlig assistanse og utviklingshemmede. ISBN 8271842633. 66 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). From agreement to conflict and variety? About making personal assistance an every-day arrangement.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Fra trening til myndiggjøring: Har vi en vernepleierutdanning i utakt med seg selv?.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske utviklingslinjer fra normalisering til empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Skoleelever i risikosonen.
 • Askheim, Ole Petter (). Hjemmebaserte tjenester eller personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøringsbegrepet i forhold til psykisk utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske endringer - konsekvenser for praksis. Video 1: Normalisering Video 2: Empowerment og normalisering.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - dilemmaer og veivalg.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Norway : from experiment to permanent service.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for disabled people : the Norwegian experience.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Fra lydighet til lederskap? : om brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 82-518-3836-3. 178 s.
 • Fauske, Halvor; Askheim, Ole Petter (). Risikoungdom : hvordan kan skoleverkets forebyggende potensiale realiseres?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : brukererfaringer.
 • Ole Petter, Askheim (). Osmorgspolitiske endringer - profesjonelle utfordringer. ISBN 82-417-0938-2. 149 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : økt nærhet - mer fleksibilitet.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Mathisen, Vigdis (). Fritidas plass i det forebyggende ungdomsarbeidet.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars; Struijk, Bertje; Thuen, Harald (). Pedagogikk og teknologi : nye utfordringer : foredragene fra den 24. N FPF-kongressen på Lillehammer. ISBN 8271841831. 67 s.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse : selvbestemmelse og fleksibilitet.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Mathisen, Vigdis (). Risikoungdom : forebygger skoleverket problemutvikling?.
 • Askheim, Ole Petter (). I riktig retning.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Pedersen, Willy; Waal, Helge (). Skoleelever i risikosonen.
 • Fauske, Halvor; Askheim, Ole Petter; Mathisen, Vigdis (). Risikoungdom : forebygger skoleverket problemutvikling?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Thuen, Harald; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars (). Pedagogikk og teknologi : en introduksjon.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (45)

 • Askheim, Ole Petter; Beresford, Peter; Heule, Cecilia (). Mend the gap : strategies for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkningsdiskurser i den norske velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Askheim, Ole Petter (). Recovery-perspektivet: Utfordrende, men utydelig og uklart.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon som velferdssektorens kinderegg.
 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove; Askheim, Ole Petter (). Norway: Do Gap-mending Methods Have any Long-Term Effects? Experiences from the Norwegian Course Meeting Face to Face Creates Insights.
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid (). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses.
 • Bonfils, Inge S; Askheim, Ole Petter (). Empowerment and personal assistance - resistance, consumer choice, partnership or discipline?.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleieren som aktør for en "empowerment"-orientert praksis.
 • Askheim, Ole Petter; Bengtsson, Hans; Bjelke, Bjarne Richter (). Personal assistance in a Scandinavian context: similarities, differences and developmental traits.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra empowerment til samproduksjon: vitalisering eller tåkelegging av empowermentperspektivet?.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). "Ansikt til ansikt gir innsikt" : brukere som medstudenter i sosialfaglig utdanning.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Political citizenship and local political participation for disabled people.
 • Askheim, Ole Petter (). ‘Meeting Face to Face Creates New Insights’: Recruiting Persons with User Experiences as students in an Educational Programme in Social Work.
 • Askheim, Ole Petter; Borg, Marit (). Deltagerbasert forskning i psykisk helsearbeid : et bidrag til mer "brukbar" kunnskap?.
 • Askheim, Ole Petter (). Rehabilitering og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Gardli, Kristin; Hasvold, Tove (). Empowerment : ansikt til ansikt gir innsikt.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning : kun for verdige trengende? Om brukermedvirkning på rusfeltet.
 • Askheim, Ole Petter (). Sosial kapital som grunnlag for politikk og tiltaksutvikling for utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal Assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Deltakerbasert forskning : forskningsstrategi for sosialarbeiderutdanningene.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : ulike tilnærminger.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment på alvor? : personlig assistanse for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Utfordringer innenfor det sosialfaglige arbeidet.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance - direct payments or alternative public service. Does it matter for the promotion of user control?.
 • Askheim, Ole Petter (). Verdsetting av sosial rolle (VSR).
 • Askheim, Ole Petter (). En krysning mellom Jesus og Supermann? : om spenninger og konfliktlinjer innen vernepleierfaget.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Familier med funksjonshemmede barn i velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter; Hennum, Helga Brun (). Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Mye er forskjellig, men inni er vi like : personlig assistanse i Sverige og Norge.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment as guidance for professional social work : an act of balancing on a slack rope.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for people with intellectual disabilities : experiences and dilemmas.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowermentbegrepet. Konsekvenser og dilemmaer for arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse for mennesker med utviklingshemming - muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse for funksjonshemmede - en nyskapning i den norske velferdsstaten.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowerment-begrepet. Konsekvenser og dilemmaer for sosialpedagogisk arbeid med psykisk utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - dilemmaer og veivalg.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for disabled people : the Norwegian experience.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Mathisen, Vigdis (). Fritidas plass i det forebyggende ungdomsarbeidet.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Mathisen, Vigdis (). Risikoungdom : forebygger skoleverket problemutvikling?.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Pedersen, Willy; Waal, Helge (). Skoleelever i risikosonen.
 • Fauske, Halvor; Askheim, Ole Petter; Mathisen, Vigdis (). Risikoungdom : forebygger skoleverket problemutvikling?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Thuen, Harald; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars (). Pedagogikk og teknologi : en introduksjon.

Bøker (26)

 • Skarli, Jim; Askheim, Ole Petter (). Med blanke ark og fargestifter tel. En evaluering av BPA- ordningen i Ringsaker kommune. ISBN 978-82-8340-047-2. 54 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). BPA – status og forslag til framtidig rapportering. 46 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker. 134 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : kunnskapsstatus. ISBN 82-7184-354-0. 49 s.
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Et blikk i bakspeilet : norsk forskning om funksjonshemming 2004 - 2012. 16 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42850-8. 214 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 8271843370. 63 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring - Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 978-82-7356-676-8. 74 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Like muligheter for politisk deltakelse. 54 s.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter (). Tilgjengelighet ved valg : en evaluering av kommunenes erfaringer med veilederen "Tilgjengelighet til valg" og kartlegging av tilgjengeligheten ved kommune- og fylkestingsvalget 2007. 28 s.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Empowerment i teori og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205378223.
 • Askheim, Ole Petter; Løken, Kårhild Husom; Fjæstad, Berit; Smith-Hald, Bjørn; Beston, Gro; Kaspersen, Bjørg (). Lave stemmer skal også høres : verktøykasse for brukermedvirkning (Hefte / DVD).
 • Askheim, Ole Petter (). Å leve er mer enn å overleve Funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse forteller. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205358575.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205364899. 148 s.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205362149. 223 s.
 • Nagel, Anne-Hilde; Nagell, Hilde Wisløf; Balto, Asta; Cappelen, Alexander; Nymoen, Hanne Signe; Rønning, Helge; Salomonsen, Jone; Schreiner, Per; Semb, Anne Julie; Skjelbred, Ann Helene; Askheim, Ole Petter; Vandvik, Bjarte; Kalleberg, Ragnar (). Forskningetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. 50 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosial tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. 112 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205325979. 112 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205364893. 148 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra normalisering til empowerment : ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205302421. 224 s.
 • Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (). Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn. Lønn, påskjønnelse eller avlat?. ISBN 82-7894-163-7. 111 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse for funksjonshemmede i Norden. En sammenliknende studie av ordningen i Danmark, Finland, Sverige og Norge. ISBN 8271842358. 74 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Når styringsevnen er begrenset. Brukerstyrt personlig assistanse og utviklingshemmede. ISBN 8271842633. 66 s.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Fra lydighet til lederskap? : om brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 82-518-3836-3. 178 s.
 • Ole Petter, Askheim (). Osmorgspolitiske endringer - profesjonelle utfordringer. ISBN 82-417-0938-2. 149 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars; Struijk, Bertje; Thuen, Harald (). Pedagogikk og teknologi : nye utfordringer : foredragene fra den 24. N FPF-kongressen på Lillehammer. ISBN 8271841831. 67 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (117)

 • Askheim, Ole Petter (). Service user participation from policy to practice. Experiences from co-operation with co-researchers in a Norwegian research project about user participation for disabled people, elderly people and people with mental health problems.
 • Askheim, Ole Petter (). When the service users innovate. Personal assistance as a social innovation.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – det nye styringsidealet?.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia; Kristiansen, Arne (). The PowerUs network: mending the gap – strategies for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). 1.opponent for Vår Mathiesens phd-avhandling «Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre – et interaksjonistisk perspektiv. Praktisering av «brukermedvirkning» i fellesrom og rapporter».
 • Askheim, Ole Petter (). Experiences with research cooperation between researchers and co-researchers with service user experiences.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : samproduksjon og samskaping.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning : maktoverdragelse, disiplinering eller ansvarliggjøring.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i praksis : utfordringer i arbeid med utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkningsdiskurser i velferdspolitikken. En analyse av policydokumenter rettet mot funksjonshemmede, eldre og personer med psykiske lidelser.
 • Askheim, Ole Petter (). From user controlled to municipal controlled: Variations of personal assistance in Norway.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). «Mend the gap» - a new approach for developing user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Samarbeidsbasert forskning – utfordringer og muligheter.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i sosialt arbeid.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – begrepet alle vil eie.
 • Askheim, Ole Petter (). Det mangfoldige empowermentbegrepet.
 • Askheim, Ole Petter (). Mend the gap: A new strategy for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Samskaping i et folkehelseperspektiv fra Stortingsmelding 29 (2012-2013): Morgendagens omsorg.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning – et dilemma for ansatte?.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon og samfunnsarbeid.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistans: Nordiska erfarenheter.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - begrepet alle vil eie.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i spenningsfeltet mellom maktutøvelse og disiplinering.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – hvor står ordningen etter 20 år i den norske velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter (). Honnørordenes Janusansikt : eksempler fra politikken for funksjonshemmede»..
 • Askheim, Ole Petter (). Et komperativt skandinavisk perspektiv på personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). Gapmending Methods in the education of social work.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). User involvement in social work education : experiences from UK and Scandinavia and future strategies.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning og sidestilling av fagkunnskap og brukerkunnskap i opplæring av pasienter og pårørende.
 • Askheim, Ole Petter (). Rehabilitering i spenningsfeltet mellom styrking og styring.
 • Askheim, Ole Petter (). "Ansikt til ansikt gir innsikt" : personer med brukererfaring som medstudenter i sosialfaglige utdanninger.
 • Askheim, Ole Petter (). Political citizenship for All? The Participation of People with Disabilities in Local Political Proces.
 • Askheim, Ole Petter; Bjelke, Bjarne Richter; Bengtsson, Hans (). Personal assistance in the Scandinavian countries: driving forces, ideologies and reform strategies.
 • Askheim, Ole Petter; Bonfils, Inge S (). Empowerment and personal assistance : resistance, partnership or discipline.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvilke muligheter og begrensninger gir empowerment-perspektivet til pasient- og pårørendeopplæring.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : hva innebærer det? Hvilke utfordringer og dilemmaer gir det for praksis?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Meeting face to face creates new insghts. Recruiting persons with user experiences as students in an educational programme in social work.
 • Askheim, Ole Petter (). User involvement in social work education : international and national network.
 • Askheim, Ole Petter (). Medforskning i helse- og sosialfagene - muligheter, utfordringer og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). 2. opponent ved disputasen til Kristin Humerfelt med avhandlinga "Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan - anerkjennelse og krenkelse.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Askheim, Ole Petter; Denvall, Verner; Wolmesjö, Maria (). On equal terms : experiences with common university courses for social work students and service users.
 • Askheim, Ole Petter (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukestyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance: What happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i praksis - en introduksjon til hva empowerment innebærer i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Sosial kapital - et undervurdert begrep i arbeidet med tilrettelegging av fritid for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : Ansikt til ansikt gir innsikt. Et forsøk på reelt brukersamarbeid i profesjonsutdanningene.
 • Askheim, Ole Petter (). Hva har skjedd med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) siden 2002?.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvordan ser det ut over grensen? Hva finnes av brukerdeltakelse i de norske sosialarbeiderutdanningene?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : konsekvenser av målgruppeutvidelsen?.
 • Askheim, Ole Petter (). Hva har skjedd med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) siden 2002?.
 • Askheim, Ole Petter (). Begrep og nivå i brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Medvirkning - kun for verdig trengende?.
 • Askheim, Ole Petter; Gardli, Kristin (). Hva er brukermedvirkning i Fretex - og hva kan det være?.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political participation by disabled people.
 • Askheim, Ole Petter (). Betydningen av brukermedvirkning, hvorfor og hvordan?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal Assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter (). Stemmerett for alle - ingen selvfølgelighet for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning på rusområdet - realiteter, muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Norway.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - prinsipper og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning - demokratisering eller tåkelegging?.
 • Løken, Kårhild Husom; Askheim, Ole Petter (). Empowerment i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring og medvirkning - et prosjekt om brukermedvirkning fra personer med psykiske lidelser.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - BPA.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment som utgangspunkt for brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA - dilemmaer og utfordringer framover.
 • Askheim, Ole Petter (). Utvidelse av brukerstyrt personlig assistanse til nye målgrupper ? demokratisering med bismak?.
 • Askheim, Ole Petter (). Makt istället för vanmakt: Individstyrd brukarservice, att stärka brukarna. Personlig assistans/individinriktade tjänster, olika modeller i de nordiska länderna.
 • Askheim, Ole Petter (). Makt istället för vanmakt: Myndiggörande, empowerment, fokus psykiskt sjuka.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment og brukerinnflytelse.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA - "brukerstyrt personlig assistanse" : hvor står lovgivningen? Hvilke erfaringer har vi med denne hjelpeformen i forhold til mennesker med utviklingshemming.
 • Askheim, Ole Petter (). Selvbestemmelse i eget liv: - Empowerment hva innebærer det? - BPA som virkemiddel.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment-begrepet – ulike tilnærminger.
 • Askheim, Ole Petter (). Blir fagfolk overflødige med brukerstyrt personlig assistanse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Er mestring og empowerment det samme?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyring og den profesjonelle rolla.
 • Askheim, Ole Petter (). Ti års forskning om BPA : hva har det lært oss om suksessfaktorene i vellykkede BPA-ordninger?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - hva er det? : konsekvenser for yrkesrollen.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra independent living til brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra konsensus til konflikt og variasjon? : brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske endringer : empowerment på norsk.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance: traits for development and the road forward.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse : modellutforming og myndiggjøring.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment as guidance for professional social work: an act of balancing on a slack rope.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - fra "independent living" til kommunal organisering og tjenesteyting : kjennes BPA-ordningen, slik den er blitt, igjen på sitt ideologiske og politiske grunnlag?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistanse - direct payments or alternative public service : does it matter for the promotion of user control? : paper.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyring i omsorgssektoren - kvalitetsstempel eller ansvarsfraskrivelse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - bør tjenesten utvides til å omfatte funksjonshemmede barn?.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra normalisering til empowernment.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring og selvstendig liv - hvilke muligheter åpner brukerstyrt personlig assistanse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Profesjonell autonomi og brukermedvirkning : kommentar.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance - Nordic comparisons.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse og psykisk utviklingshemmede: Dilemmaer ved ordningen og noen foreløpige resultater fra en spørreundersøkelse.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning - begrepsinnhold og praktiske konsekvenser.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Kan ideologien overføres til andre hjelpetiltak og dermed heve kvaliteten på tjenestene?.
 • Askheim, Ole Petter (). Independent Living - et reelt alternativ for fremtiden?.
 • Askheim, Ole Petter (). Psykisk utviklingshemmede og myndiggjøring. Utfordringer og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Forebyggingens tapte ære.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleierrollen i endring.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleierrollen i endring.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvilke utfordringer står vernepleierutdanningene overfor sett i lys av fremtidige omsorgspolitiske endringer?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for people with intellectual disabilities.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). From agreement to conflict and variety? About making personal assistance an every-day arrangement.
 • Askheim, Ole Petter (). Skoleelever i risikosonen.
 • Askheim, Ole Petter (). Hjemmebaserte tjenester eller personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Norway : from experiment to permanent service.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : brukererfaringer.

Annet (53)

 • Askheim, Ole Petter (). Brukerinvolvering i forskning.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning og utviklingsarbeid.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon – Velferdssektorens kinderegg?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning: Bakgrunn, muligheter, spenninger og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – styrking, styring eller begge deler. Utfordringer og dilemmaer for fagpersonen.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i den norske velferdspolitikken – likheter og ulikheter i politikken rettet mot eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning: Muligheter og utfordringer for helse- og sosialfagene.
 • Askheim, Ole Petter; Øverby, Mette Haaland (). Hvordan opplever medforskere og forskere samarbeidet? Erfaringer fra forskningsprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – begrepet alle vil eie. Tilnærminger – utfordringer – dilemmaer.
 • Skarli, Jim; Askheim, Ole Petter (). Med blanke ark og fargestifter tel. En evaluering av BPA- ordningen i Ringsaker kommune.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Forsker med bruker på laget.
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Norsk forskning om funksjonshemming : oppfyller den målet om å fremme deltakelse og likestilling?.
 • Askheim, Ole Petter; Eknes, Jarle; Øvernes, Eirik (). Mangfold og muligheter.
 • Askheim, Ole Petter (). Framtidas velferdsutdanninger : hvor er brukerne?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Pasientopplæring og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). For få funksjonshemmede politikere.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede : ekskludert i politikken.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede: en ekskludert gruppe i politikken.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvor står norsk forskning om funksjonshemming?.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Stemmerett for alle.
 • Askheim, Ole Petter (). Bokanmeldelse : Developments in Direct Payments av Janet Leece og Joanna Bornat.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Askheim, Ole Petter (). Independent futures : creating user-led disibility services in a disabling society / Colin Barnes & Geof Mercer.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse og utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Ti års forskning om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Askheim, Ole Petter (). Er mestring og empowerment det samme?.
 • Askheim, Ole Petter (). Den myndiggjorte bruker : en trussel mot det profesjonelle tjenesteapparatet?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - konsekvenser og dilemmaer i arbeid med funksjonshemmede.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse: Mer hjelp på flere arenaer.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - en vellykket nyskaping i velferdspolitikken.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse: God ordning - kan bli bedre.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Har vi en vernepleierutdanning som er i utakt med seg selv?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment som rettesnor for helse- og sosialarbeidere: konsekvenser og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment. Utfordringer og dilemmaer i arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Fortroppens dilemma.
 • Askheim, Ole Petter (). Om brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring (empowerment) og utviklingshemming. Muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowermentbegrepet. Konsekvenser og dilemmaer for arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). BPAaktuell tjeneste for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA-aktuell tjeneste for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Fra trening til myndiggjøring: Har vi en vernepleierutdanning i utakt med seg selv?.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske utviklingslinjer fra normalisering til empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøringsbegrepet i forhold til psykisk utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske endringer - konsekvenser for praksis. Video 1: Normalisering Video 2: Empowerment og normalisering.
 • Fauske, Halvor; Askheim, Ole Petter (). Risikoungdom : hvordan kan skoleverkets forebyggende potensiale realiseres?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : økt nærhet - mer fleksibilitet.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse : selvbestemmelse og fleksibilitet.
 • Askheim, Ole Petter (). I riktig retning.