Faglige interesser

Forskningsfeltet til Askheim er velferdsforskning. Han har særlig vært opptatt av hva som ligger bak målsettinger som normalisering, brukermedvirkning og empowerment og hvordan slike mål har blitt søkt realisert i praksis. Hans empiriske forskning har særlig vært rettet mot funksjonshemmede og psykisk helse feltet.

Han har vært leder i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming og styremedlem i Nordic Network in Disability Research.

Askheim er leder for forskningsprosjektet "Making user participation work .- from policy to practice"

 

Ole-Petter Askheim er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HINN.

Profil i databasen Cristin:

Bakgrunn

Ole Petter Askheim er pedagog og professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag. Han har vært knyttet til avdelingen siden 1991. Tidligere har han arbeidet som forsker ved Østlandsforskning og Oppland distriktshøgskole.

Prosjekter (1)

Avsluttede (1)

Vis avsluttedet prosjekter

Ekspertområder

Funksjonshemmingsforskning, Empowerment, Brukermedvirkning

Publikasjoner (248)

Utvalgte (248)

 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - hva betyr det? Hvordan praktisere det?.
 • Askheim, Ole Petter; Haaland Øverby, Mette (). Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning.
 • Askheim, Ole Petter (). Den skandinaviske normaliseringstradisjonen - hvilke styrker og svakheter har den i møte med empowerment?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning: En uutnyttet mulighet i de sosialfaglige utdanningene.
 • Askheim, Ole Petter (). Collaboration between researchers and co-researchers - Experiences from a project with service users as co-researchers..
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerinvolvering i forskning.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning og utviklingsarbeid.
 • Jenhaug, Line; Askheim, Ole Petter (). Empowering parents as co-producers: Personal assistance for families with disabled children.
 • Jenhaug, Line; Askheim, Ole Petter (). Personal Assistance for Families with Disabled Children.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – styrking, styring eller begge deler. Utfordringer og dilemmaer for fagpersonen.
 • Askheim, Ole Petter; Øverby, Mette Haaland (). Hvordan opplever medforskere og forskere samarbeidet? Erfaringer fra forskningsprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning: Muligheter og utfordringer for helse- og sosialfagene.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning: Bakgrunn, muligheter, spenninger og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i den norske velferdspolitikken – likheter og ulikheter i politikken rettet mot eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – det nye styringsidealet?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : samproduksjon og samskaping.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – begrepet alle vil eie. Tilnærminger – utfordringer – dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). When the service users innovate. Personal assistance as a social innovation.
 • Askheim, Ole Petter (). 1.opponent for Vår Mathiesens phd-avhandling «Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre – et interaksjonistisk perspektiv. Praktisering av «brukermedvirkning» i fellesrom og rapporter».
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia; Kristiansen, Arne (). The PowerUs network: mending the gap – strategies for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkningsdiskurser i den norske velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter (). Experiences with research cooperation between researchers and co-researchers with service user experiences.
 • Askheim, Ole Petter (). Service user participation from policy to practice. Experiences from co-operation with co-researchers in a Norwegian research project about user participation for disabled people, elderly people and people with mental health problems.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon – Velferdssektorens kinderegg?.
 • Askheim, Ole Petter; Beresford, Peter; Heule, Cecilia (). Mend the gap : strategies for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning : maktoverdragelse, disiplinering eller ansvarliggjøring.
 • Askheim, Ole Petter (). Recovery-perspektivet: Utfordrende, men utydelig og uklart.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i praksis : utfordringer i arbeid med utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon som velferdssektorens kinderegg.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkningsdiskurser i velferdspolitikken. En analyse av policydokumenter rettet mot funksjonshemmede, eldre og personer med psykiske lidelser.
 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove; Askheim, Ole Petter (). Norway: Do Gap-mending Methods Have any Long-Term Effects? Experiences from the Norwegian Course Meeting Face to Face Creates Insights.
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid (). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses.
 • Skarli, Jim; Askheim, Ole Petter (). Med blanke ark og fargestifter tel. En evaluering av BPA- ordningen i Ringsaker kommune. ISBN 978-82-8340-047-2. 54 s.
 • Skarli, Jim; Askheim, Ole Petter (). Med blanke ark og fargestifter tel. En evaluering av BPA- ordningen i Ringsaker kommune.
 • Askheim, Ole Petter (). Det mangfoldige empowermentbegrepet.
 • Askheim, Ole Petter (). Samarbeidsbasert forskning – utfordringer og muligheter.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). «Mend the gap» - a new approach for developing user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – begrepet alle vil eie.
 • Askheim, Ole Petter (). Forsker med bruker på laget.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i sosialt arbeid.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning.
 • Askheim, Ole Petter (). From user controlled to municipal controlled: Variations of personal assistance in Norway.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). BPA – status og forslag til framtidig rapportering. 46 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Honnørordenes Janusansikt : eksempler fra politikken for funksjonshemmede»..
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – hvor står ordningen etter 20 år i den norske velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistans: Nordiska erfarenheter.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i spenningsfeltet mellom maktutøvelse og disiplinering.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - begrepet alle vil eie.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra empowerment til samproduksjon: vitalisering eller tåkelegging av empowermentperspektivet?.
 • Bonfils, Inge S; Askheim, Ole Petter (). Empowerment and personal assistance - resistance, consumer choice, partnership or discipline?.
 • Askheim, Ole Petter; Bengtsson, Hans; Bjelke, Bjarne Richter (). Personal assistance in a Scandinavian context: similarities, differences and developmental traits.
 • Askheim, Ole Petter (). Mend the gap: A new strategy for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Samskaping i et folkehelseperspektiv fra Stortingsmelding 29 (2012-2013): Morgendagens omsorg.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon og samfunnsarbeid.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning – et dilemma for ansatte?.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleieren som aktør for en "empowerment"-orientert praksis.
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Norsk forskning om funksjonshemming : oppfyller den målet om å fremme deltakelse og likestilling?.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker. 134 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning og sidestilling av fagkunnskap og brukerkunnskap i opplæring av pasienter og pårørende.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : kunnskapsstatus. ISBN 82-7184-354-0. 49 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : hva innebærer det? Hvilke utfordringer og dilemmaer gir det for praksis?.
 • Askheim, Ole Petter (). Rehabilitering i spenningsfeltet mellom styrking og styring.
 • Askheim, Ole Petter (). Framtidas velferdsutdanninger : hvor er brukerne?.
 • Askheim, Ole Petter (). "Ansikt til ansikt gir innsikt" : personer med brukererfaring som medstudenter i sosialfaglige utdanninger.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvilke muligheter og begrensninger gir empowerment-perspektivet til pasient- og pårørendeopplæring.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter; Bonfils, Inge S (). Empowerment and personal assistance : resistance, partnership or discipline.
 • Askheim, Ole Petter; Bjelke, Bjarne Richter; Bengtsson, Hans (). Personal assistance in the Scandinavian countries: driving forces, ideologies and reform strategies.
 • Askheim, Ole Petter (). Political citizenship for All? The Participation of People with Disabilities in Local Political Proces.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). User involvement in social work education : experiences from UK and Scandinavia and future strategies.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). Gapmending Methods in the education of social work.
 • Askheim, Ole Petter (). Et komperativt skandinavisk perspektiv på personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Eknes, Jarle; Øvernes, Eirik (). Mangfold og muligheter.
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Et blikk i bakspeilet : norsk forskning om funksjonshemming 2004 - 2012. 16 s.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). "Ansikt til ansikt gir innsikt" : brukere som medstudenter i sosialfaglig utdanning.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Political citizenship and local political participation for disabled people.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Askheim, Ole Petter (). 2. opponent ved disputasen til Kristin Humerfelt med avhandlinga "Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan - anerkjennelse og krenkelse.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42850-8. 214 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). User involvement in social work education : international and national network.
 • Askheim, Ole Petter (). Meeting face to face creates new insghts. Recruiting persons with user experiences as students in an educational programme in social work.
 • Askheim, Ole Petter (). Medforskning i helse- og sosialfagene - muligheter, utfordringer og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Askheim, Ole Petter (). ‘Meeting Face to Face Creates New Insights’: Recruiting Persons with User Experiences as students in an Educational Programme in Social Work.
 • Askheim, Ole Petter (). Pasientopplæring og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance: What happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Askheim, Ole Petter; Denvall, Verner; Wolmesjö, Maria (). On equal terms : experiences with common university courses for social work students and service users.
 • Askheim, Ole Petter (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukestyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Askheim, Ole Petter (). Hva har skjedd med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) siden 2002?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : konsekvenser av målgruppeutvidelsen?.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvordan ser det ut over grensen? Hva finnes av brukerdeltakelse i de norske sosialarbeiderutdanningene?.
 • Askheim, Ole Petter (). Hva har skjedd med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) siden 2002?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : Ansikt til ansikt gir innsikt. Et forsøk på reelt brukersamarbeid i profesjonsutdanningene.
 • Askheim, Ole Petter (). Rehabilitering og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Sosial kapital - et undervurdert begrep i arbeidet med tilrettelegging av fritid for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i praksis - en introduksjon til hva empowerment innebærer i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter; Borg, Marit (). Deltagerbasert forskning i psykisk helsearbeid : et bidrag til mer "brukbar" kunnskap?.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Gardli, Kristin; Hasvold, Tove (). Empowerment : ansikt til ansikt gir innsikt.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring - Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 978-82-7356-676-8. 74 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 8271843370. 63 s.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Medvirkning - kun for verdig trengende?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Sosial kapital som grunnlag for politikk og tiltaksutvikling for utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Begrep og nivå i brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning : kun for verdige trengende? Om brukermedvirkning på rusfeltet.
 • Askheim, Ole Petter; Gardli, Kristin (). Hva er brukermedvirkning i Fretex - og hva kan det være?.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede: en ekskludert gruppe i politikken.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede : ekskludert i politikken.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political participation by disabled people.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Like muligheter for politisk deltakelse. 54 s.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). For få funksjonshemmede politikere.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - prinsipper og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Norway.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvor står norsk forskning om funksjonshemming?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning på rusområdet - realiteter, muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Stemmerett for alle - ingen selvfølgelighet for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal Assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter (). Betydningen av brukermedvirkning, hvorfor og hvordan?.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Deltakerbasert forskning : forskningsstrategi for sosialarbeiderutdanningene.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal Assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Stemmerett for alle.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter (). Tilgjengelighet ved valg : en evaluering av kommunenes erfaringer med veilederen "Tilgjengelighet til valg" og kartlegging av tilgjengeligheten ved kommune- og fylkestingsvalget 2007. 28 s.
 • Askheim, Ole Petter; Løken, Kårhild Husom; Fjæstad, Berit; Smith-Hald, Bjørn; Beston, Gro; Kaspersen, Bjørg (). Lave stemmer skal også høres : verktøykasse for brukermedvirkning (Hefte / DVD).
 • Askheim, Ole Petter (). BPA - dilemmaer og utfordringer framover.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment som utgangspunkt for brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - BPA.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring og medvirkning - et prosjekt om brukermedvirkning fra personer med psykiske lidelser.
 • Løken, Kårhild Husom; Askheim, Ole Petter (). Empowerment i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Utfordringer innenfor det sosialfaglige arbeidet.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment på alvor? : personlig assistanse for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : ulike tilnærminger.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning - demokratisering eller tåkelegging?.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Empowerment i teori og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205378223.
 • Askheim, Ole Petter (). Bokanmeldelse : Developments in Direct Payments av Janet Leece og Joanna Bornat.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205364899. 148 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Independent futures : creating user-led disibility services in a disabling society / Colin Barnes & Geof Mercer.
 • Askheim, Ole Petter (). Makt istället för vanmakt: Myndiggörande, empowerment, fokus psykiskt sjuka.
 • Askheim, Ole Petter (). Makt istället för vanmakt: Individstyrd brukarservice, att stärka brukarna. Personlig assistans/individinriktade tjänster, olika modeller i de nordiska länderna.
 • Askheim, Ole Petter (). Utvidelse av brukerstyrt personlig assistanse til nye målgrupper ? demokratisering med bismak?.
 • Askheim, Ole Petter (). Selvbestemmelse i eget liv: - Empowerment hva innebærer det? - BPA som virkemiddel.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA - "brukerstyrt personlig assistanse" : hvor står lovgivningen? Hvilke erfaringer har vi med denne hjelpeformen i forhold til mennesker med utviklingshemming.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse og utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment og brukerinnflytelse.
 • Askheim, Ole Petter (). Å leve er mer enn å overleve Funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse forteller. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205358575.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205362149. 223 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra independent living til brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - hva er det? : konsekvenser for yrkesrollen.
 • Askheim, Ole Petter (). En krysning mellom Jesus og Supermann? : om spenninger og konfliktlinjer innen vernepleierfaget.
 • Askheim, Ole Petter (). Er mestring og empowerment det samme?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Verdsetting av sosial rolle (VSR).
 • Askheim, Ole Petter (). Ti års forskning om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Askheim, Ole Petter (). Ti års forskning om BPA : hva har det lært oss om suksessfaktorene i vellykkede BPA-ordninger?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyring og den profesjonelle rolla.
 • Askheim, Ole Petter (). Er mestring og empowerment det samme?.
 • Askheim, Ole Petter (). Blir fagfolk overflødige med brukerstyrt personlig assistanse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment-begrepet – ulike tilnærminger.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance - direct payments or alternative public service. Does it matter for the promotion of user control?.
 • Nagel, Anne-Hilde; Nagell, Hilde Wisløf; Balto, Asta; Cappelen, Alexander; Nymoen, Hanne Signe; Rønning, Helge; Salomonsen, Jone; Schreiner, Per; Semb, Anne Julie; Skjelbred, Ann Helene; Askheim, Ole Petter; Vandvik, Bjarte; Kalleberg, Ragnar (). Forskningetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. 50 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205364893. 148 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse : modellutforming og myndiggjøring.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance: traits for development and the road forward.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske endringer : empowerment på norsk.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Mye er forskjellig, men inni er vi like : personlig assistanse i Sverige og Norge.
 • Askheim, Ole Petter; Hennum, Helga Brun (). Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Familier med funksjonshemmede barn i velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter (). Den myndiggjorte bruker : en trussel mot det profesjonelle tjenesteapparatet?.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra konsensus til konflikt og variasjon? : brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205325979. 112 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosial tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. 112 s.
 • Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (). Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn. Lønn, påskjønnelse eller avlat?. ISBN 82-7894-163-7. 111 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra normalisering til empowernment.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - bør tjenesten utvides til å omfatte funksjonshemmede barn?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyring i omsorgssektoren - kvalitetsstempel eller ansvarsfraskrivelse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistanse - direct payments or alternative public service : does it matter for the promotion of user control? : paper.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - fra "independent living" til kommunal organisering og tjenesteyting : kjennes BPA-ordningen, slik den er blitt, igjen på sitt ideologiske og politiske grunnlag?.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra normalisering til empowerment : ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205302421. 224 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for people with intellectual disabilities : experiences and dilemmas.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment as guidance for professional social work : an act of balancing on a slack rope.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse: God ordning - kan bli bedre.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - en vellykket nyskaping i velferdspolitikken.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse: Mer hjelp på flere arenaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - konsekvenser og dilemmaer i arbeid med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment as guidance for professional social work: an act of balancing on a slack rope.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring og selvstendig liv - hvilke muligheter åpner brukerstyrt personlig assistanse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Profesjonell autonomi og brukermedvirkning : kommentar.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse for funksjonshemmede - en nyskapning i den norske velferdsstaten.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment som rettesnor for helse- og sosialarbeidere: konsekvenser og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Har vi en vernepleierutdanning som er i utakt med seg selv?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse for mennesker med utviklingshemming - muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowermentbegrepet. Konsekvenser og dilemmaer for arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske utviklingslinjer fra normalisering til empowerment.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Fra trening til myndiggjøring: Har vi en vernepleierutdanning i utakt med seg selv?.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). From agreement to conflict and variety? About making personal assistance an every-day arrangement.
 • Askheim, Ole Petter (). Når styringsevnen er begrenset. Brukerstyrt personlig assistanse og utviklingshemmede. ISBN 8271842633. 66 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse for funksjonshemmede i Norden. En sammenliknende studie av ordningen i Danmark, Finland, Sverige og Norge. ISBN 8271842358. 74 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for people with intellectual disabilities.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA-aktuell tjeneste for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). BPAaktuell tjeneste for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowerment-begrepet. Konsekvenser og dilemmaer for sosialpedagogisk arbeid med psykisk utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowermentbegrepet. Konsekvenser og dilemmaer for arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring (empowerment) og utviklingshemming. Muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvilke utfordringer står vernepleierutdanningene overfor sett i lys av fremtidige omsorgspolitiske endringer?.
 • Askheim, Ole Petter (). Om brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Fortroppens dilemma.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment. Utfordringer og dilemmaer i arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleierrollen i endring.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleierrollen i endring.
 • Askheim, Ole Petter (). Forebyggingens tapte ære.
 • Askheim, Ole Petter (). Psykisk utviklingshemmede og myndiggjøring. Utfordringer og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Independent Living - et reelt alternativ for fremtiden?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Kan ideologien overføres til andre hjelpetiltak og dermed heve kvaliteten på tjenestene?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning - begrepsinnhold og praktiske konsekvenser.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse og psykisk utviklingshemmede: Dilemmaer ved ordningen og noen foreløpige resultater fra en spørreundersøkelse.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance - Nordic comparisons.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - dilemmaer og veivalg.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske endringer - konsekvenser for praksis. Video 1: Normalisering Video 2: Empowerment og normalisering.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøringsbegrepet i forhold til psykisk utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Hjemmebaserte tjenester eller personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Skoleelever i risikosonen.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Norway : from experiment to permanent service.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Fra lydighet til lederskap? : om brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 82-518-3836-3. 178 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for disabled people : the Norwegian experience.
 • Fauske, Halvor; Askheim, Ole Petter (). Risikoungdom : hvordan kan skoleverkets forebyggende potensiale realiseres?.
 • Ole Petter, Askheim (). Osmorgspolitiske endringer - profesjonelle utfordringer. ISBN 82-417-0938-2. 149 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : brukererfaringer.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : økt nærhet - mer fleksibilitet.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Mathisen, Vigdis (). Fritidas plass i det forebyggende ungdomsarbeidet.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars; Struijk, Bertje; Thuen, Harald (). Pedagogikk og teknologi : nye utfordringer : foredragene fra den 24. N FPF-kongressen på Lillehammer. ISBN 8271841831. 67 s.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse : selvbestemmelse og fleksibilitet.
 • Fauske, Halvor; Askheim, Ole Petter; Mathisen, Vigdis (). Risikoungdom : forebygger skoleverket problemutvikling?.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Pedersen, Willy; Waal, Helge (). Skoleelever i risikosonen.
 • Askheim, Ole Petter (). I riktig retning.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Mathisen, Vigdis (). Risikoungdom : forebygger skoleverket problemutvikling?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Thuen, Harald; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars (). Pedagogikk og teknologi : en introduksjon.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (47)

 • Jenhaug, Line; Askheim, Ole Petter (). Empowering parents as co-producers: Personal assistance for families with disabled children.
 • Jenhaug, Line; Askheim, Ole Petter (). Personal Assistance for Families with Disabled Children.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkningsdiskurser i den norske velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter; Beresford, Peter; Heule, Cecilia (). Mend the gap : strategies for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Askheim, Ole Petter (). Recovery-perspektivet: Utfordrende, men utydelig og uklart.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon som velferdssektorens kinderegg.
 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove; Askheim, Ole Petter (). Norway: Do Gap-mending Methods Have any Long-Term Effects? Experiences from the Norwegian Course Meeting Face to Face Creates Insights.
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid (). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra empowerment til samproduksjon: vitalisering eller tåkelegging av empowermentperspektivet?.
 • Bonfils, Inge S; Askheim, Ole Petter (). Empowerment and personal assistance - resistance, consumer choice, partnership or discipline?.
 • Askheim, Ole Petter; Bengtsson, Hans; Bjelke, Bjarne Richter (). Personal assistance in a Scandinavian context: similarities, differences and developmental traits.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleieren som aktør for en "empowerment"-orientert praksis.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). "Ansikt til ansikt gir innsikt" : brukere som medstudenter i sosialfaglig utdanning.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Political citizenship and local political participation for disabled people.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Askheim, Ole Petter (). ‘Meeting Face to Face Creates New Insights’: Recruiting Persons with User Experiences as students in an Educational Programme in Social Work.
 • Askheim, Ole Petter (). Rehabilitering og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter; Borg, Marit (). Deltagerbasert forskning i psykisk helsearbeid : et bidrag til mer "brukbar" kunnskap?.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Gardli, Kristin; Hasvold, Tove (). Empowerment : ansikt til ansikt gir innsikt.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Sosial kapital som grunnlag for politikk og tiltaksutvikling for utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning : kun for verdige trengende? Om brukermedvirkning på rusfeltet.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Deltakerbasert forskning : forskningsstrategi for sosialarbeiderutdanningene.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal Assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Utfordringer innenfor det sosialfaglige arbeidet.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment på alvor? : personlig assistanse for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : ulike tilnærminger.
 • Askheim, Ole Petter (). En krysning mellom Jesus og Supermann? : om spenninger og konfliktlinjer innen vernepleierfaget.
 • Askheim, Ole Petter (). Verdsetting av sosial rolle (VSR).
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance - direct payments or alternative public service. Does it matter for the promotion of user control?.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Mye er forskjellig, men inni er vi like : personlig assistanse i Sverige og Norge.
 • Askheim, Ole Petter; Hennum, Helga Brun (). Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Familier med funksjonshemmede barn i velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for people with intellectual disabilities : experiences and dilemmas.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment as guidance for professional social work : an act of balancing on a slack rope.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse for funksjonshemmede - en nyskapning i den norske velferdsstaten.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse for mennesker med utviklingshemming - muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowermentbegrepet. Konsekvenser og dilemmaer for arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowerment-begrepet. Konsekvenser og dilemmaer for sosialpedagogisk arbeid med psykisk utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - dilemmaer og veivalg.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for disabled people : the Norwegian experience.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Mathisen, Vigdis (). Fritidas plass i det forebyggende ungdomsarbeidet.
 • Fauske, Halvor; Askheim, Ole Petter; Mathisen, Vigdis (). Risikoungdom : forebygger skoleverket problemutvikling?.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Pedersen, Willy; Waal, Helge (). Skoleelever i risikosonen.
 • Askheim, Ole Petter; Fauske, Halvor; Mathisen, Vigdis (). Risikoungdom : forebygger skoleverket problemutvikling?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Thuen, Harald; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars (). Pedagogikk og teknologi : en introduksjon.

Bøker (26)

 • Skarli, Jim; Askheim, Ole Petter (). Med blanke ark og fargestifter tel. En evaluering av BPA- ordningen i Ringsaker kommune. ISBN 978-82-8340-047-2. 54 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). BPA – status og forslag til framtidig rapportering. 46 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker. 134 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : kunnskapsstatus. ISBN 82-7184-354-0. 49 s.
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Et blikk i bakspeilet : norsk forskning om funksjonshemming 2004 - 2012. 16 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42850-8. 214 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring - Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 978-82-7356-676-8. 74 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 8271843370. 63 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Like muligheter for politisk deltakelse. 54 s.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter (). Tilgjengelighet ved valg : en evaluering av kommunenes erfaringer med veilederen "Tilgjengelighet til valg" og kartlegging av tilgjengeligheten ved kommune- og fylkestingsvalget 2007. 28 s.
 • Askheim, Ole Petter; Løken, Kårhild Husom; Fjæstad, Berit; Smith-Hald, Bjørn; Beston, Gro; Kaspersen, Bjørg (). Lave stemmer skal også høres : verktøykasse for brukermedvirkning (Hefte / DVD).
 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt (). Empowerment i teori og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205378223.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205364899. 148 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Å leve er mer enn å overleve Funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse forteller. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205358575.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205362149. 223 s.
 • Nagel, Anne-Hilde; Nagell, Hilde Wisløf; Balto, Asta; Cappelen, Alexander; Nymoen, Hanne Signe; Rønning, Helge; Salomonsen, Jone; Schreiner, Per; Semb, Anne Julie; Skjelbred, Ann Helene; Askheim, Ole Petter; Vandvik, Bjarte; Kalleberg, Ragnar (). Forskningetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. 50 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205364893. 148 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205325979. 112 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (). Sosial tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. 112 s.
 • Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (). Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn. Lønn, påskjønnelse eller avlat?. ISBN 82-7894-163-7. 111 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra normalisering til empowerment : ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205302421. 224 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Når styringsevnen er begrenset. Brukerstyrt personlig assistanse og utviklingshemmede. ISBN 8271842633. 66 s.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse for funksjonshemmede i Norden. En sammenliknende studie av ordningen i Danmark, Finland, Sverige og Norge. ISBN 8271842358. 74 s.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Fra lydighet til lederskap? : om brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 82-518-3836-3. 178 s.
 • Ole Petter, Askheim (). Osmorgspolitiske endringer - profesjonelle utfordringer. ISBN 82-417-0938-2. 149 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars; Struijk, Bertje; Thuen, Harald (). Pedagogikk og teknologi : nye utfordringer : foredragene fra den 24. N FPF-kongressen på Lillehammer. ISBN 8271841831. 67 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (118)

 • Askheim, Ole Petter (). Collaboration between researchers and co-researchers - Experiences from a project with service users as co-researchers..
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – det nye styringsidealet?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : samproduksjon og samskaping.
 • Askheim, Ole Petter (). When the service users innovate. Personal assistance as a social innovation.
 • Askheim, Ole Petter (). 1.opponent for Vår Mathiesens phd-avhandling «Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre – et interaksjonistisk perspektiv. Praktisering av «brukermedvirkning» i fellesrom og rapporter».
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia; Kristiansen, Arne (). The PowerUs network: mending the gap – strategies for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Experiences with research cooperation between researchers and co-researchers with service user experiences.
 • Askheim, Ole Petter (). Service user participation from policy to practice. Experiences from co-operation with co-researchers in a Norwegian research project about user participation for disabled people, elderly people and people with mental health problems.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning : maktoverdragelse, disiplinering eller ansvarliggjøring.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i praksis : utfordringer i arbeid med utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkningsdiskurser i velferdspolitikken. En analyse av policydokumenter rettet mot funksjonshemmede, eldre og personer med psykiske lidelser.
 • Askheim, Ole Petter (). Det mangfoldige empowermentbegrepet.
 • Askheim, Ole Petter (). Samarbeidsbasert forskning – utfordringer og muligheter.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). «Mend the gap» - a new approach for developing user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – begrepet alle vil eie.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i sosialt arbeid.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning.
 • Askheim, Ole Petter (). From user controlled to municipal controlled: Variations of personal assistance in Norway.
 • Askheim, Ole Petter (). Honnørordenes Janusansikt : eksempler fra politikken for funksjonshemmede»..
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – hvor står ordningen etter 20 år i den norske velferdspolitikken.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistans: Nordiska erfarenheter.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i spenningsfeltet mellom maktutøvelse og disiplinering.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - begrepet alle vil eie.
 • Askheim, Ole Petter (). Mend the gap: A new strategy for user involvement in social work education.
 • Askheim, Ole Petter (). Samskaping i et folkehelseperspektiv fra Stortingsmelding 29 (2012-2013): Morgendagens omsorg.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon og samfunnsarbeid.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning – et dilemma for ansatte?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning og sidestilling av fagkunnskap og brukerkunnskap i opplæring av pasienter og pårørende.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : hva innebærer det? Hvilke utfordringer og dilemmaer gir det for praksis?.
 • Askheim, Ole Petter (). Rehabilitering i spenningsfeltet mellom styrking og styring.
 • Askheim, Ole Petter (). "Ansikt til ansikt gir innsikt" : personer med brukererfaring som medstudenter i sosialfaglige utdanninger.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvilke muligheter og begrensninger gir empowerment-perspektivet til pasient- og pårørendeopplæring.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter; Bonfils, Inge S (). Empowerment and personal assistance : resistance, partnership or discipline.
 • Askheim, Ole Petter; Bjelke, Bjarne Richter; Bengtsson, Hans (). Personal assistance in the Scandinavian countries: driving forces, ideologies and reform strategies.
 • Askheim, Ole Petter (). Political citizenship for All? The Participation of People with Disabilities in Local Political Proces.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). User involvement in social work education : experiences from UK and Scandinavia and future strategies.
 • Askheim, Ole Petter; Heule, Cecilia (). Gapmending Methods in the education of social work.
 • Askheim, Ole Petter (). Et komperativt skandinavisk perspektiv på personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). 2. opponent ved disputasen til Kristin Humerfelt med avhandlinga "Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan - anerkjennelse og krenkelse.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). User involvement in social work education : international and national network.
 • Askheim, Ole Petter (). Meeting face to face creates new insghts. Recruiting persons with user experiences as students in an educational programme in social work.
 • Askheim, Ole Petter (). Medforskning i helse- og sosialfagene - muligheter, utfordringer og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance: What happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Askheim, Ole Petter; Denvall, Verner; Wolmesjö, Maria (). On equal terms : experiences with common university courses for social work students and service users.
 • Askheim, Ole Petter (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukestyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Hva har skjedd med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) siden 2002?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : konsekvenser av målgruppeutvidelsen?.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvordan ser det ut over grensen? Hva finnes av brukerdeltakelse i de norske sosialarbeiderutdanningene?.
 • Askheim, Ole Petter (). Hva har skjedd med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) siden 2002?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment : Ansikt til ansikt gir innsikt. Et forsøk på reelt brukersamarbeid i profesjonsutdanningene.
 • Askheim, Ole Petter (). Sosial kapital - et undervurdert begrep i arbeidet med tilrettelegging av fritid for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment i praksis - en introduksjon til hva empowerment innebærer i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Medvirkning - kun for verdig trengende?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Begrep og nivå i brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter; Gardli, Kristin (). Hva er brukermedvirkning i Fretex - og hva kan det være?.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political participation by disabled people.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - prinsipper og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Norway.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning på rusområdet - realiteter, muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Stemmerett for alle - ingen selvfølgelighet for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal Assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter (). Betydningen av brukermedvirkning, hvorfor og hvordan?.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA - dilemmaer og utfordringer framover.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Sweden and Norway : from difference to convergence?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment som utgangspunkt for brukermedvirkning.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - BPA.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring og medvirkning - et prosjekt om brukermedvirkning fra personer med psykiske lidelser.
 • Løken, Kårhild Husom; Askheim, Ole Petter (). Empowerment i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning - demokratisering eller tåkelegging?.
 • Askheim, Ole Petter (). Makt istället för vanmakt: Myndiggörande, empowerment, fokus psykiskt sjuka.
 • Askheim, Ole Petter (). Makt istället för vanmakt: Individstyrd brukarservice, att stärka brukarna. Personlig assistans/individinriktade tjänster, olika modeller i de nordiska länderna.
 • Askheim, Ole Petter (). Utvidelse av brukerstyrt personlig assistanse til nye målgrupper ? demokratisering med bismak?.
 • Askheim, Ole Petter (). Selvbestemmelse i eget liv: - Empowerment hva innebærer det? - BPA som virkemiddel.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA - "brukerstyrt personlig assistanse" : hvor står lovgivningen? Hvilke erfaringer har vi med denne hjelpeformen i forhold til mennesker med utviklingshemming.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment og brukerinnflytelse.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra independent living til brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - hva er det? : konsekvenser for yrkesrollen.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). Ti års forskning om BPA : hva har det lært oss om suksessfaktorene i vellykkede BPA-ordninger?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyring og den profesjonelle rolla.
 • Askheim, Ole Petter (). Er mestring og empowerment det samme?.
 • Askheim, Ole Petter (). Blir fagfolk overflødige med brukerstyrt personlig assistanse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment-begrepet – ulike tilnærminger.
 • Askheim, Ole Petter (). Personlig assistanse : modellutforming og myndiggjøring.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance: traits for development and the road forward.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske endringer : empowerment på norsk.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra konsensus til konflikt og variasjon? : brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Fra normalisering til empowernment.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - bør tjenesten utvides til å omfatte funksjonshemmede barn?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyring i omsorgssektoren - kvalitetsstempel eller ansvarsfraskrivelse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistanse - direct payments or alternative public service : does it matter for the promotion of user control? : paper.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse - fra "independent living" til kommunal organisering og tjenesteyting : kjennes BPA-ordningen, slik den er blitt, igjen på sitt ideologiske og politiske grunnlag?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment as guidance for professional social work: an act of balancing on a slack rope.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring og selvstendig liv - hvilke muligheter åpner brukerstyrt personlig assistanse?.
 • Askheim, Ole Petter (). Profesjonell autonomi og brukermedvirkning : kommentar.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). From agreement to conflict and variety? About making personal assistance an every-day arrangement.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance for people with intellectual disabilities.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvilke utfordringer står vernepleierutdanningene overfor sett i lys av fremtidige omsorgspolitiske endringer?.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleierrollen i endring.
 • Askheim, Ole Petter (). Vernepleierrollen i endring.
 • Askheim, Ole Petter (). Forebyggingens tapte ære.
 • Askheim, Ole Petter (). Psykisk utviklingshemmede og myndiggjøring. Utfordringer og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Independent Living - et reelt alternativ for fremtiden?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Kan ideologien overføres til andre hjelpetiltak og dermed heve kvaliteten på tjenestene?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning - begrepsinnhold og praktiske konsekvenser.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse og psykisk utviklingshemmede: Dilemmaer ved ordningen og noen foreløpige resultater fra en spørreundersøkelse.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance - Nordic comparisons.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse i teori og praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Hjemmebaserte tjenester eller personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Skoleelever i risikosonen.
 • Askheim, Ole Petter (). Personal assistance in Norway : from experiment to permanent service.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : brukererfaringer.

Annet (57)

 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - hva betyr det? Hvordan praktisere det?.
 • Askheim, Ole Petter; Haaland Øverby, Mette (). Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning.
 • Askheim, Ole Petter (). Den skandinaviske normaliseringstradisjonen - hvilke styrker og svakheter har den i møte med empowerment?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning: En uutnyttet mulighet i de sosialfaglige utdanningene.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerinvolvering i forskning.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning og utviklingsarbeid.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – styrking, styring eller begge deler. Utfordringer og dilemmaer for fagpersonen.
 • Askheim, Ole Petter; Øverby, Mette Haaland (). Hvordan opplever medforskere og forskere samarbeidet? Erfaringer fra forskningsprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning: Muligheter og utfordringer for helse- og sosialfagene.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i forskning: Bakgrunn, muligheter, spenninger og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i den norske velferdspolitikken – likheter og ulikheter i politikken rettet mot eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment – begrepet alle vil eie. Tilnærminger – utfordringer – dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Samproduksjon – Velferdssektorens kinderegg?.
 • Skarli, Jim; Askheim, Ole Petter (). Med blanke ark og fargestifter tel. En evaluering av BPA- ordningen i Ringsaker kommune.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukermedvirkning i praksis.
 • Askheim, Ole Petter (). Forsker med bruker på laget.
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Norsk forskning om funksjonshemming : oppfyller den målet om å fremme deltakelse og likestilling?.
 • Askheim, Ole Petter (). Framtidas velferdsutdanninger : hvor er brukerne?.
 • Askheim, Ole Petter; Eknes, Jarle; Øvernes, Eirik (). Mangfold og muligheter.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Pasientopplæring og empowerment.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede: en ekskludert gruppe i politikken.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede : ekskludert i politikken.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). For få funksjonshemmede politikere.
 • Askheim, Ole Petter (). Hvor står norsk forskning om funksjonshemming?.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Stemmerett for alle.
 • Askheim, Ole Petter (). Bokanmeldelse : Developments in Direct Payments av Janet Leece og Joanna Bornat.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Askheim, Ole Petter (). Independent futures : creating user-led disibility services in a disabling society / Colin Barnes & Geof Mercer.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse og utviklingshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Er mestring og empowerment det samme?.
 • Askheim, Ole Petter (). Ti års forskning om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Askheim, Ole Petter (). Den myndiggjorte bruker : en trussel mot det profesjonelle tjenesteapparatet?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse: God ordning - kan bli bedre.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - en vellykket nyskaping i velferdspolitikken.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse: Mer hjelp på flere arenaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment - konsekvenser og dilemmaer i arbeid med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment som rettesnor for helse- og sosialarbeidere: konsekvenser og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Har vi en vernepleierutdanning som er i utakt med seg selv?.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske utviklingslinjer fra normalisering til empowerment.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Fra trening til myndiggjøring: Har vi en vernepleierutdanning i utakt med seg selv?.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment.
 • Askheim, Ole Petter (). BPA-aktuell tjeneste for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). BPAaktuell tjeneste for utviklingshemmede?.
 • Askheim, Ole Petter (). Det tvetydige empowermentbegrepet. Konsekvenser og dilemmaer for arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøring (empowerment) og utviklingshemming. Muligheter og dilemmaer.
 • Askheim, Ole Petter (). Om brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter (). Fortroppens dilemma.
 • Askheim, Ole Petter (). Empowerment. Utfordringer og dilemmaer i arbeidet med funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter (). Omsorgspolitiske endringer - konsekvenser for praksis. Video 1: Normalisering Video 2: Empowerment og normalisering.
 • Askheim, Ole Petter (). Myndiggjøringsbegrepet i forhold til psykisk utviklingshemmede.
 • Fauske, Halvor; Askheim, Ole Petter (). Risikoungdom : hvordan kan skoleverkets forebyggende potensiale realiseres?.
 • Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : økt nærhet - mer fleksibilitet.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse : selvbestemmelse og fleksibilitet.
 • Askheim, Ole Petter (). I riktig retning.