Language: NOR | ENG
silhouette

Mira Elise Glaser Holte

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for master i sosialfaglig arbeid
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Om PhD-prosjektet, med arbeidstittelen "Vekst gjennom motgang? Unge flyktningers fortellinger om styrker, ressurser, læring og utvikling i samspill med omgivelsene".

Overordnet formål i prosjektet er å undersøke og forklare hva som bidrar til at mange unge med flyktningbakgrunn, til tross for opplevelser av traumer og motgang, fungerer godt og finner håp og mening i tilværelsen. Sentrale mål i prosjektet er å nyansere og utvide forståelsen av unge flyktninger gjennom å løfte frem styrker, agens, meningsskaping og positiv vekst som sentrale tema i deres historier og utvikling. Videre å bidra til kunnskap om hvordan sosiale og samfunnsmessige forhold påvirker individers trivsel og utviklingsmuligheter, og hvordan denne kan brukes til å tilrettelegge for gode utviklingsveier. Empiri samles inn gjennom kvalitative dybdeintervjuer, for slik å kunne løfte frem de unges stemmer og forståelser av egen situasjon.

Samlet har forskningen om flyktninger i stor grad fokusert på traumatiske opplevelser før og under flukt, og påfølgende psykiske helseplager. Mens unge flyktningers sårbarhet hverken kan eller skal ignoreres, er det viktig å rette mer oppmerksomhet mot deres styrker og utviklingspotensial, og å se på hva – og hvordan - mennesker faktisk klarer å få til i livet sitt, selv om de også har det vanskelig. Et ensidig problemfokus kan bidra til unyanserte fremstillinger av de unge som passive og sårbare, med fare for at man unnlater å se på dem som kompetente aktører i eget liv. Videre er det en risiko for at rådende, ensidige diskurser om flyktninger som traumatiserte, psykisk syke og avhengige av behandlings- og velferdsressurser bidrar til stigmatisering og en asyldebatt sentrert rundt frykt og økonomiske utfordringer. Med bakgrunn i psykologisk teori og forskning om blant annet resiliens, positiv vekst og utvikling, søker denne studien å betrakte de unge som aktive, handlende individer som på samme tid utviser både sårbarheter og kapasiteter.

Ekspertområder

Utdanning og tidligere forskningserfaring: 

Min utdanning inkluderer blant annet en mastergrad i kultur-, sosial- og samfunnpsykologi fra NTNU. Jeg tilbragte siste studieår ved UC Berkeley California, hvor jeg også skrev masteroppgaven min.

Jeg har tidligere jobbet som prosjektmedarbeider og prosjektkoordinator ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), hovedsakelig med prosjekter om vold og seksuelle overgrep mot barn, samt om enslige mindreårige flyktninger. Jeg har også jobbet med et forskningsprosjekt om ADHD hos kvinner med økonomisk støtte fra ADHD Forskningsnettverk.

Interesse- og kompetanseområder:

  • Flyktninger, enslige mindreårige flyktninger
  • Posttraumatisk vekst 
  • ADHD hos unge og voksne 
  • Vold, overgrep og traumer (utsatte barn og unge) 
  • Stigmatisering og utenforskap 
  • Positiv, humanistisk og eksistensiell psykologi
  • Samarbeidsbasert forskning
  • Kvalitativ forskning

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin