Language: NOR | ENG

May Sissel Rognstad

Stipendiat
E-post:
may.rognstad@inn.no
Telefon:
+47 61 28 85 36
Mobiltelefon:
+47 905 13 579
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

  • Arbeidserfaring fra barnehage som pedagogisk leder, førskolelærer, støttepedagog og spesialpedagog, og arbeidserfaring fra bofelleskap som miljøarbeider og miljøterapeut.
  • Master i spesialpedagogikk, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer

Ekspertområder

Mitt Phd- prosjekt har arbeidstittelen: Deltakelse og læring: Om livskvalitet for unge med kognitiv funksjonsnedsettelse. Formålet med undersøkelsen er å få frem kunnskap og forståelse for forhold i videregående skole som kan bidra til god livskvalitet, og for forhold som kan bidra til redusert livskvalitet med fokus på sosial deltakelse, læring/mestring og selvbestemmelse.

Undersøkelsen benytter en hermeneutiske fenomenologisk kvalitativ tilnærming med korte semi- strukturerte intervjuer ved innhenting av data. Undersøkelsen er inspirert av Siri Næss sitt psykologiske livskvalitetsbegrep. Fra dette perspektivet blir livskvalitet sett på som et subjektivt fenomen som bare har mening gjennom individuell opplevelse og erfaring av betingelsene ungdom lever under. Undersøkelsen har derfor et ungdomsperspektiv på livskvalitet, fordi de fleste undersøkelser på området har et foreldreperspektiv. Et foreldreperspektiv er utvilsomt viktig, men det er også viktig å inkludere perspektiver fra unge med kognitiv funksjonsnedsettelse (f. eks. Downs syndrom, autisme). I lys av debatten om inkludering og spesialundervisningens kvalitet og innhold, er det verdifullt og ikke minst viktig å få med seg elevens egne erfaringer og perspektiver på hva «det gode liv» er. Det er deres opplevelser og følelser som må danne utgangspunkt for å forandre gjeldende ordninger.