Faglige interesser

Andersens faglige produksjon og interesse ligger i skjæringsfeltet mellom velferdsforskning og kommunalforskning. Det dreier seg om forholdet mellom statlig styring og kommunal handlefrihet ved iverksetting av velferdspolitikk, kommunal organisering av forvaltning og tjenesteproduksjon, samt brukermedvirkning på systemnivå. Fokuset for forskningen de senere åra har særlig vært knyttet til offentlig politikk og tiltak overfor funksjonshemmede.

Andersen deltar nå i prosjektet "Making user participation work - from policy to practice", hvor hans bidrag er knyttet til studier av organisering og forvaltning av omsorgstjenester overfor tre sentrale brukergrupper i kommunene (eldre, personer med psykiske problemer og funksjonshemmede) og hvordan brukermedvirkning forstås og praktiseres i den sammenhengen.

Jan Andersen er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HINN.

Profil i databasen Cristin

Bakgrunn

Jan Andersen er førsteamanuensis i statsvitenskap og er tilknyttet Avdeling for pedagogikk og sosialfag. Han har vært ansatt ved Høgskolen i Lillehammer siden 1997, og har tidligere vært forsker ved Østlandsforskning (1988-1997).

Prosjekter (1)

Avsluttede (1)

Vis avsluttedet prosjekter

Ekspertområder

Funksjonshemmingsforskning, Brukermedvirkning, Organisering av velferdstjenester

Publikasjoner (54)

Utvalgte (54)

 • Andersen, Jan (). The scope of possibilities for user influence in municipal health and care services in Norway.
 • Andersen, Jan (). Representerende brukermedvirkning : retningslinjer innen ulike områder, kompetansekrav og muligheter for utvikling av ei proaktiv rolle.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Andersen, Jan (). User councils for disabled people in Norway – from reactive to proactive?.
 • Andersen, Jan (). Representerende brukermedvirkning - retningslinjer innen ulike områder, kompetansekrav og muligheter for utvikling av ei proaktiv rolle.
 • Andersen, Jan (). Grunnopplæring i brukermedvirkning.
 • Andersen, Jan (). Representerende brukermedvirkning.
 • Andersen, Jan (). Municipal implementation of user-controlled personal assistance in Norway –variations and common patterns.
 • Andersen, Jan (). Kommunenes tildelingspraksis for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). BPA – status og forslag til framtidig rapportering. 46 s.
 • Andersen, Jan (). Nye tendenser i kommunenes arbeidsgiverpolitikk for BPA?.
 • Andersen, Jan (). Forelesning på kurs om brukermedvirkning.
 • Andersen, Jan; Hugemark, Agneta; Bjelke, Bjarne Richter (). The market of personal assistance in Scandinavia: hybridization and provider efforts to achieve legitimacy and customers.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker. 134 s.
 • Andersen, Jan; Hugemark, Agneta; Bjelke, Bjarne Richter (). The market of personal assistance in Scandinavia - hybridisation and provider efforts to achieve legitimacy and customers.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan (). BPA : trekk ved kommunal saksbehandling, arbeidsgivernes tilrettelegging og assistentenes arbeidsbetingelser. 65 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Andersen, Jan (). Brukermedvirkning i råd og utvalg - muligheter og utfordringer.
 • Andersen, Jan (). Brukerrepresentasjon i råd og utvalg på lokalt og regionalt nivå. ISBN 82-7184-340-0.
 • Andersen, Jan (). Brukerrepresentasjon i råd og utvalg på lokalt og regionalt nivå. En presentasjon av en undersøkelse fra Oppland som er publisert som forskningsrapport nr. 146/2011 i HiLs rappportserie.
 • Andersen, Jan (). Brukerinnflytelse i kommunale velferdstjenester.
 • Andersen, Jan; Skog, Bente Merete Joten (). Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester : en moderniseringsøvelse til besvær?.
 • Andersen, Jan (). The market of service providers of personal assistance in Scandinavia : development, challenges and tensions.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Andersen, Jan (). Hvordan fungerer brukermedvirkning?.
 • Andersen, Jan (). Nyere utviklingstrekk i offentlig sektor : behovet for koordinering mellom nivåer og sektorer.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : konsekvenser av målgruppeutvidelsen?.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring - Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 978-82-7356-676-8. 74 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 8271843370. 63 s.
 • Andersen, Jan (). Kjennetegn ved den norske velferdsstaten og nyere utviklingstrekk i offentlig sektor.
 • Andersen, Jan (). Nyere utviklingstrekk i velferdsforvaltningen.
 • Andersen, Jan (). Brukerstyrt personlig assistanse som innovasjon i velferdssektoren.
 • Andersen, Jan; Solheim, Liv Johanne (). På kanten av arbeidsmarkedet - hva tror vi og hva vet vi?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Andersen, Jan (). Brukerstyrt personlig assistanse som innovasjon i velferdssektoren.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205362149. 223 s.
 • Andersen, Jan (). Effekten av stimuleringstilskuddet til brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 8271843141.
 • Andersen, Jan (). Organisering av brukerstyrt personlig assistanse : betyr det noe?.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Mye er forskjellig, men inni er vi like : personlig assistanse i Sverige og Norge.
 • Andersen, Jan (). Personal assistance as a strategic game between state and municipalities in Norway.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse: God ordning - kan bli bedre.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - en vellykket nyskaping i velferdspolitikken.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse: Mer hjelp på flere arenaer.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Har vi en vernepleierutdanning som er i utakt med seg selv?.
 • Andersen, Jan (). Personal Assistance as a strategic game between State and Municipailities.
 • Andersen, Jan (). Brukerstyrt personlig assistanse fra forsøk til lov. ISBN 8271842544. 61 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Fra trening til myndiggjøring: Har vi en vernepleierutdanning i utakt med seg selv?.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). From agreement to conflict and variety? About making personal assistance an every-day arrangement.
 • Andersen, Jan (). Changes in municipal alcohol control policies in Norway.
 • Andersen, Jan (). Evaluering av Buskerud trygdemedisinske kompetansesenter. ISBN 82-7356-422-3. 103 s.
 • Andersen, Jan; Nyhus, Lene (). Autismeprogrammet : en underveisevaluering. ISBN 82-7356-411-8. 120 s.
 • Andersen, Jan (). Kommunal alkoholpolitikk i endring.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (11)

 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Andersen, Jan (). User councils for disabled people in Norway – from reactive to proactive?.
 • Andersen, Jan; Hugemark, Agneta; Bjelke, Bjarne Richter (). The market of personal assistance in Scandinavia: hybridization and provider efforts to achieve legitimacy and customers.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Andersen, Jan (). Brukerinnflytelse i kommunale velferdstjenester.
 • Andersen, Jan; Skog, Bente Merete Joten (). Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester : en moderniseringsøvelse til besvær?.
 • Andersen, Jan (). Brukerstyrt personlig assistanse som innovasjon i velferdssektoren.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Mye er forskjellig, men inni er vi like : personlig assistanse i Sverige og Norge.
 • Andersen, Jan (). Personal assistance as a strategic game between state and municipalities in Norway.
 • Andersen, Jan (). Changes in municipal alcohol control policies in Norway.
 • Andersen, Jan (). Kommunal alkoholpolitikk i endring.

Bøker (11)

Vitenskapelige konferansebidrag (19)

 • Andersen, Jan (). The scope of possibilities for user influence in municipal health and care services in Norway.
 • Andersen, Jan (). Representerende brukermedvirkning - retningslinjer innen ulike områder, kompetansekrav og muligheter for utvikling av ei proaktiv rolle.
 • Andersen, Jan (). Grunnopplæring i brukermedvirkning.
 • Andersen, Jan (). Representerende brukermedvirkning.
 • Andersen, Jan (). Municipal implementation of user-controlled personal assistance in Norway –variations and common patterns.
 • Andersen, Jan (). Nye tendenser i kommunenes arbeidsgiverpolitikk for BPA?.
 • Andersen, Jan; Hugemark, Agneta; Bjelke, Bjarne Richter (). The market of personal assistance in Scandinavia - hybridisation and provider efforts to achieve legitimacy and customers.
 • Andersen, Jan (). Brukermedvirkning i råd og utvalg - muligheter og utfordringer.
 • Andersen, Jan (). Brukerrepresentasjon i råd og utvalg på lokalt og regionalt nivå. En presentasjon av en undersøkelse fra Oppland som er publisert som forskningsrapport nr. 146/2011 i HiLs rappportserie.
 • Andersen, Jan (). The market of service providers of personal assistance in Scandinavia : development, challenges and tensions.
 • Andersen, Jan (). Nyere utviklingstrekk i offentlig sektor : behovet for koordinering mellom nivåer og sektorer.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse : konsekvenser av målgruppeutvidelsen?.
 • Andersen, Jan (). Kjennetegn ved den norske velferdsstaten og nyere utviklingstrekk i offentlig sektor.
 • Andersen, Jan (). Nyere utviklingstrekk i velferdsforvaltningen.
 • Andersen, Jan; Solheim, Liv Johanne (). På kanten av arbeidsmarkedet - hva tror vi og hva vet vi?.
 • Andersen, Jan (). Brukerstyrt personlig assistanse som innovasjon i velferdssektoren.
 • Andersen, Jan (). Organisering av brukerstyrt personlig assistanse : betyr det noe?.
 • Andersen, Jan (). Personal Assistance as a strategic game between State and Municipailities.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). From agreement to conflict and variety? About making personal assistance an every-day arrangement.

Annet (13)

 • Andersen, Jan (). Representerende brukermedvirkning : retningslinjer innen ulike områder, kompetansekrav og muligheter for utvikling av ei proaktiv rolle.
 • Andersen, Jan (). Kommunenes tildelingspraksis for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Andersen, Jan (). Forelesning på kurs om brukermedvirkning.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Andersen, Jan (). Hvordan fungerer brukermedvirkning?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse: God ordning - kan bli bedre.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - en vellykket nyskaping i velferdspolitikken.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter (). Brukerstyrt personlig assistanse: Mer hjelp på flere arenaer.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Har vi en vernepleierutdanning som er i utakt med seg selv?.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan (). Fra trening til myndiggjøring: Har vi en vernepleierutdanning i utakt med seg selv?.