Ingrid Grimsmo Jørgensen

Høgskolelektor
Avd./Fakultet:
Enhet:
Seksjon for BA-barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Ingrid Grimsmo Jørgensen har bakgrunn fra barnehage, skole, rusomsorg og barne- og ungdomspsykiatrien. Hun har en bred kompetanse innenfor blant annet bygging av psykososiale læringsmiljøer, relasjon voksen- barn, samspill mellom barn, utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser og forebygging, avdekking og håndtering av mobbing/digital mobbing. Hun har i flere år arbeidet tett opp mot barnehage – og skolesektoren for å forebygge mobbing mellom barn. Hun underviser, holder foredrag og arrangerer seminarer om forebygging av psykiske vansker, tilknytningens betydning, kommunikasjon og konflikthåndtering, oppdragelse, bygging av psykososiale læringsmiljøer, utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser, hjem-skole/barnehage-samarbeid og forebygging, avdekking og håndtering av mobbing/digital mobbing for ansatte og foreldre i barnehage og skole. Ingrid Grimsmo Jørgensen har blant annet hatt et fokus på betydningen av samarbeid mellom hjem og barnehage/skole og foreldre sin rolle i forebygging av mobbing/digital mobbing. 

Bakgrunn

Ingrid Grimsmo Jørgensen er høgskolelektor og er utdannet Cand. polit. i pedagogikk fra Universitetet i Bergen. Hennes fagområder er pedagogikk, psykologi og sosialpedagogikk. Høst- 2017 starter hun arbeidet med 1. lektorprosjektet «Nettbasert kompetanseutvikling for å bygge gode psykososiale miljøer og forebygge mobbing og krenkelser i barnehage og skole.» 1.lektorprosjekt vil være tilknyttet Utdanningsdirektoratets tildeling av oppdraget «Nettbasert kompetanseutvikling i barnehage- og skolemiljø, mobbing og andre krenkelser» til Høgskolen i Innlandet (HINN). Hovedfokuset i 1.lektorprosjektet vil være hvordan nettbasert kompetanseutvikling påvirker det helhetlige og systematiske arbeidet med å fremme psykososiale miljøer i barnehage og skole som forebygger mobbing og krenkelser. 

 

Arbeidsoppgaver

Psykososialt læringsmiljø, Relasjonskompetanse, Veiledning

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Ekspertområder

Kommunikasjon, Mobbing, Oppdragelse, Sosiale og emosjonelle kompetanser, Relasjonsarbeid

Publikasjoner (158)

Utvalgte (158)

 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hva er mobbing, hvorfor mobber barn hverandre og hvordan kan et godt samarbeid mellom barnehage og skole forebygge mobbing mellom barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø- håndtering av mobbing og krenkelser i barnehage og skole.
 • Gran, Lillian; Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobilen som digitalt verktøy i undervisningen forebygger mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø - utvikling av sosiale kompetanser hos barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvordan kan foreldre bidra til at barnehage og skole forebygger og stopper krenkelser og mobbing mellom barn»..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø – foreldrenes betydning for å stoppe krenkelser og mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø – aktiviteter som stopper krenkelser og mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende barnehagemiljø - mobber små barn?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing er ikke det vi tidligere har trodd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing blant barn ser ikke ut til å minske.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre er sentrale rollemodeller i barn liv – betydningen av voksne holdninger og handlinger for å forebygge og stoppe krenkelser mellom barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Bygging av inkluderende miljøer og behovet for tverrprofesjonelt arbeid i forebygging og håndtering av krenkelser mellom barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Voksnes ansvar for inkluderende læringsmiljøer – tverrfaglig samarbeid.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole – hva er krenkelser.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Årsaken til at mobbing eksisterer er voksnes holdninger – nytt regelverk styrker elevers rettsikkerhet.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Når barnet ditt mobber andre.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø fritt for krenkelser.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø gir trygghet for alle barn – hvordan skal vi klare å følge den nye opplæringsloven om nulltoleranse mot krenkelser.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvordan kan skoler jobbe systematisk med inkluderende læringsmiljø, betydningen av lærerens relasjonskompetanse og samarbeidet mellom hjem og skole..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Samtaler med barn om sensitive temaer i barnehage og skole.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Implementering av ny rammeplan og ny opplæringslov bidrar til et trygt læringsmiljø.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Systematisk arbeid, høy kompetanse og gode holdninger løser mobbegåten.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø - forbygging og stopping av krenkelser i skole og barnehage.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø – hva løser mobbegåten?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljøer stiller krav til systematisk arbeid.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Derfor blir noen barn mobbere.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). 10 råd mot mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Løser ny mobbelov den mystiske mobbegåten?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbingen fortsetter.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Lund, Ingrid; Oudmayer, Kristin; Yohannes, Josef; Wiker, Paul Viktor (). Slik oppdager du om barnet ditt er en mobber.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Nå oppretter Fylkesmannen eget mobbeteam.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Nytt mobbeteam hos Fylkesmannen i Oppland.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Har du det trygt på skolen?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende miljø og relasjonsarbeid i skole og barnehage.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Bygging av trygt barnehagemiljø uten krenkelser - hvilken betydning har relasjonsarbeid hjemme og samarbeidet mellom foreldre og barnehage.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Bygging av et trygt barnehagemiljø uten krenkelser - hvilken betydning har relasjonsarbeid hjemme og samarbeidet mellom foreldre og barnehage.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Godt barnehagemiljø, forelderrollen og forebygging av utenforskap og mobbing blant små barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barnevernsbarn og utenforskap på skolen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Engasjerte voksne kan forebygge at barn blir mobbet på nett.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing – sosiale prosesser på avveie og følelser på ville veier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Houg, Bodil J. (). Dagsseminar om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Derfor baksnakker vi andre, selv om vi «hater» sladder.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hva betyr det å være en god forelder og hvordan skaper vi et godt samspill mellom foreldre og barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing må forstås som et gruppefenomen, ikke som individuelle trekk og handlinger hos et barn. Hvordan endrer ny forskning det forebyggende arbeidet mot mobbing..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Samtaler med barn som pårørende.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Holdninger og handlinger til voksne i møte med mobbing i barnehagen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Utestengelse, baksnakking og drittslenging – er jentene de mest grenseløse?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Kunnskap om barns temperament, oppmerksomhet rundt foreldres oppdragelsesstil og riktig veiledning fra omgivelsen er sentralt for å forebygge mobbeatferd hos barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Unge trenger hjemmelekser om mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging, avdekking og håndtering av mobbing på hjemmearenaen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foredrag om framtidsskolen og sosial kompetanse hos barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barns sosiale kompetanser i fremtidens skole.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Om facebookinnlegget til Odd Christian Hagen, pappa til to jenter på ungdomstrinnet på Gjøvik..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forsker: – Pappaens hjemmelekse mot mobbing treffer blink.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbing, bygging av godt klassemiljø og hjem-skole-samarbeid.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Mørch, Willy-Tore (). Du lærer barna å mobbe hjemme.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barns hemmelige mobbemareritt.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barn og sosiale medier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Intervju i forbindelse med en pågående mobbesak. Artikkeltittel: "Oliver" (11) har ikke én eneste venn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foredrag om hvordan voksne kan forebygge mobbing mellom barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foredrag om digital mobbing og nettvett.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Anerkjenn barnas digitale gatehjørner!.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbing, hjemmet som læringsarena og foreldre som rollemodeller.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Vennskap, konflikthåndtering, god kommunikasjon og trygge relasjoner forebygger mobbbeatferd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Samtaler med barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse – konflikthåndtering, god kommunikasjon og trygge relasjoner forebygger mobbeatferd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Dette er Victorias svar til mobberne.
 • Kihle, Anne Line; Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fagseminar for medlemmer i Valdres med tema: hvordan vi som profesjonsutøvere møter brukere, pasienter eller elever i spennet mellom handlingskompetanse og relasjonskompetanse.
 • Kihle, Anne Line; Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fagseminar for medlemmer i Gudbrandsdalen med tema: hvordan vi som profesjonsutøvere møter brukere, pasienter eller elever i spennet mellom handlingskompetanse og relasjonskompetanse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Voksne på skjerpe seg på internett!.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Håndterer du barnas medieutfordringer på riktig måte?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Ungdom, sosiale medier og forebygging av krenkelser på nettet.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbeatferd, hjemmet som læringsarena og foreldre som rollemodeller.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Der foreldrene ikke får følge med.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Ha ha, Jonas har jentelus.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Håkon Wibe-Lund er et forbilde.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbeatferd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbeatferd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Godt samspill og kjærlighet i stedet for kjefting, og god konflikthåndtering gir trygge barn..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbing og utestengelse av barn, og samarbeidet mellom hjem og skole.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Derfor er noen barn mer sinte.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Om god kommunikasjon, konflikthåndtering, relasjonarbeid og raushet i møte med barn og unge..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hjemmet som læringsarena, foreldre som trygge rollemodeller og utvikling av sosial kompetanse hos barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Intervju om Djupedalsrapporten.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Intervju om Djupedalsrapporten.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Relasjonsarbeid og tilknytning i barnehagen - voksnes væremåte og samspill med barn har stor betydning for barns trivsel og utvikling.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hjemmet som læringsarena, utvikling av sosial kompetanse hos barn, trygge relasjoner gir mindre mobbing og betydningen av et godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Seminar om å skape det gode læringsmiljøet, observasjon og samtaler med barn, relasjonsarbeid, samarbeid med hjemmet, hva kjennetegner en mobber/mobbeoffer og forebygging av mobbing og utestenging i en klasse..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Om barn og sosiale medier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Om mobbing og hva foreldre kan gjøre hvis barn blir mobbet eller mobber andre.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Om barn, sosiale medier og foreldrerollen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Kunnskapsløft mot mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Seminar om foreldrerollen og hjemmet som læringsarena.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Slitne foreldre og sutrete barn– hvordan kan vi forstå barnet vårt bedre?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre som suksessfaktor - engasjerte foreldre bidrar til et bedre læringsmiljø.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbing, og hva foreldre kan gjøre hvis barn blir mobbet eller mobber andre.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). HiL-artikkel brukt i teaterstykke "Blodig alvor" ved Rogaland teater.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foredrag om baksnakking, drittslenging og kjefting. Hvilke konsekvenser har det for våre barn at voksne oppfører seg slik?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Mørch, Willy-Tore; Oudmayer, Kristin; Vestøyl, Ole Roger (). Eksperter: -"Farmen" er helt uegnet for barn og bør tas av plakaten.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hva gjør jeg hvis mitt barn mobber?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). "Hva skal jeg gjøre for å unngå at barnet mitt mobber andre?".
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre må ta ansvar.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hva gjør jeg hvis mitt barn mobber?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvordan kan foreldre forebygge at barn mobber og hvilke varselsignaler kan vi se?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Slik kan vi bekjempe mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Voksne skaper vennskap - på nett.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). "Prinsesse vil ikke" - hvordan forstå barn som sutrer, protesterer og ikke vil samarbeide!.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Skjult mobbing, sosiale medier og ungdom - innblikk i kommunikasjon og samspill i klasserommet.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Sinte foreldre skaper sinte barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse – samspill, kommunikasjon og tilknytning mellom foreldre og barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Ungdom, sosiale medier og digital mobbing - "Ingen spør meg om hvordan jeg har hatt det på nettet i dag".
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre og barn danser sammen - hva er god kommunikasjon med barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hjemmet som læringsarena - forebygging av mobbeatferd hos barn og unge.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Nei til foreldreopprør - foreldre ber om å få senke skuldrene samtidig med at barn gruer seg til skolestart.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre kan utgjøre en forskjell i kampen mot mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre mot mobbing - det viktige samarbeidet mellom hjem og skole.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - barn mobber andre barn, hva kan vi foreldre gjøre?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fra forskningsdagene til lederplass i Aftenposten - om forskningsformidling og sosiale medier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - lekende samspill med barn i alle aldre forebygger mobbeatferd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fyll koppen min - godt samspill og god konflikthåndtering fremmer sosiale ferdigheter.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing og sosiale ferdigheter i nettskyen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Aggressive gutter eller lekne damer?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse -se barnet ditt innenfra. Barn, temperament og tilknytning.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Lekende samspill og god konflikthåndtering fremmer sosiale ferdigheter hos barn - en runddans mellom foreldre og barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing - hva er mobbing og hvordan kan foreldre forebygge mobbeatferd hos barna sine?.
 • Jørgensen, Sveinung; Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foredrag for studenter fra Tuck School of Business.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Lar datteren bestemme. Hvem skal inviteres? Hvor går aldersgrensen for å kunne avgjøre selv? spør tobarnsmor.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Har funnet invitasjoner i søppelet. Lærer: utestenging har fått en ny form.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Rektorer etter barnebursdagsdebatten: Skolene ... må bry seg mer etter skolen. Foreldre ... må snakke mye mer sammen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Intervju i "Ukeslutt" om barnebursdager, mobbing og utestengelse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvem skal bestemme når barn ikke ønsker å invitere barn i bursdag?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Debatt i "Her og nå" med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barnebursdag, mobbing og utestengelse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barnebursdag, mobbing og utestengelse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Våg å være ekspert.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fra forskning til forsider.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing er ikke et teknologisk problem, men et sosialt problem.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing handler ikke om teknologi.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing og sosiale medier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - godt samspill og god konflikthåndtering fremmer sosial kompetanse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barn og sosiale medier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldreveiledning i barnehagen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - hva er mobbing og hvordan kan foreldre forebygge at barn mobber andre barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - godt samarbeid og god konflikthåndtering mellom foreldre og barn fremmer sosial kompetanse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Voksne skaper vennskap mellom barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Resultater fra Elevundersøkelsen 2012.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fra Forskningsdagene til lederplass i Aftenposten.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Voksne skaper vennskap : lekende samspill på hjemmebane forebygger mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse : lekende samspill og god konflikthåndtering forebygger mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse : lekende samspill og god kommunikasjon løser konflikter og forebygger mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing, har jeg et ansvar? Et foredrag om betydningen av sosial kompetanse fra man er barn til man er voksen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre vil helst lukke øynene om barna deres plager andre.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvorfor mobber vi?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - lekende samspill og god konflikthåndtering forebygger mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvorfor mobber folk andre?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Utvikling av sosial kompetanse hos barn og unge.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). På hvilken måte kan konflikthåndtering mellom foreldre og barn være med å forebygge mobbing på skolen, og bidra til å skape vennskap, forståelse og empati mellom elevene?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Skaare, Sigrun Dancke (). Barn lærer mobbeadferd av foreldrene.

Vitenskapelige konferansebidrag (12)

 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Voksne skaper vennskap - på nett.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). "Prinsesse vil ikke" - hvordan forstå barn som sutrer, protesterer og ikke vil samarbeide!.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - barn mobber andre barn, hva kan vi foreldre gjøre?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fra forskningsdagene til lederplass i Aftenposten - om forskningsformidling og sosiale medier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - lekende samspill med barn i alle aldre forebygger mobbeatferd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fyll koppen min - godt samspill og god konflikthåndtering fremmer sosiale ferdigheter.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing og sosiale ferdigheter i nettskyen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse -se barnet ditt innenfra. Barn, temperament og tilknytning.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Lekende samspill og god konflikthåndtering fremmer sosiale ferdigheter hos barn - en runddans mellom foreldre og barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing - hva er mobbing og hvordan kan foreldre forebygge mobbeatferd hos barna sine?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fra forskning til forsider.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing, har jeg et ansvar? Et foredrag om betydningen av sosial kompetanse fra man er barn til man er voksen.

Annet (146)

 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hva er mobbing, hvorfor mobber barn hverandre og hvordan kan et godt samarbeid mellom barnehage og skole forebygge mobbing mellom barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø- håndtering av mobbing og krenkelser i barnehage og skole.
 • Gran, Lillian; Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobilen som digitalt verktøy i undervisningen forebygger mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø - utvikling av sosiale kompetanser hos barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvordan kan foreldre bidra til at barnehage og skole forebygger og stopper krenkelser og mobbing mellom barn»..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø – foreldrenes betydning for å stoppe krenkelser og mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø – aktiviteter som stopper krenkelser og mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende barnehagemiljø - mobber små barn?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing er ikke det vi tidligere har trodd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing blant barn ser ikke ut til å minske.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre er sentrale rollemodeller i barn liv – betydningen av voksne holdninger og handlinger for å forebygge og stoppe krenkelser mellom barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Bygging av inkluderende miljøer og behovet for tverrprofesjonelt arbeid i forebygging og håndtering av krenkelser mellom barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Voksnes ansvar for inkluderende læringsmiljøer – tverrfaglig samarbeid.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole – hva er krenkelser.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Årsaken til at mobbing eksisterer er voksnes holdninger – nytt regelverk styrker elevers rettsikkerhet.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Når barnet ditt mobber andre.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø fritt for krenkelser.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø gir trygghet for alle barn – hvordan skal vi klare å følge den nye opplæringsloven om nulltoleranse mot krenkelser.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvordan kan skoler jobbe systematisk med inkluderende læringsmiljø, betydningen av lærerens relasjonskompetanse og samarbeidet mellom hjem og skole..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Samtaler med barn om sensitive temaer i barnehage og skole.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Implementering av ny rammeplan og ny opplæringslov bidrar til et trygt læringsmiljø.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Systematisk arbeid, høy kompetanse og gode holdninger løser mobbegåten.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø - forbygging og stopping av krenkelser i skole og barnehage.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljø – hva løser mobbegåten?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende læringsmiljøer stiller krav til systematisk arbeid.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Derfor blir noen barn mobbere.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). 10 råd mot mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Løser ny mobbelov den mystiske mobbegåten?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbingen fortsetter.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Lund, Ingrid; Oudmayer, Kristin; Yohannes, Josef; Wiker, Paul Viktor (). Slik oppdager du om barnet ditt er en mobber.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Nå oppretter Fylkesmannen eget mobbeteam.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Nytt mobbeteam hos Fylkesmannen i Oppland.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Har du det trygt på skolen?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Inkluderende miljø og relasjonsarbeid i skole og barnehage.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Bygging av trygt barnehagemiljø uten krenkelser - hvilken betydning har relasjonsarbeid hjemme og samarbeidet mellom foreldre og barnehage.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Bygging av et trygt barnehagemiljø uten krenkelser - hvilken betydning har relasjonsarbeid hjemme og samarbeidet mellom foreldre og barnehage.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Godt barnehagemiljø, forelderrollen og forebygging av utenforskap og mobbing blant små barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barnevernsbarn og utenforskap på skolen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Engasjerte voksne kan forebygge at barn blir mobbet på nett.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing – sosiale prosesser på avveie og følelser på ville veier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Houg, Bodil J. (). Dagsseminar om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Derfor baksnakker vi andre, selv om vi «hater» sladder.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hva betyr det å være en god forelder og hvordan skaper vi et godt samspill mellom foreldre og barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing må forstås som et gruppefenomen, ikke som individuelle trekk og handlinger hos et barn. Hvordan endrer ny forskning det forebyggende arbeidet mot mobbing..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Samtaler med barn som pårørende.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Holdninger og handlinger til voksne i møte med mobbing i barnehagen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Utestengelse, baksnakking og drittslenging – er jentene de mest grenseløse?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Kunnskap om barns temperament, oppmerksomhet rundt foreldres oppdragelsesstil og riktig veiledning fra omgivelsen er sentralt for å forebygge mobbeatferd hos barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Unge trenger hjemmelekser om mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging, avdekking og håndtering av mobbing på hjemmearenaen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foredrag om framtidsskolen og sosial kompetanse hos barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barns sosiale kompetanser i fremtidens skole.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Om facebookinnlegget til Odd Christian Hagen, pappa til to jenter på ungdomstrinnet på Gjøvik..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forsker: – Pappaens hjemmelekse mot mobbing treffer blink.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbing, bygging av godt klassemiljø og hjem-skole-samarbeid.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Mørch, Willy-Tore (). Du lærer barna å mobbe hjemme.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barns hemmelige mobbemareritt.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barn og sosiale medier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Intervju i forbindelse med en pågående mobbesak. Artikkeltittel: "Oliver" (11) har ikke én eneste venn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foredrag om hvordan voksne kan forebygge mobbing mellom barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foredrag om digital mobbing og nettvett.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Anerkjenn barnas digitale gatehjørner!.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbing, hjemmet som læringsarena og foreldre som rollemodeller.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Vennskap, konflikthåndtering, god kommunikasjon og trygge relasjoner forebygger mobbbeatferd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Samtaler med barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse – konflikthåndtering, god kommunikasjon og trygge relasjoner forebygger mobbeatferd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Dette er Victorias svar til mobberne.
 • Kihle, Anne Line; Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fagseminar for medlemmer i Valdres med tema: hvordan vi som profesjonsutøvere møter brukere, pasienter eller elever i spennet mellom handlingskompetanse og relasjonskompetanse.
 • Kihle, Anne Line; Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fagseminar for medlemmer i Gudbrandsdalen med tema: hvordan vi som profesjonsutøvere møter brukere, pasienter eller elever i spennet mellom handlingskompetanse og relasjonskompetanse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Voksne på skjerpe seg på internett!.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Håndterer du barnas medieutfordringer på riktig måte?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Ungdom, sosiale medier og forebygging av krenkelser på nettet.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbeatferd, hjemmet som læringsarena og foreldre som rollemodeller.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Der foreldrene ikke får følge med.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Ha ha, Jonas har jentelus.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Håkon Wibe-Lund er et forbilde.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbeatferd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbeatferd.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Godt samspill og kjærlighet i stedet for kjefting, og god konflikthåndtering gir trygge barn..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbing og utestengelse av barn, og samarbeidet mellom hjem og skole.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Derfor er noen barn mer sinte.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Om god kommunikasjon, konflikthåndtering, relasjonarbeid og raushet i møte med barn og unge..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hjemmet som læringsarena, foreldre som trygge rollemodeller og utvikling av sosial kompetanse hos barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Intervju om Djupedalsrapporten.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Intervju om Djupedalsrapporten.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Relasjonsarbeid og tilknytning i barnehagen - voksnes væremåte og samspill med barn har stor betydning for barns trivsel og utvikling.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hjemmet som læringsarena, utvikling av sosial kompetanse hos barn, trygge relasjoner gir mindre mobbing og betydningen av et godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Seminar om å skape det gode læringsmiljøet, observasjon og samtaler med barn, relasjonsarbeid, samarbeid med hjemmet, hva kjennetegner en mobber/mobbeoffer og forebygging av mobbing og utestenging i en klasse..
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Om barn og sosiale medier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Om mobbing og hva foreldre kan gjøre hvis barn blir mobbet eller mobber andre.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Om barn, sosiale medier og foreldrerollen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Kunnskapsløft mot mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Seminar om foreldrerollen og hjemmet som læringsarena.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Slitne foreldre og sutrete barn– hvordan kan vi forstå barnet vårt bedre?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre som suksessfaktor - engasjerte foreldre bidrar til et bedre læringsmiljø.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Forebygging av mobbing, og hva foreldre kan gjøre hvis barn blir mobbet eller mobber andre.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). HiL-artikkel brukt i teaterstykke "Blodig alvor" ved Rogaland teater.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foredrag om baksnakking, drittslenging og kjefting. Hvilke konsekvenser har det for våre barn at voksne oppfører seg slik?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Mørch, Willy-Tore; Oudmayer, Kristin; Vestøyl, Ole Roger (). Eksperter: -"Farmen" er helt uegnet for barn og bør tas av plakaten.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hva gjør jeg hvis mitt barn mobber?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). "Hva skal jeg gjøre for å unngå at barnet mitt mobber andre?".
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre må ta ansvar.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hva gjør jeg hvis mitt barn mobber?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvordan kan foreldre forebygge at barn mobber og hvilke varselsignaler kan vi se?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Slik kan vi bekjempe mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Skjult mobbing, sosiale medier og ungdom - innblikk i kommunikasjon og samspill i klasserommet.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Sinte foreldre skaper sinte barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse – samspill, kommunikasjon og tilknytning mellom foreldre og barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Ungdom, sosiale medier og digital mobbing - "Ingen spør meg om hvordan jeg har hatt det på nettet i dag".
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre og barn danser sammen - hva er god kommunikasjon med barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hjemmet som læringsarena - forebygging av mobbeatferd hos barn og unge.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Nei til foreldreopprør - foreldre ber om å få senke skuldrene samtidig med at barn gruer seg til skolestart.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre kan utgjøre en forskjell i kampen mot mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre mot mobbing - det viktige samarbeidet mellom hjem og skole.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Aggressive gutter eller lekne damer?.
 • Jørgensen, Sveinung; Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foredrag for studenter fra Tuck School of Business.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Lar datteren bestemme. Hvem skal inviteres? Hvor går aldersgrensen for å kunne avgjøre selv? spør tobarnsmor.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Har funnet invitasjoner i søppelet. Lærer: utestenging har fått en ny form.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Rektorer etter barnebursdagsdebatten: Skolene ... må bry seg mer etter skolen. Foreldre ... må snakke mye mer sammen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Intervju i "Ukeslutt" om barnebursdager, mobbing og utestengelse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvem skal bestemme når barn ikke ønsker å invitere barn i bursdag?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Debatt i "Her og nå" med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barnebursdag, mobbing og utestengelse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barnebursdag, mobbing og utestengelse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Våg å være ekspert.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing er ikke et teknologisk problem, men et sosialt problem.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing handler ikke om teknologi.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Mobbing og sosiale medier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - godt samspill og god konflikthåndtering fremmer sosial kompetanse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Barn og sosiale medier.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldreveiledning i barnehagen.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - hva er mobbing og hvordan kan foreldre forebygge at barn mobber andre barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - godt samarbeid og god konflikthåndtering mellom foreldre og barn fremmer sosial kompetanse.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Voksne skaper vennskap mellom barn.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Resultater fra Elevundersøkelsen 2012.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Fra Forskningsdagene til lederplass i Aftenposten.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Voksne skaper vennskap : lekende samspill på hjemmebane forebygger mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse : lekende samspill og god konflikthåndtering forebygger mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse : lekende samspill og god kommunikasjon løser konflikter og forebygger mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldre vil helst lukke øynene om barna deres plager andre.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvorfor mobber vi?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Foreldrekompetanse - lekende samspill og god konflikthåndtering forebygger mobbing.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Hvorfor mobber folk andre?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). Utvikling av sosial kompetanse hos barn og unge.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo (). På hvilken måte kan konflikthåndtering mellom foreldre og barn være med å forebygge mobbing på skolen, og bidra til å skape vennskap, forståelse og empati mellom elevene?.
 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Skaare, Sigrun Dancke (). Barn lærer mobbeadferd av foreldrene.