Language: NOR | ENG

Ingrid Elisabeth Aksnes

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Utdanning:

Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning ved Universitetet i Oslo

Bachelor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo

 

Arbeidserfaring:

Høgskolelektor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo

Sosialpedagogisk rådgiver ved Hartvig Nissen videregående

Seminarleder og forskningsassistent ved Universitetet i Oslo

Ekspertområder

Ph.d.-prosjekt: Elevers opplevelse av møte med PP-tjenesten.

I de siste tiårene har et økt fokus på barns rettigheter og deltagelse innenfor forskning, politikk samt pedagogikk bidratt til et endret syn på barnet og barndom (Skivenes og Strandbu, 2006). FNs barnekonvensjon (Barnekonvensjonen, 2003) har spilt en sentral rolle med tanke på å gi barnet rollen som subjekt, og slår fast at barnet skal gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet. I kjølvannet av Barneombudets rapport «Uten mål og mening» (Barneombudet, 2017) og Nordahl- rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» (Nordahl mfl., 2018) har det vært store diskusjoner innenfor utdanningspolitikken og praksisfeltet angående kvaliteten på spesialundervisning, organiseringen av PP-tjenesten og sikring av elevers medvirkning i utforming av spesialundervisning.

Doktorgradsprosjektet skal belyse ulike perspektiver knyttet til elevers mulighet for og opplevelse av deltagelse og tillit. Jeg skal se på hvilken måte opplevelsen av tillit til PP-tjenesten påvirker elevenes deltagelse, og på hvilken måte muligheten for deltagelse spiller inn på elevenes opplevelse av tillit. I avhandlingen tar jeg utgangspunkt i hvordan fenomenene tillit og deltagelse fremstår for elevene i deres livsverden gjennom intervju.

Forskningsområder

Oppvekst og utdanning