Language: NOR | ENG

Håvard Vibeto

Førsteamanuensis
E-post:
havard.vibeto@inn.no
Telefon:
+47 62 51 77 54
Mobiltelefon:
+47 977 36 055
Avd./Fakultet:
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Enhet:
Institutt for spillutdanninger – Spillskolen
Besøksadresse:
Studiested Hamar
Holsetgata 31
2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Håvard Vibeto er utdannet filmviter fra Høgskolen i Lillehammer og NTNU. Han skrev sin masteroppgave om dataspill- og filmestetikk med tittelen "Gameplay – Coming to a Cinema near you! Dataspillets estetiske virkemidler i film." i 2006. Han har jobbet på Høgskolen i Lillehammer som høgskolelektor på TVF - Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap fra 2006 til 2009. I 2009 startet han å jobbe som doktorgradstipendiat på Høgskolen i Hedmark. Doktorgraden hans heter "Dataspillets estetikk. Audiovisuelle virkemidler som innganger til spillopplevelser". Han ble ansatt som førsteamanuensis i 2015. Han har undervist i en rekke temaer tilknyttet film, dataspill og digitale medier på flere bachelor- og mastergrader både på Lillehammer og i Hamar.   

Background:

Håvard Vibeto is a graduate from the Lillehammer University College and NTNU. He wrote his Master's thesis on video game and film aesthetics titled "Gameplay - Coming to a Cinema near you! in 2006. He has worked at Lillehammer University College as a associate professor at TVF - Department of Television Education and Film Studies from 2006 to 2009. In 2009 he started working as a PhD student at Hedmark University College. His doctoral degree is called "The aesthetics of the video game. Audiovisual means as inputs to gaming experiences". He was employed as an associate professor in 2015. He has taught a number of topics related to film, video games and digital media on several undergraduate and master's degrees at Lillehammer and Hamar.

Ekspertområder

Håvard Vibeto er både filmviter og spillforsker som primært er opptatt av estetikk og hvordan dette former den opplevelsesmessige dimensjonen av mediebruk. Han er interessert i spilldesign, brukergrensesnitt, film- og dataspillestetikk, spillopplevelser, spillifisering, VR og historiefortelling. Det er særlig fagområdene gamestudies og filmvitenskap han jobber med til daglig, både i forskning og undervisning. Men de siste årene har han også jobbet med digitale ferdigheter og læring, da særlig knyttet til digital mediebruk og dataspill i norsk skole. Han er også opptatt av digital estetikk og internettkultur tilknyttet virale videoer, mashup og remix videoer og memes.  

Areas of Expertise: 

Håvard Vibeto is both a film scholar and a game researcher who is primarily concerned with aesthetics and how this forms the experiential dimension of media use. He is interested in game design, user interfaces, film and video game aesthetics, game experiences, gameplay, VR and storytelling. In particular, it is the disciplines of gamestudies and filmstudies that he works with on a daily basis, both in research and teaching. But in recent years he has also worked with digital literacy and learning, particularly in connection with digital media and video games in Norwegian schools. He is also interested in digital aesthetics and Internet culture associated with viral videos, mashup, remix videos and memes.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin