Hans Christian Høyer

Førsteamanuensis
E-post:
hans.hoyer@inn.no
Telefon:
+47 62 43 04 27
Mobiltelefon:
+47 909 62 611
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Besøksadresse:
Rom: 3Ø131
Hovedbygg Østre fløy
Telthusveien 12 N-2450 Rena
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Hans Chr. Høyer er statsviter fra Universitetet i Oslo og førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for Økonomi og ledelsesfag.

Høyer har doktorgrad i statsvitenskap fra Karlstads Universitet. Hans forskningsinteresser er forvaltnings- og reformpolitikk, og generelt spørsmål knyttet til styringseffektivitet og forholdet mellom tillit og kontroll.

Han er tilknyttet høgskolens masterprogram i offentlig styring og ledelse og underviser her innenfor fagene Statsvitenskap og Organisasjon, ledelse og strategi.

Bakgrunn

Fra 2009 har forskningen vært fokusert rundt følgende tema: Hva kjennetegner forholdet
mellom styring og kontroll med et empirisk fokus på offentlig styring av
innovasjonsprosesser på regionalt nivå. Teoretisk har fokuset vært på forholdet
mellom mistillitsbasert styring og tillitsbasert styring.

Prosjekter (12)

Arbeidsoppgaver

Forskningsformidling, Undervisning, master i offentlig ledelse og styring, MPA

Forskningsområder

Økonomi og ledelse

Forskningsemner

Ledelse og styring i offentlig forvaltning , Regional utvikling

Ekspertområder

offentlig styring, institusjonell teori, reformpolitikk, forvaltningspolitikk

Publikasjoner (43)

Utvalgte (43)

 • Axelsson, Jonas; Høyer, Hans Christian (). Den «Solbergske Parlamentarismen» - Løsning av lojalitetskonflikter som utrykk for machiavellisk kreativitet?.
 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (). Kulturkollisjon! Evidens-doktrinen versus organisasjons-doktrinen i norsk politi..
 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (). 22. juli-rapportens uklarheter – betingelse for dens umiddelbare suksess? Paper til NEON Konferansen 2018 Track 17: Politi og organisasjonsforandring Hans Christian Høyer, Bent Sofus tranøy, Jens Petter Madsbu HHS HINN.
 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (). Kultur som problem og reformobjekt i norsk polit. Innganger til forståelse av kultur i politiet. ISBN 978-82-8380-065-4. 37 s.
 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (). 22. juli-rapporten: Et egnet styringsdokument for Nærpolitireformen?.
 • Madsbu, Jens Petter; Høyer, Hans Christian; Tranøy, Bent Sofus (). Det institusjonelle som restkategori: Arven etter Gjørv.
 • Høyer, Hans Christian; Axelsson, Jonas (). Løgstrup- Machiavelli-grafen.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian (). Større kommuner og fylker? – Reflektert syn blant borgerne, men konklusjonen er nei..
 • Høyer, Hans Christian; Mønness, Erik (). Trust in public institutions – spillover and bandwidth.
 • Nihlfors, Elisabet; Høyer, Hans Christian; Kofod, Klaus Kasper; Risku, Mika (). Competence and Understanding in the Governance Chain.
 • Høyer, Hans Christian; Axselsson, Jonas (). Tillit og kontroll – som ild og vann eller som sukker og kanel?.
 • Høyer, Hans Christian; Tranøy, Bent Sofus; Kasa, Sjur (). Introduksjon og innledning.
 • Høyer, Hans Christian; Kasa, Sjur; Tranøy, Bent Sofus (). Tillit, styring, kontroll. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024561. 187 s.
 • Paulsen, Jan Merok; Høyer, Hans Christian (). External control and professional trust in Norwegian school governing: Synthesis from a Nordic research project.
 • Paulsen, Jan Merok; Høyer, Hans Christian (). Norwegian Superintendents Are Mediators in the Governance Chain.
 • Høyer, Hans Christian; Axelsson, Jonas (). Den passende logikk i krisesituasjoner..
 • Kasa, Sjur; Høyer, Hans Christian; de Souza, Peter (). Innovasjon i offentlig sektor - mantra eller løsning?.
 • Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Presentasjon av Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013.
 • Høyer, Hans Christian (). Implementing regional innovation policies: doctrines and factors of influence.
 • Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Higdem, Ulla (). Like følsom somt som EU-saken. Medborgerundersøkelsen: viser at vi er skeptiske til forandring på flere felt.
 • Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Medborgerundersøkelsen i Innlandet. Nei til større kommuner.
 • Høyer, Hans Christian; Paulsen, Jan Merok; Nihlfors, Elisabet; Kofod, Klaus Kasper; Kanervio, Pekka; Pulkkinen, Seppo (). Control and Trust in Local School Governance.
 • Høyer, Hans Christian (). Det regionale innovasjonsbyråkratiet - oppfatninger og påvirkningsfaktorer.
 • Høyer, Hans Christian; Wood, Elin Marit (). Tillit er undervurdert.
 • Høyer, Hans Christian; Wood, Elin Marit (). Tillit og mistillit blant offentlig ansatte medarbeidere.
 • Høyer, Hans Christian; Wood, Elin Marit (). Trust and control: public administration and risk society.
 • Høyer, Hans Christian; Wood, Elin Marit (). Hva preger innholdet i det vi vil omtale som tillitsdoktrinene til en utvalgt gruppe medarbeidere i offentlig forvaltning.
 • Høyer, Hans Chr. (). Betingelser for innovasjon på regionalt nivå - sett fra et innovasjonsbyråkratisk ståsted. ISBN 9788276718072.
 • Høyer, Hans Chr. (). Organisering av skoleeier funksjonen - spenninger og muligheter.
 • Wood, Elin Marit; Høyer, Hans Chr. (). Tillitens kår i dagens forvaltningsorganisasjoner.
 • Høyer, Hans Chr. (). Hva preger en utvalgt gruppe regionale innovasjonsbyråkraters oppfatninger og forståelse av begrepet innovasjon, når de hører, leser og benytter det selv?.
 • Høyer, Hans Chr. (). Innovasjonsbyråkratene, hva mener de med innovasjon.
 • Høyer, Hans Chr. (). Innovasjonsbyråkratene, hvem er de og hva mener de med innovasjon.
 • Høyer, Hans Chr. (). Skisse for komparative studie av mindre og mer dagligdagse forvaltningsreformer i >Norge og Sverige på regionalt nivå.
 • Høyer, Hans Chr. (). Forvaltningsreformer virker.
 • Høyer, Hans Chr. (). Den daglige forvaltningspolitikken - innovativ forvaltning.
 • Høyer, Hans Chr. (). Virker forvaltningspolitikken?.
 • Høyer, Hans Chr. (). Smått er godt. De små forandringene er mer effektive en de store og gjennomgripende. Små endringer mest effektive.
 • Høyer, Hans Chr. (). Den daglige forvaltningspolitikken. En studie av mindre organisasjonsendringer på regionalt forvaltningsnivå i Norge. ISBN 9170630178. 277 s.
 • Høyer, Hans Chr. (). Komparativ studie av organisasjonsendringer i regional forvaltning i Norge.
 • Høyer, Hans Chr. (). Evaluering av informasjonsstillingene i fylkesmannsetaten. ISBN 82-7671-082-4. 54 s.
 • Høyer, Hans Chr. (). Opprettelse av informasjonsstillinger i fylkesmannsetaten: rasjonelle valg, en naturlig utvikling eller mote?. ISBN 82-7671-064-6. 156 s.
 • Høyer, Hans Chr.; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Virksomhetsplanlegging i statlig forvaltning : ett konsept : mange oppfatninger.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (15)

 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (). 22. juli-rapporten: Et egnet styringsdokument for Nærpolitireformen?.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian (). Større kommuner og fylker? – Reflektert syn blant borgerne, men konklusjonen er nei..
 • Høyer, Hans Christian; Mønness, Erik (). Trust in public institutions – spillover and bandwidth.
 • Nihlfors, Elisabet; Høyer, Hans Christian; Kofod, Klaus Kasper; Risku, Mika (). Competence and Understanding in the Governance Chain.
 • Høyer, Hans Christian; Axselsson, Jonas (). Tillit og kontroll – som ild og vann eller som sukker og kanel?.
 • Høyer, Hans Christian; Tranøy, Bent Sofus; Kasa, Sjur (). Introduksjon og innledning.
 • Paulsen, Jan Merok; Høyer, Hans Christian (). External control and professional trust in Norwegian school governing: Synthesis from a Nordic research project.
 • Paulsen, Jan Merok; Høyer, Hans Christian (). Norwegian Superintendents Are Mediators in the Governance Chain.
 • Høyer, Hans Christian (). Implementing regional innovation policies: doctrines and factors of influence.
 • Høyer, Hans Christian; Paulsen, Jan Merok; Nihlfors, Elisabet; Kofod, Klaus Kasper; Kanervio, Pekka; Pulkkinen, Seppo (). Control and Trust in Local School Governance.
 • Høyer, Hans Christian (). Det regionale innovasjonsbyråkratiet - oppfatninger og påvirkningsfaktorer.
 • Høyer, Hans Christian; Wood, Elin Marit (). Tillit og mistillit blant offentlig ansatte medarbeidere.
 • Høyer, Hans Christian; Wood, Elin Marit (). Trust and control: public administration and risk society.
 • Høyer, Hans Chr. (). Hva preger en utvalgt gruppe regionale innovasjonsbyråkraters oppfatninger og forståelse av begrepet innovasjon, når de hører, leser og benytter det selv?.
 • Høyer, Hans Chr.; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Virksomhetsplanlegging i statlig forvaltning : ett konsept : mange oppfatninger.

Bøker (6)

 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (). Kultur som problem og reformobjekt i norsk polit. Innganger til forståelse av kultur i politiet. ISBN 978-82-8380-065-4. 37 s.
 • Høyer, Hans Christian; Kasa, Sjur; Tranøy, Bent Sofus (). Tillit, styring, kontroll. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024561. 187 s.
 • Høyer, Hans Chr. (). Betingelser for innovasjon på regionalt nivå - sett fra et innovasjonsbyråkratisk ståsted. ISBN 9788276718072.
 • Høyer, Hans Chr. (). Den daglige forvaltningspolitikken. En studie av mindre organisasjonsendringer på regionalt forvaltningsnivå i Norge. ISBN 9170630178. 277 s.
 • Høyer, Hans Chr. (). Evaluering av informasjonsstillingene i fylkesmannsetaten. ISBN 82-7671-082-4. 54 s.
 • Høyer, Hans Chr. (). Opprettelse av informasjonsstillinger i fylkesmannsetaten: rasjonelle valg, en naturlig utvikling eller mote?. ISBN 82-7671-064-6. 156 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (15)

 • Axelsson, Jonas; Høyer, Hans Christian (). Den «Solbergske Parlamentarismen» - Løsning av lojalitetskonflikter som utrykk for machiavellisk kreativitet?.
 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (). Kulturkollisjon! Evidens-doktrinen versus organisasjons-doktrinen i norsk politi..
 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (). 22. juli-rapportens uklarheter – betingelse for dens umiddelbare suksess? Paper til NEON Konferansen 2018 Track 17: Politi og organisasjonsforandring Hans Christian Høyer, Bent Sofus tranøy, Jens Petter Madsbu HHS HINN.
 • Madsbu, Jens Petter; Høyer, Hans Christian; Tranøy, Bent Sofus (). Det institusjonelle som restkategori: Arven etter Gjørv.
 • Høyer, Hans Christian; Axelsson, Jonas (). Løgstrup- Machiavelli-grafen.
 • Høyer, Hans Christian; Axelsson, Jonas (). Den passende logikk i krisesituasjoner..
 • Høyer, Hans Christian; Wood, Elin Marit (). Hva preger innholdet i det vi vil omtale som tillitsdoktrinene til en utvalgt gruppe medarbeidere i offentlig forvaltning.
 • Høyer, Hans Chr. (). Organisering av skoleeier funksjonen - spenninger og muligheter.
 • Wood, Elin Marit; Høyer, Hans Chr. (). Tillitens kår i dagens forvaltningsorganisasjoner.
 • Høyer, Hans Chr. (). Innovasjonsbyråkratene, hva mener de med innovasjon.
 • Høyer, Hans Chr. (). Innovasjonsbyråkratene, hvem er de og hva mener de med innovasjon.
 • Høyer, Hans Chr. (). Skisse for komparative studie av mindre og mer dagligdagse forvaltningsreformer i >Norge og Sverige på regionalt nivå.
 • Høyer, Hans Chr. (). Den daglige forvaltningspolitikken - innovativ forvaltning.
 • Høyer, Hans Chr. (). Virker forvaltningspolitikken?.
 • Høyer, Hans Chr. (). Komparativ studie av organisasjonsendringer i regional forvaltning i Norge.

Annet (7)

 • Kasa, Sjur; Høyer, Hans Christian; de Souza, Peter (). Innovasjon i offentlig sektor - mantra eller løsning?.
 • Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Presentasjon av Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013.
 • Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Higdem, Ulla (). Like følsom somt som EU-saken. Medborgerundersøkelsen: viser at vi er skeptiske til forandring på flere felt.
 • Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Medborgerundersøkelsen i Innlandet. Nei til større kommuner.
 • Høyer, Hans Christian; Wood, Elin Marit (). Tillit er undervurdert.
 • Høyer, Hans Chr. (). Forvaltningsreformer virker.
 • Høyer, Hans Chr. (). Smått er godt. De små forandringene er mer effektive en de store og gjennomgripende. Små endringer mest effektive.