Faglige interesser

Hanne Glemmestad er særlig interessert i sosialt arbeids fag- og forskningsfelt, med hovedvekt på temaer knyttet til arbeidsinkludering, NAV, kommunal sosialtjeneste mv. Hun er høgskolelektor og er pt. studieleder ved BA sosialt arbeid ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer. Glemmestad er i tillegg prosjektleder for den strategiske samarbeidsavtalen mellom HiNN og AVdir.

Glemmestad representerer Høgskolen i Innlandet i Profesjonsrådet for sosialt arbeid og velfersfag i UHR, Nasjonalt nettverk for arbeidsinkludering og Samarbeidsorganet mellom UHR og AVdir. Hun sitter også i Profesjonsrådet for sosionomer i FO.

Bakgrunn

Hanne Glemmestad er utdannet sosionom fra Diakonhjemmets sosialhøgskole i 1993. Hun har en master i Velferdspolitikk fra Høgskolen i Lillehammer fra 2011. Masteroppgavens tema var "Sosialt arbeid i en ny tid - hvordan forstå sosialt arbeids rolle i NAV".

Publikasjoner (10)

Utvalgte (10)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (1)

  • Aamodt, Laila Granli; Halås, Catrine Torbjørnsen; Normann, Sofie; Glemmestad, Hanne Solfrid; Huse, Ingvild Synnøve (). Skriftliggjøring – en kilde til nytenkning, kunnskap og utvikling.

Bøker (3)

Annet (6)

  • Glemmestad, Hanne (). Arbeidsinkludering som undervisningstema - hvordan passer dette inn i sosionomutdanningen?.
  • Glemmestad, Hanne (). «Slaskene» som ikke jobber.
  • Glemmestad, Hanne (). «Slaskene som ikke jobber!» Arbeidslinja og sosialt arbeid: Muligheter og dilemmaer.
  • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn T; Glemmestad, Hanne; Zachariassen, Cecilie; Ytreland, Lena; Kalleberg, Leif Roar; Saugerud, Thore; Harby, Helene (). Sosionomens kunnskap er viktig i barnevernet - ta den i bruk!.
  • Glemmestad, Hanne (). Deltaker i en paneldebatt: «Kommer flere unge i jobb når døra blir smalere til arbeidsavklaringspenger?».
  • Glemmestad, Hanne (). Panel: Faglige spenninger i arbeidsinkluderingsfeltet.